• Analýza spalování směsných pelet 

  Somora, Jakub
  Bakalárska práca sa zameriava na oblasť spaľovania zmesných peliet v porovnaní zo spaľova-ním zmesi monomateriálových peliet. Rešeršná časť sa zaoberá palivovými vlastnosťami peliet, ako aj problematikou vznikajúcou pri ...
 • Analýza vlivu složení modifikátorů tření na adhezi a hluk v kolejové dopravě 

  Suchomel, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je experimentální studium vlivu složení modifikátoru tření na vodní bázi na adhezi a hladinu akustického tlaku. Experimenty jsou realizovány na dvoudiskovém zařízení. Nejprve jsou provedeny ...
 • Animace silově deformačního chování šroubovitých pružin 

  Gabriel, Tomáš
  Tato práce je věnována tvorbě výukových animací popisujících problematiku návrhu šroubovitých pružin. Obsahem práce je shromáždění potřebných podkladů, dokumentace tvorby animací a prezentace jejich konečné podoby. Hlavní ...
 • Aplikace bezpečnostních senzorů v průmyslových aplikacích 

  Mrkva, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přehled nabízených bezpečnostních senzorů používaných v automatizovaném provozu. Senzory jsou rozřazeny podle technologie, kterou využívají ke své funkci, je uveden princip jejich ...
 • Aplikace metody hraničních prvků na některé problémy pružnosti a pevnosti 

  Tesařová, Anežka
  Tato práce se zabývá metodou hraničních prvků. Jedná se o jednu z numerických metod používaných k řešení některých úloh z mechaniky, které jsou popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Cílem práce je formulovat metodu ...
 • Aplikace moderní technologie pro výrobu prototypu modelu fixační rukojeti stojanu pro klávesy 

  Rozum, Jakub
  Tato práce je zaměřena na výrobu prototypu modelu fixační rukojeti stojanu pro klávesy pomocí moderní technologie vakuového lití. První kapitola je zaměřena na rozbor výrobku. Následující části práce tvoří rešerše zabývající ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu funkční součásti 

  Jankovič, Tibor
  Bakalárska práca je zameraná na výrobu náustka pre tubu. Tvar a funkčnosť náustku bola vymodelovaná v 3D parametrickom software Autodesk Inventor. Súčasť bola vyrobená dvoma metódami a to, Fused Deposition Modeling s ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil 

  Franc, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition ...
 • Aplikace programovacího jazyka Python na některé úlohy mechaniky 

  Horák, Filip
  Programovací jazyk Python je v současnosti velmi silný a hojně využívaný programovací nástroj. Jeho dostupnost, jednoduchost a univerzálnost jej dělají oblíbenou volbou pro začátečníky i zkušené programátory. Ačkoli Python ...
 • Aplikace systému CoroTurn Prime 

  Hoferica, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá charakteristikou a aplikáciou systému sústruženia CoroTurn®Prime od spoločnosti SANDVIK CZ s.r.o. Súčasťou práce je charakteristika a zhodnotenie aktuálnej technológie výroby súčiastky, ...
 • Atomární struktura povrchu FeRh(001) 

  Ondračka, Václav
  Slitina železo-rhodia, Fe50Rh50, vykazuje nízkoteplotní metamagnetickou přeměnu z antiferomagnetické na feromagnetickou fázi. Detailní popis této přeměny pomocí nástrojů povrchové analýzy nebyl dosud proveden. Tato bakalářská ...
 • Automatická výměna nástrojů - výměnná ramena 

  Petlach, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o nástrojových systémech používaných na CNC obráběcích strojích a rozebírá jednotlivé části, které tvoří mechanismy automatické výměny nástrojů, přičemž věnuje zvýšenou pozornost konstrukčnímu ...
 • Automatická výměna obrobků 

  Hrbáček, Vlastimil
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem automatické výměny obrobků u CNC obráběcích center. Popisuje náležitosti zabývající se danou problematikou. Je zde popsáno členění automatické výměny obrobků. Čtenář je schopen získat ...
 • Automatické kotle na pelety 

  Albrecht, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá biomasovými peletami a spalováním různých druhů těchto pelet v automatickém kotli na pelety. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části je zpracována rešerše o vlastnostech ...
 • Automatické kotle na pelety 

  Bureš, David
  Bakalářská práce je rozdělena do 2 hlavních částí. První část se zabývá rešeršní studií o peletách jako palivu a o automatických kotlích na pelety. Druhá část popisuje experimentální měření na kotli Verner A251.1, následný ...
 • Automatické kotle na tuhá paliva 

  Klíma, David
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickými kotly na tuhá paliva. V první části jsou popsány jednotlivá tuhá paliva, která jsou vhodná pro spalování v automatických kotlech. Ve druhé části jsou popsány a rozděleny ...
 • Automatizace procesu zakládání dílu do svařovacího přípravku 

  Adámek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh automatizace zakládání dílu do svařovacího přípravku pro odporové svařování ve společnosti PWO Czech Republic a.s. Valašské Meziříčí, působící na poli automotive průmyslu. Na základě ...
 • Automatizované testování PLC kódu pro TwinCAT 3 PLC 

  Prax, Jan
  Tato práce pojednává o objektově orientovaném programování a testování software obecně. Čtenář je v rámci této práce seznámen s vývojovým prostředím TwinCAT 3, ve kterém je vytvořena knihovna pro jednotkové testy. V tomto ...
 • Bezdemontážní diagnostika vznětového motoru 

  Válek, David
  Cílem této práce je shrnout možnosti bezdemontážní diagnostiky závad vznětového motoru a prakticky je vysvětlit. První část práce je zaměřená na popis jednotlivých komponent a používaných měřidel. Čitatel se seznámí se ...
 • Bezpečnost vrtacích strojů 

  Greguš, Peter
  Závěrečná práce provádí rešerši legislativních požadavků na bezpečnost obráběcích strojů. Na základě informací zjištěných v harmonizovaných normách stanovuje požadavky na konstrukční prvky stojanové vrtačky.