Now showing items 505-524 of 603

 • Vliv tavidla na vlastnosti svarového kovu 

  Holub, Kamil
  Práce se zabývá problematikou svařování pod tavidlem, což je metoda tavného svařování elektrickým obloukem, při které je tvořena ochranná atmosféra svarové lázně pomocí vrstvy granulovaného tavidla. Teoretická část práce ...
 • Vliv temperace na rozměry dvoukomponentních polykarbonátových výlisků 

  Svobodová, Hana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu rozměrů dvoukomponentního polykarbonátového výlisku během procesu temperace. V práci je uveden kompletní popis výroby vnější čočky pro automobilový světlomet. Experimentální část ...
 • Vliv tepelného zpracování na mikrostrukturu slitin železa s uhlíkem 

  Hranický, Pavel
  Práce se zaměřuje na vliv kalení na strukturu speciálně připravených slitin železa s uhlíkem, s co nejmenší příměsí jiných prvků. Vliv kalení je posuzován pomocí tvrdosti výsledné slitiny. Jsou použity dvě kalící teploty, ...
 • Vliv vlastností plynů na cyklus zážehové motoru 

  Ptáček, Martin
  Vlastnosti plynů vznikajících během spalování ve spalovacím motoru ovlivňují účinnost motoru a spotřebu paliva. Během spalování vznikají škodlivé látky, které mohou být redukovány optimalizací spalování. Práce sleduje změnu ...
 • Vliv výfukového potrubí na vnější otáčkovou charakteristiku motocyklového čtyřdobého motoru 

  Nádvorník, David
  Obsahem této bakalářské práce je shrnutí poznatků o výfukovém potrubí motocyklu a jeho vlivu na výkon a točivý moment motoru. Dále se práce zaměřuje na přídavné systémy výfukových potrubí napomáhajících k optimalizaci ...
 • Vliv výroby a legování na mechanické vlastnosti hořčíkových slitin 

  Jakl, Tomáš
  V této bakalářské práci jsou porovnávány mechanické vlastnosti hořčíkových slitin v závislosti na výrobě a složení. První část se zabývá čistým hořčíkem a jeho vlastnostmi. Druhá část obsahuje popis jednotlivých legur a ...
 • Vliv zbytkové napjatosti na únavovou životnost části tlakové nádoby 

  Boleloucký, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zbytkového napětí, vyvolaného cyklickým tlakovým zatížením, na životnost části tlakové nádoby (přechod dno–plášť). Práce obsahuje návrh tlakové nádoby dle ČSN EN 13 445, dále analytický ...
 • Vliv změny tvaru a rozměrů na charakteristiku vinuté tlačné pružiny 

  Melichar, Marek
  Bakalářská práce se zabývá změnou tvaru pružiny s cílem usnadnění její montáže v sestavě regulátoru plynového kotle. Úvodní část se týká seznámení s danou problematikou. Poté, na základě algoritmu vytvořeného v bakalářské ...
 • Vlivy na proudící kapalinu a hydrodynamické nestability 

  Kallas, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem hydrodynamických jevů, které vznikají v důsledku proudění tekutin. Jsou to jevy, které se vyskytují v blízkosti našeho okolí a mohou být pozoro-vány při každodenním životě. U každého ...
 • Vodíkové technologie pro ekologické energetické hospodářství v dopravě 

  Pavliska, Vojtěch
  Postupný přechod k obnovitelným zdrojům energie je jednou z hlavních věcí, které musí lidstvo v současné době řešit. Nejedná se pouze o výrobu elektrické energie, ale také o dopravní prostředky. Znečištění ovzduší ve větších ...
 • Všesměrové podvozky robotů v digitální výrobě 

  Imramovský, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem všesměrových platforem a jejich použitím v digitalizované výrobě, analýzou různých typů všesměrových podvozků rozdělením a návrhem konstrukce všesměrové robotické platformy.
 • Vyhodnocování geometrických tolerancí pomocí 3D optické digitalizace 

  Veik, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním geometrických tolerancí na modelech získaných pomocí 3D optické digitalizace. V první části je zpracována problematika optické digitalizace v oblasti standardizace optických systémů. ...
 • Vypínání válců spalovacích motorů 

  Radová, Kateřina
  Práce je zaměřená na technologii úspory paliva a snížení emisí spalovacích motorů nazývanou vypínání válců. V první části je uveden historický vývoj této technologie spolu s objasněním podstaty snížení spotřeby paliva. ...
 • Vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem 

  Abrahám, Jan
  Bakalářská práce se zabývá využitím tepelného čerpadla pro vytápění rodinného domu. V teoretické části je představen princip fungování tepelného čerpadla, vysvětlen topný faktor a popsány jednotlivé druhy tepelných čerpadel ...
 • Vytvoření výpočtového modelu lidského vokálního traktu 

  Freiwald, Michal
  Rešeršní část této práce shrnuje základní poznatky o dýchací soustavě a jí podřazeném hlasovém ústrojí, uvádí základní teorie vzniku lidského hlasu, stejně jako nejčastější hlasové poruchy, a podává přehled publikovaných ...
 • Využitelnost plastových materiálů z komunálních odpadů 

  Jedličková, Kateřina
  Hlavní náplní předkládané bakalářské práce je identifikace provozních a ekonomických nároků spojených s produkcí druhotných surovin ze separovaného plastového odpadu. Součástí je i porovnání možného nakládání jak se ...
 • Využití aditivní technologie pro návrh výroby žárupevných součástí turbodmychadel 

  Robl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možným využitím aditivní technologie v žárupevných aplikacích. Rychlý pokrok aditivní technologie v posledních letech s sebou přinesl mimo jiné i dokonalejší materiály, jejichž příkladem jsou i ...
 • Využití bezdrátového systému GTI pro diagnostiku vysokorychlostních vřeten 

  Škrobánek, Martin
  Tato bakalářská práce pojednává o technické diagnostice a jejím místě v systémech údržby strojů. Především se zaměřuje na vibrační diagnostiku. V teoretické části této práce jsou charakterizovány základní metody a postupy ...
 • Využití elastomerů ve tváření 

  Drda, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce bylo provedení průzkumu v oblasti tváření elastomery, jednou z nekonvenčních metod plošného tváření, kde elastomer nahrazuje pevnou část nástroje. Hlavní výhodou tváření elastomerem je univerzální ...
 • Využití hydraulických kotoučových brzd u silničních kol 

  Dvořáková, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení využití hydraulických kotoučových brzd u silničních kol. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří rešerše zaměřující se na odlišnosti v konstrukci a vlastnostech ...