Poslední příspěvky

 • Nový koncept řešení světlovodiče – 2K systém 

  Filip, Vojtěch
  Práce se věnuje návrhu koncepčního řešení dvoukomponentního světlovodiče s použitím dostupných materiálů, běžně používaných pro výrobu komponent světlometu, s důrazem na jednoduchost celého řešení. Výsledkem je výroba ...
 • Návrh interiérového svítidla v trendu Human Centric Lighting 

  Ruml, Filip
  Hlavními částmi jsou shrnutí současného stavu poznání v oboru Human Centric Lighting, optický návrh svítidla v softwaru LightTools a následné ověření funkčnosti navrženého svítidla na konkrétní aplikaci pomocí simulace ...
 • Soutěžní hřiště pro umělou inteligenci 

  Benda, Matouš
  Diplomová práce pojednává o možnostech hraní her pomocí metod umělé inteligence a představuje návrh řešení konkrétní hry využívající tento přístup. Umělá inteligence je v této práci reprezentována umělou neuronovou sítí. ...
 • Koncept moderního LED svítidla pro osvětlení pozemních komunikací 

  Krejčí, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem optického systému svítidla pro osvětlení pozemních komunikací. Na začátku jsou popsány základní fotometrické veličiny a metodika hodnocení osvětlení komunikací vybrané třídy osvětlení M. Dalším ...
 • Návrh nerezonančního držáku vzorku pro obecné použití v terahertzové elektronové spinové resonanční spektroskopii 

  Martinek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení držáků vzorků pro vysokofrekvenční elektron paramagnetickou resonanci. Předmětem návrhu je vytvořit jednoduchý zamykací systém pro spojování mikrovlnného vlnovodu a ...
 • Technicko-ekonomické hodnocení systému pro využití odpadního tepla z plynové mikroturbíny 

  Slovák, Rostislav
  Zájem o využití plynových mikroturbín coby kogeneračních jednotek v průmyslových procesech je stále nízký. Hlavním cílem diplomové práce je proto technické a ekonomické vyhodnocení využití odpadního tepla z plynové ...
 • Design přístroje pro mikrovlnnou diatermii 

  Havlíčková, Klára
  Tématem mé diplomové práce je design přístroje pro mikrovlnnou diatermii. Cílem je zlepšit tvarové, ergonomické, technické a celkové vizuální řešení současných přístrojů pro mikrovlnnou diatermii a současně inovovat tuto ...
 • Design ručně vedeného vibračního válce 

  Pažitný, Miroslav
  Témou práce je návrh designu ručne vedeného vibračného valca spadajúceho do kategórie ľahkej hutniacej techniky. Návrh prináša tvarové riešenie odlišujúce sa od stávajúcich produktov na trhu s dôrazom na ergonómiu a ...
 • Design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu 

  Zbořil, Jan
  Tématem této diplomové práce je design lineárního urychlovače pro onkologickou léčbu. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky stroje, ale zároveň přichází s invenčním řešením, jak lépe zpřístupnit ozařování onkologicky ...
 • Design bezpilotního doručovacího letounu 

  Partl, Zdeněk
  Tématem diplomové práce je design bezpilotního doručovacího letounu. V práci je řešena studie současného stavu na trhu jak po designérské, tak po technické stránce. Hlavním cílem je návrh, který je charakteristický po ...
 • Design biolampy 

  Straková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá designem biolampy. Nejdříve je produkt podroben analýze historické, technické a designérské. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje splňující ergonomické, ...
 • Design pracovního stroje pro zhutňování krajnic 

  Šoltysová, Michaela
  Tato diplomová práce řeší koncept pracovního stroje pro zhutňování krajnic. Po zanalyzování současné situace na trhu je jejím cílem nejen nahrazení vibrační desky zařízením s kabinou a vibračními běhouny, z důvodu usnadnění ...
 • Výpočtové modelování radiálních hydrodynamických ložisek pro vodní stroje 

  Pokorný, Jan
  Cílem závěrečné práce je vypočítat koeficienty tuhosti a tlumení radiálních hydrodynamických ložisek. Práce se zabývá válcovými a citronovými ložisky. Řešení tohoto problému závisí zejména na hydrodynamickém tlakovém poli ...
 • Výpočtové modelování napjatosti ve výdutích mozkových tepen 

  Daňková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá posouzením predikce ruptury mozkového aneurysmatu na základě jeho geometrických a materiálových vlastností. V první části práce je detailní rešeršní studie srdečně cévní soustavy se zaměřením na ...
 • Návrh a realizace experimentálního zařízení pro určování zbytkové napjatosti ohýbaných vzorků 

  Novotný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací experimentálního zařízení pro výzkum v oblasti určování zbytkových napětí vzorků s nerovnoměrně rozloženým profilem napětí po tloušťce vzorku. Byla provedena ...
 • Návrh kompozitní objímky rotoru vysokootáčkového rotačního stroje 

  Pavlík, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitu metodou navíjení a určení materiá-lových vlastností vyrobeného kompozitu sestávajícího z uhlíkových vláken a epoxidové pryskyřice typu termoset s pomocí jak analytických, tak ...
 • Vliv plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny na její šíření 

  Šebík, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem plasticky indukovaného zavírání únavové trhliny na její šíření. Díky modelování s využitím metody konečných prvků vyhodnocuje vliv tohoto jevu na šíření trhliny u série konfigurací ...
 • Optimalizace kaple bezpečnostní obuvi 

  Scholz, David
  Tato práce se zabývá návrhem tvarových úprav stávající bezpečnostní kaple používané při výrobě bezpečnostní obuvi značky Honywell. Práce představuje postup modelování kompresní kvazistatické zkoušky ve statickém modulu a ...
 • Implementace zátěžného stavu “Creeping” do multi-body simulace 

  Volek, Matěj
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci procesu simulace zatěžovacího zatížení do stávajícího rozhraní používaného pro multi-body simulace hnacího vozidla. „Creeping“ bylo definováno jako řízení vozidla bez nárazu ...
 • Analýza napjatosti a pevnostní kontrola tělesa ventilu parní turbíny 

  Kořínek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá určením životnosti a výpočtovým modelováním deformačně napěťových stavů vznikajících v tělese ventilu parní turbíny. Z důvodu vysoké teploty vstupní páry je při řešení uvažován také jev tečení ...

Zobrazit další