• Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...
 • Text mining se zaměřením na shlukovací a fuzzy shlukovací metody 

  Zubková, Kateřina
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou v oblasti text miningu (dolování v textech) a její aplikací na reálná data. Cílem práce je najít vhodné kategorie (shluky) v přepsaných hovorech zaznamenaných v kontaktním centru ...
 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě Kovo Poláček 

  Věžníková, Tereza
  Předložená diplomová práce se zabývá projektováním nové haly pro provoz kovovýroby a návrhem práškové lakovny v podniku Kovo Poláček v obci Nesvačilka. Vlastnímu řešení předchází úvod do problematiky technologického ...
 • Analýza mazání TEP kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie 

  Tkadlec, Tadeáš
  Tato diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání totální endoprotézy kyčle s využitím fluorescenční mikroskopie, přičemž se jedná o vůbec první práci zaměřenou na takzvané měkké kloubní páry. Experimenty byly ...
 • Návrh umělého svalu pro oblast robotiky 

  Závodný, Tomáš
  Diplomová práce je strukturována s ohledem na návrh a použití umělého svalu v robotice. Práce začíná rešeršní částí, kde jsou popsány různé druhy umělých svalů a jejich výhody a nevýhody. Po zvážení všech popsaných typů ...
 • Návrh podvozku malého dvoumístného letounu 

  Trojánek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou podvozku letounu za splnění podmínek předpisu CS-23, neboť stávající přistávací zařízení není možno v souladu s tímto předpisem certifikovat. V prvé řadě řeší, jaký typ podvozku je ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Vývoj testovacího přípravku délkového snímače 

  Kirchner, Jan
  Práce se zabývá možností měřit polohu v malém rozsahu pomocí snímače pracujícího na principu tenzometru. Pro testovací účely byla navrhnuta vyhodnocující jednotka obsahující analog / digitální převodník, LCD a umožnuje ...
 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při programování obrábění tenkostěnných součástek 

  Luňák, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelů a drah pro obrábění tenkostěnných součástek. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od ...
 • MKP analýza nosiče rotační hlavy vrtné věže a návrh na jeho úpravu 

  Plachý, Jiří
  Uvedená diplomová práce se zabývá MKP analýzou a optimalizací nosiče rotační hlavy vrtné soupravy Bentec 350 AC a je vedena jako vývojová zakázka pro společnost MND Drilling & Services a.s. Při intenzivních vrtných operacích ...
 • Dynamika kavitujícího proudění za clonou 

  Kubina, Dávid
  Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: ...
 • Možnosti systému Sinumerik Operate 4.7 při programování CNC frézovacích center 

  Hanuška, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na pokročilý způsob NC programování s využitím maker a uživatelských cyklů. V první části se řeší teorie k problematice programování a obrábění tenkostěnných součástí. Druhá část obsahuje ...
 • Elektromagnetický rezonátor jako zdroj elektrické energie na železniční trati 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť elektromagnetický generátor pre účely napájanie signalizačného a bezpečnostného zariadenia na železničných tratiach. Práve elektromagnetický generátorom predstavuje autonómny elektrický ...
 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Syntéza a příprava bezolovnaté piezokeramiky 

  Řeháková, Bára
  Tématem diplomové práce je syntéza a následná příprava bezolovnaté piezokeramiky s perovskitovou strukturou, konkrétně draselno-sodného niobátu (KNN). V teoretické části jsou popsány možnosti syntéz KNN prášku, jeho tvarování ...
 • Modelování mazací soustavy turbodmychadla 

  Breckl, Lukáš
  Diplomová práce obsahuje rešeršní část zaměřenou na konstrukci turbodmychadla, mazací soustavu motoru a turbodmychadla, základní fyzikální vlastnosti mazacích olejů a hydrodynamiku. Cílem práce je vytvořit analytický a CFD ...
 • Design ručně vedeného vibračního válce 

  Pažitný, Miroslav
  Témou práce je návrh designu ručne vedeného vibračného valca spadajúceho do kategórie ľahkej hutniacej techniky. Návrh prináša tvarové riešenie odlišujúce sa od stávajúcich produktov na trhu s dôrazom na ergonómiu a ...
 • Návrh virtuálního modelu robotického pracoviště 

  Chromčík, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracoviště. Je vypracována rešerše robotů a robotizovaných pracovišť. Dále jsou probrány etapy navrhování a bezpečnost těchto pracovišť. Je navrhnut ...
 • Bezpečnost CNC brusek 

  Beránek, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti CNC brousících strojů. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky EU a ČR, které se týkají tématu práce. Druhá část práce se zaměřuje na bezpečnost ...
 • Optimalizace návrhu solárního kolektoru využívající latentní teplo fázové přeměny 

  Zálešák, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou numerického modelu solárního kolektoru využívajícího materiály s fázovou přeměnou. Model byl implementován v programovacím jazyku Python. S využitím vytvořeného modelu byla provedena optimalizace ...