Now showing items 21-40 of 603

 • Využití škálování hmotnosti explicitního řešiče systému Abaqus 

  Hacek, Samuel
  Podstatou tejto bakalárskej práce je vyhodnotenie použiteľnosti funkcie škálovania hmotnosti vo výpočtovom prostredí Abaqus. Úvodná, rešeršná časť práce začína stručnou charakterizáciou metódy konečných prvkov a najmä jej ...
 • Analytický model kompozitního nosníku se SMART vrstvou 

  Dostal, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickým modelováním kompozitního nosníku se smart vrstvou. Konstrukce je odvozena z reálného piezoelektrického generátoru, kterým je vetknutý nosník, a na jeho spodní a vrchní část je ...
 • Návrh válcového přípravku pro určování směru výztužných vláken v aortě v jejím deformovaném stavu 

  Král, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem válcového přípravku, který umožňuje řízenou dvouosou deformaci válcového vzorku aorty. Tento přípravek je navržen pro určování směru kolagenních vláken v deformované aortě. Teoretická ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Návrh robustního kolového robotického podvozku 

  Jirges, Radek
  Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na ...
 • Detekce vybraných znaků znakového jazyka 

  Zbavitel, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zjistit způsoby detekce znaků znakového jazyka pomocí zpracování senzorických dat. Část této práce tvoří vytvoření dostatečně mohutné množiny dat snímáním téhož znaku znakovaného různými osobami. ...
 • Návrh odstřeďovacího zařízení pro minimalizaci bílku ve vaječných skořápkách 

  Zakov, Tomáš
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je návrh odstreďovacieho zariadenia pre minimalizáciu zbytkového bielka vo vaječných škrupinách. Postup pri návrhu zariadenia je daný literárnou rešeršou pre použitie jednotlivých ...
 • Návrh zařízení pro přepravu vaječných skořápek 

  Hruška, Kryštof
  Vaječné skořápky jsou velmi vhodnou základní surovinou pro výrobu minerálních doplňků stravy. Práce se zabývá jedním z procesů při jejich výrobě, a to přepravou komodity po proplachu do čisté místnosti. V práci jsou navržena ...
 • Design bezdrátového mikrofonu 

  Vičíková, Kristýna
  Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční ...
 • Návrh dílenského jeřábu s motorovým pojezdem 

  Valc, Lukáš
  V této bakalářské práci se pojednává o konstrukčním řešením a návrhem dílenského jeřábu s motorovým pojezdem. Jeřáb musí splňovat tyto základní podmínky. Hlavní podmínkou je minimální nosnost jeřábu a to konkrétně 1t. ...
 • Design poloautomatického jistítka a karabiny 

  Paška, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh poloautomatického jistítka a karabiny. Práce se zabývá analýzou současných produktů, jejich technickým a ergonomickým řešením a následným návrhem nového produktu a jeho testováním. ...
 • Návrh vibračního stolu 

  Tuček, Michael
  Hlavním cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh vibračního stolu, který slouží ke zhutňování betonových směsí ve formách. Nejprve se zabývá rešerší ohledně složení betonu, následně jsou vyčteny způsoby jeho ...
 • Postup výroby součástky šicího stroje 

  Švec, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu ozubeného kola, které je součástí umístěnou v šicím stroji. V první části je proveden rozbor ozubeného kola, včetně popisu funkce. Dále je popsán výběr polotovaru, včetně výpočtu ...
 • Konstrukce pracovního ramene závitořezu 

  Řezníček, Marek
  Cílem této práce je navrhnout konstrukci pracovního ramene závitořezu/vrtačky. Pracovní rameno zajišťuje „přesnou“ vertikální polohu osy nástroje v daném pracovním rozsahu a zmenšuje silové účinky od sil řezných a hmotnostních. ...
 • Vliv samobuzeného kmitání na pracovní přesnost obráběcích strojů 

  Tomeček, Ondřej
  Tato práce se zabývá vznikem samobuzeného kmitání při obrábění a jeho vlivem na kvalitu obrobeného povrchu. Dále se v práci uvádí způsoby, jakými se potlačuje vznik samobuzeného chvění v obráběcích strojích. Nakonec jsou ...
 • Návrh koncového efektoru pro uchopení hliníkových odlitků 

  Šváček, Jiří
  Koncový efektor, vnitřní úchop dílů, robot
 • Konstrukce jednoúčelového manipulátoru 

  Chmela, Martin
  CHMELA Martin: Návrh konstrukce jednoúčelového manipulátoru. V této bakalářské práci je provedena důkladná analýza problematiky manipulace se samonosnými formami ve slévárenství. Návrh variant řešení a jejich technicko-ekonomické ...
 • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

  Reich, Martin
  Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...
 • Návrhy opatření na snižování tepelných ztrát rodinného domu 

  Faltýnek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhy opatření na snížení tepelných ztrát rodinného domu. Nejdříve je provedena rešerše, která teoreticky popisuje, co je to tepelná ztráta, jak ji můžeme snížit a jaké materiály používají ...
 • Technologie pro využití vodíku z Energieparku Mainz 

  Florian, Tibor
  Cílem této bakalářské práce je popsání vodíku, metod výroby, jeho následné použití a srovnání dle vybraných kritérií. Úvodní část je věnována popisu vodíku jako elementu, včetně jeho izotopů. Další pasáž se stručně věnuje ...