• Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle 

  Černý, Martin
  Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí ...
 • Vytvoření CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) v prostředí malé organizace 

  Medeová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zachování letové způsobilosti letadel, která je z velké části limitována časem, počtem nalétaných hodin nebo počtem přistání. Na základě údajů o náletu letadla jsou vykonávány ...
 • Vývoj procesních parametrů technologie Selective Laser Melting pro výrobu lisovací formy pneumatik 

  Měchura, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá nalezením vhodných procesních parametrů pro výrobu lisovacího segmentu formy pomocí technologie SLM. Ten je tvořen kombinací struktur, skořepin, tenkých lamel a objemových částí. Zkoumaným materiálem ...
 • Čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Nikolaychuk, Yaroslav
  Diplomová práce zaměřena na návrh klikového hřídele pro čtyřválcový vznětový motor pro užitková vozidla Hlavními ukoly této práce jsou návrh konfigurace klikového hřídele, vyvážení setrvačných sil a momentů v klikovém ...
 • Vliv trajektorie elektronového svazku na vlastnosti povrchu oceli 42CrMo4 

  Mikuš, Tomáš
  Práce se zabývá povrchovým kalením oceli 42CrMo4 elektronovým svazkem. Je studován vliv parametrů a zejména trajektorie elektronového svazku na výsledné vlastnosti a strukturu kalené vrstvy. Bylo zkoumáno kalení elektronovým ...
 • Mostový jeřáb jednonosníkový 

  Chroust, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednonosníkového mostového jeřábu. Cílem práce je provést konstrukční řešení mostového jeřábu podle zadaných parametrů, kterými jsou nosnost jeřábu 8 000 kg, rozpětí 10 000 mm, ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček 

  Věžníková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a návrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení předchází úvod do problematiky technologického ...
 • Analýza řezání tenkostěnných součástí pilou 

  Spáčil, Radek
  Diplomová práce se zabývá řezáním tenkostěnných součástí pomocí kotoučové pily z rychlořezné oceli. Nejprve jsou formou rešerše ukázány nejpoužívanější konvenční a nekonvenční možností dělení materiálu. Další kapitola ...
 • Pravděpodobnosti porušení keramické součásti s využitím Weibullovy teorie nejslabšího článku 

  Kovář, Jaroslav
  Tato práce se zabývá porovnáním Weibullovy teorie nejslabšího článku se zahrnutím jednoho a všech tří hlavních napětí. Napětí potřebná pro tuto teorii jsou určována pomocí metody konečných prvků. V úvodu práce je provedena ...
 • Závislost povrchové struktury Fe2O3(012) na prostředí 

  Komora, Mojmír
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom alfa-Fe2O3(012) vystaveného vodnému prostrediu. Súčasný stav poznania ohľadom oxidov železa s pozornosťou vkladanou do popisu alfa-Fe2O3 a jeho (012) povrchu je stručne zhrnutá. ...
 • Racionalizace výroby segmentu tvářecího nástroje 

  Pilař, Radek
  Diplomová práce se zabývá racionalizací výroby tvářecího segmentu, který se vyrábí ve firmě OMNI-X CZ. Seznámení se s výrobkem „tvářecí segment“, nastínění problematiky výroby tvářecího segmentu s možností vylepšení výroby. ...
 • Porovnání vlastností tupých svarů svařených laserem a plazmou pro austenitickou a feritickou korozivzdornou ocel 

  Zajíc, Jiří
  Práce je zaměřena na vyhodnocení a porovnání svarů, vytvořených technologiemi svařování laserem a plazmou. Pro porovnání byly použity austenitická korozivzdorná ocel X5CrNi18-10 a feritická korozivzdorná ocel X6Cr17. Tyto ...
 • Chování mazaných kontaktů za vysokých skluzů 

  Adam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je popsat vliv jednotlivých provozních parametrů na tloušťku a rozložení teploty elastohydrodynamického kontaktu za vysokého skluzu. Pomocí optické interferometrie je stanoveno rozložení tloušťky ...
 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Výroba dvoufázových austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí s využitím vakuové metalurgie 

  Tučková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou dvoufázových korozivzdorných ocelí ve vakuové peci. Teoretická část popisuje předpokládaný průběh oduhličení a chemické pochody ve vakuové metalurgii. Experimentální část porovnává ...
 • Návrh robotické buňky pro svařování a manipulaci 

  Lukačovič, Peter
  Účelom tejto diplomovej práce je návrh robotickej bunky pre bodové zváranie a následne manipuláciu s dielmi určenými pre automobilový priemysel. Bunka má pozostávať z otočného stolu ovládaného obsluhou linky a sústavou ...
 • Design biolampy 

  Straková, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá designem biolampy. Nejdříve je produkt podroben analýze historické, technické a designérské. Na základě zjištění z těchto analýz je navržena nová podoba tohoto přístroje splňující ergonomické, ...
 • Racionalizace technologie obrábění 

  Plančar, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních opatření pro obráběcí pracoviště společnosti Siemens. Obráběnými kusy jsou hřídele, základní součásti vyráběných elektromotorů. Úvodní část této studie popisuje teoretické ...
 • Nový koncept řešení světlovodiče – 2K systém 

  Filip, Vojtěch
  Práce se věnuje návrhu koncepčního řešení dvoukomponentního světlovodiče s použitím dostupných materiálů, běžně používaných pro výrobu komponent světlometu, s důrazem na jednoduchost celého řešení. Výsledkem je výroba ...