Now showing items 21-40 of 485

 • Analýza lomového porušení nástrojových ocelí a studium jeho eliminace 

  Tomešek, Viktor
  Cílem této diplomové práce je popsat příčiny a mechanismy degradačních procesů, které působí na povrch nástrojů vyrobených z nástrojové oceli, a navrhnout a ověřit praktické řešení, jež by vedlo k vyšší odolnosti nástrojů ...
 • Údržba a diagnostika obráběcích strojů se zaměřením na vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku a tribodiagnostiku 

  Houška, Jan
  Diplomová práce pojednává o údržbě a s ní související technické diagnostice obráběcích strojů. Diagnostické metody, na které je práce zaměřena, jsou vibrodiagnostika, tribodiagnostika a elektrodiagnostika. V práci je navržen ...
 • Principy údržby metodou TPM 

  Zahradníček, Lukáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na moderní metodu TPM používanou ve výrobních firmách k údržbě strojních zařízení. V teoretické části je nejdříve popsána obecně údržba a dále je podrobně rozebrána metoda TPM. Také je zde ...
 • Výroba uzávěrů lahví 

  Bělaška, Karel
  Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu uzávěru s dětskou pojistkou, který je určen pro plastové láhve. Nejprve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a stanovena kritéria, které ...
 • Návrh otopné soustavy a nuceného větrání pro dvougenerační vilu 

  Kazda, Jan
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením současného stavu dvougenerační vily a následně návrhem optimalizace. Zhodnocení obsahuje výpočet tepelných ztrát současného stavu. Optimalizace spočívá ve snížení tepelné ztráty objektu, ...
 • Návrh řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo 

  Slepánek, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu ABS pro nákladní vozidlo. V první části je čtenář seznámen s historií a prvním použitím anti-blokovacího systému, jeho principy a hlavními funkcemi. Jsou zde také ...
 • Chyba převodu u čelního ozubení s přímými zuby 

  Bartošová, Daniela
  Tato diplomová práce se zabývá oblastí stanovení statické chyby převodu u čelního ozubení s přímými zuby. Problematika chyby převodu je v dnešní době velmi diskutovaným tématem v oblasti vzniku vibrací a hluku. V první ...
 • Monitorování pracovního prostoru robotu 

  Gurecká, Hana
  Cílem teoretické části práce je shrnutí postupů a algoritmů určených pro monitorování pracovního prostoru robota, kterým je věnována první kapitola. Dalším důležitým tématem je problematika přesnosti výpočtů při použití ...
 • Implementace algoritmů kinematiky pro čtyřnohý chodící robot 

  Králík, Jan
  Náplní práce je renovace čtyřnohého kráčejícího robota pavoučího typu se jménem Jaromír. Součástí práce je návrh těla, které se následně vytiskne na 3D tiskárně. Dále pak návrh a vytvoření nové řídící desky, která bude ...
 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Testování teplených zdrojů spalujících dřevo a dřevěnou štěpku 

  Staňo, Martin
  Táto diplomová práca je zameraná na problematiku testovania spaľovacieho zariadenia a procesu spaľovania dreveného paliva. Cieľom práce je oboznámiť sa s danou problematikou a analyzovať riešenia monitorovania a riadenia ...
 • Rekonstrukce turbogenerátoru TG 5 v Elektrárně Opatovice 

  Rak, Vítek
  V diplomové práci je řešena rekonstrukce turbogenerátoru TG5 v Elektrárně Opatovice a jsou představeny možnosti technického řešení energetické centrály pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. V úvodní části jsou popsány ...
 • Numerické řešení dynamiky kavitační bubliny 

  Münster, Filip
  Tato práce se zabývá numerickým řešením dynamiky kavitační bubliny a chováním plynového měchýřku sinice. Je vytvořen program pro numerický výpočet dynamiky bublin pomocí Rayleigh-Plessetovy rovnice a jejích modifikací. ...
 • Chlazení výkonných zdrojů světla 

  Tulis, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na výpočet tepelného odporu liniového zdroje světla a návrhu chladicího systému s ideální vstupní teplotou. Dílčím cílem práce je ve spolupráci s firmou CAMEA spol. s r. o. stanovit tepelné ...
 • Měření indexu lomu a morfometrie živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu 

  Vodičková, Marie
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro měření indexu lomu a tloušťky živých buněk pomocí koherencí řízeného holografického mikroskopu. Teoretická část práce pojednává o holografické mikroskopii a jejím vývoji na ...
 • Výpočtová simulace vibrací gumového silentbloku 

  Krupa, Lukáš
  Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním vibrací gumového silentbloku metodou konečných prvků (MKP). Práce zahrnuje popis experimentálních měření materiálových charakteristik gumy při statickém a dynamickém zatížení a ...
 • Popis rozložení napětí v okolí ostrého vrubu 

  Svoboda, Petr
  Předkládaná diplomová práce se zabývá problémem stanovení exponentu singularity napětí u vrubu. Tuto práci lze rozdělit do dvou částí. První se zabývá teoretickým pozadím, tj. základními vztahy mechaniky kontinua a základními ...
 • Snížování energetické náročnosti obytného objektu 

  Drápal, Michal
  Diplomová práce se zabývá výpočtem tepelné ztráty rodinného domu, možnými způsoby snižování této tepelné ztráty a důsledky nahrazení stávajícího zdroje tepla za plynový kon-denzační kotel nebo tepelné čerpadlo. V rešeršní ...
 • Zvyšování řezivosti maticových závitníků pomocí povlaků 

  Vondra, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je popsat hlavní metody výroby závitů a studium vlivu používaných povlaků na řezivost u závitníků. Za použití stejných řezných podmínek byly provedeny testy závitníků z rychlořezné oceli, které ...
 • Návrh monitorovací věže pro pozorování terče a fokusu laseru 

  Virostková, Kristína
  Diplomová práca bola vypracovaná v spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a európskym laserovým centrom ELI Beamlines. Zameriava sa na konštrukčný návrh monitorovacieho zariadenia, určeného pre ...