Now showing items 465-484 of 603

 • Technologie rovnání polotovarů 

  Sikora, Marek
  Tématem bakalářské práce je vytvoření všeobecného přehledu postupů pro rovnání polotovarů, a to jak za pomoci metod ručních, tak i strojních. Práce podává informace o principech této technologie, zabývá se ukázkami použití ...
 • Technologie tažení drátů 

  Štys, Michal
  Práce předkládá aktuální rešerši na téma technologie tažení drátu se zamřením na rozbor činitelů procesu, jejich výpočet a vliv na průběh procesu. V rámci rešerše jsou uvedeny jednotlivé metody tažení a technologický postup ...
 • Technologie zakružování 

  Hejna, Jaroslav
  V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Tato technologie je vhodná pro výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak kuželových dílů. Nejdříve je shrnuta technologická a fyzikální podstata technologie. ...
 • Technologie zpracování plastů 

  Kubíček, František
  Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím ...
 • Tensory a jejich aplikace v geometrii a mechanice 

  Kunz, Daniel
  V této práci popisuji konstrukci tenzorové algebry a následné využití této zajímavé struktury pro popis zakřivených ploch. Této struktury se dá využít v geometrii nebo například v mechanice. Důraz je kladen na jasnou ...
 • Teoretický návrh ocelové výrobní haly 

  Ratica, Filip
  Bakalárska práca obsahuje prehľad oceľových konštrukčných typov hál a zásady navrhovania oceľovej nosnej konštrukcie halového objektu. Práca sa zaoberá konštrukčným riešením dispozície haly, jednotlivými elementami ...
 • Teorie front a virtuální továrna za pomoci matematického modelu 

  Myška, Martin
  Tato práce se zabyvá simulačním přístupem pro modelováním vyrobní linky, jejíž topologie vychází z reálné vyrobní linky firmy BOSCH DISEL s.r.o. – Jihlava. Problematika simulací je řešena v programu Matlab-Simulink-SimEvents. ...
 • Tepelné zpracování maraging oceli vyrobené technologií SLM 

  Valenta, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá studiem tepelného zpravování maraging oceli 1.2709 (DIN X3NiCoMoTi18-9-5). První část práce mapuje studie zabývající se vlivem tepelného zpracování na maraging ocel vyrobenou pomocí kování, nebo ...
 • Tepelné zpracování slitin železa s uhlíkem 

  Kubíček, Antonín
  Tato práce se zabývá procesy tepelného zpracování, jejich dopady na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem a jejich vlivem na tvrdost těchto slitin. V rešeršní části této práce je pojednáno o slitinách vyskytujících se v ...
 • Tepelné ztráty rodinného domu a návrhy opatření na jejich eliminace 

  Nguyen Khac, Hoang
  Bakalárska práca sa zaoberá výpočtom tepelných strát budov a návhrom opatrení. Práca je rozdelená na 5 častí. V prvej sa nachadzajú dôvody, prečo zatepliť budovy, postup pri výbere materiálov a ďalej sú popísané jednotlivé ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Macek, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. První část práce je část rešeršní a pojednává o využívaných teplárenských technologiích v naší zemi. Druhá část je opět rešeršní a detailněji popisuje ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...
 • Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření 

  Woffová, Helena
  Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy ...
 • Termofotovoltaická výroba elektrické energie 

  Kolenčíková, Jana
  Tato práce se zabývá termofotovoltaickou výrobou elektrické energie a jejím základním principem přeměny. Popisuje základní části zařízení a vlastnosti vhodných materiálů. Dále se práce zabývá rozdělením termofotovoltaických ...
 • Termojaderná fúze a její energetické využití 

  Hladík, Jakub
  Účelem této bakalářské práce je formou rešerše čtenáři přiblížit princip termojaderné fúze, její objev a výzkum, dále princip udržení fúze, druhy reaktorů využívajících termojadernou fúzi a následné jejich využití v energetice.
 • Termoplastické kompozitní materiály a jejich použití na leteckých konstrukcích 

  Vráblíková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá termoplastickými kompozitními materiály v leteckém průmyslu. Cíle bakalářské práce jsou rozděleny do tří částí. První část práce obsahuje přehled základních vlastností vláknových termoplastů, ...
 • Transportní systémy v odpadovém hospodářství 

  Koutná, Marie
  Hlavním cílem práce je zpracování transportních systému v odpadovém hospodářství jako klíčového prvku v oblasti nakládání s odpady. V teoretické části obsahuje rešerši týkající se legislativy v odpadovém hospodářství a ...
 • Turbodmychadla pro současné pohonnné jednotky 

  Šárfy, Ľuboš
  Táto bakalárska práca je zameraná na prehľad turbodúchadiel súčasných pohonných jednotiek a ich konštrukčné riešenia. Bakalárska práca je odborná rešerš, ktorá v prvej časti nahliadne na históriu a princíp činnosti ...
 • Tvorba nesledovaných polutantů při spalování v domovních kotlech 

  Chlubna, Martin
  Tato práce se zabývá tvorbou nesledovaných polutantu při spalování v domovních kotlech. Teoretická část je tvořena rešeršní studií zabývající se polutanty a jejich legislativou. V experimentální části jsou provedeny spalovací ...
 • Tvorba výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování 

  David, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování metodou projekce strukturovaného světla. Hlavním cílem této práce je zpracování výukové úlohy ...