• Netradiční koncepce letadel 

  Musil, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o koncepcích letadel, které jsou z konstrukčního nebo jiného pohledu netradiční. Jednotlivé kapitoly popisují vybrané koncepce a uvádí konkrétní příklady letounů. Práce je rozdělená na dvě ...
 • Emise středotlakých parních kotlů na plynné palivo 

  Zavadil, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popis středotlakého parního kotle na plynné palivo a emisí vznikajících při spalování zemního plynu, a následné zhodnocení naměřených znečišťujících látek při pětiletém provozu. První část ...
 • Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem 

  Kubíček, Antonín
  Tato práce se zabývá procesy tepelného zpracování, jejich dopady na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem a jejich vlivem na tvrdost těchto slitin. V rešeršní části této práce je pojednáno o slitinách vyskytujících se v ...
 • Problematika letů v horském terénu 

  Ilčin, Jaroslav
  Táto bakalárska práca sa zaoberá špecifickými meteorologickými javmi horského prostredia a ich vplyvmi na prevádzku lietadiel. Analyzuje príčiny ich vzniku, vývoja a priebehu a sústreďuje sa na vyhodnotenie vplyvu počasia ...
 • Použití mikročipových MEMS senzorů v praxi 

  Rumian, Dominik
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na MEMS senzory a jejich využití v praxi. První část práce se věnuje historii, současnému využití, principu fungování a porovnání jednotlivých druhů MEMS senzorů. Druhá část se věnuje ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...
 • Technologie obrábění vnějších závitů 

  Kabrda, Martin
  Tato bakalářská práce vypracovaná na téma „Technologie obrábění vnějších závitů“ obsahuje komplexní seznámení s jednotlivými typy závitů, jejich označení a použití v praxi, včetně norem, stanovujících jejich standardizaci. ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Zbořil, David
  Tvorba závěrečné práce je jedním z velmi klíčových momentů při studiu na univerzitě. Kvalita zpracování její formální části je pak jedním z nejdůležitějších kritérií při jejím hodnocení. Cíl této práce je popsat jednotlivé ...
 • Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC 

  Prax, Jan
  Tato práce pojednává o objektově orientovaném programování a testování software obecně. Čtenář je v rámci této práce seznámen s vývojovým prostředím TwinCAT 3, ve kterém je vytvořena knihovna pro jednotkové testy. V tomto ...
 • Využití výpočtového prostředí Salome Meca při řešení úloh mechaniky těles 

  Ptáček, Tomáš
  Daná bakalářská práce se zabývá řešením základních úloh mechaniky těles při využití metody konečných prvků. Využívá se zde volně dostupného programu Salome Meca s řešičem Code Aster. Na úvod práce jsou uvedeny základní ...
 • Využití pyrolýzy pro získání kapalných paliv 

  Hruška, Daniel
  Hlavní náplní předkládané bakalářské práce je rešerše problematiky pyrolýzních jednotek. Důraz je přitom kladen na zjednodušený popis jejich funkce, procesů a chemických dějů, které při zpracování odpadu a biomasy v ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Návrh držáku vzorků s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SPM 

  Krutil, Vojtěch
  Práce se zabývá návrhem držáku vzorku s elektrickými kontakty pro UHV SEM/SMP mikroskop, který bude pracovat za nízkých teplot (20 K – 300 K). Nově navržený držák vzorku je vybaven deseti odpruženými kontakty pro elektrické ...
 • Rozbor firemních technologií s návazností na výrobu konkrétní součásti 

  Olejníček, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě ručních pout a výrobních technologiích firmy ALFA – PROJ spol. s r.o. První část práce je zaměřena na technologický postup výroby ocelového těla revolveru a využití technologie EDM. ...
 • Epitaxiální růst a charakterizace metamagnetických nanočástic pro biomedicínské aplikace 

  Motyčková, Lucie
  Magnetické nanočástice představují perspektivní prostředek pro široké množství biomedicínských aplikací v neustále se rozvíjejících oblastech diagnostiky a léčebné terapie. Využití magnetických nanočástic z metamagnetických ...
 • Frézování lopatek turbín 

  Raška, Tomáš
  Cílem práce je uvedení do problematiky frézování lopatek turbín. Zaměřuje se na popis turbín, matriálů využívaných pro jejich výrobu, frézování, CAD/CAM systémů, metod generování optimální trajektorie víceosého obrábění ...
 • Kompozitní hnací hřídele Formule Student 

  Bartoška, Vojtěch
  Práce obsahuje rešerši možných konstrukčních řešení příčných hnacích hřídelí pro vozidlo typu Formule Student. Zvolení konceptu kompozitních hřídelí a jeho návrh včetně kloubu tripodu a lepeného spoje. Ověření návrhu pomocí ...
 • Výroba sprchové vaničky 

  Černý, Vít
  Práce se zabývá návrhem výroby sprchové vaničky hlubokým tažením z austenitické oceli 17 240. Na základě rešerše problematiky hlubokého tažení a vyhotovených výpočtů bylo navrženo tažení v nástroji s horním přidržovačem a ...
 • Modul separace archů pro nový laminovací stroj Delta 52 model 2018 metodou Flying knife 

  Brýdl, Adam
  Předmětem této bakalářské práce je návrh modulu pro separaci archů metodou Flying knife. Existuje mnoho variant, jak lze řešit problém separace zalaminovaných archů papíru. Mým úkolem je však navrhnout řešení pomocí metody ...
 • Výroba vidlice pro automatickou výměnu nástrojů CNC stroje 

  Dvořák, David
  Bakalářská práce se zabývá výrobou podávací čelisti nástrojů ze zásobníku stroje Mikron 1150U. Jedná se o kusovou výrobu pro firmu Chotěbořské strojírny a.s. z důvodu vysoké nákupní ceny vidličky. První část přiblíží ...