• Návrh elektroniky a senzoriky nestabilního robota se sférickou základnou 

  Rajchl, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom výkonovej a riadiacej elektroniky pre nestabilného robota so sférickou základňou, následným návrhom senzoriky a výberom vhodného algoritmu na určovanie uhlu natočenia voči vektoru ...
 • Hydraulický lis 20 tun 

  Hájek, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického lisu k lisování půlkruhovitých prolisů na vzpěrách kapoty do automobilového průmyslu. Jejím obsahem je výpočet hydraulického obvodu, pevnostně – deformační analýza rámu, ...
 • Výroba závitů v montážních tenkostěnných konzolách 

  Malušek, Radek
  Cílem této bakalářské práce je rozdělení montážních konzol. Je zaměřena především na tenkostěnné montážní konzole, kde je potřeba zhotovit závit s potřebnou únosností. Jsou zde podrobněji rozebrány technologie navařování ...
 • Návrh výměníku tepla 

  Jílek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku tepla pro média voda – voda, jenž je součástí chladící okruhu. Práce obsahuje základní popis a rozdělení trubkových výměníků. Dále obsahuje návrh a výpočet ...
 • Problematika ostřihování a děrování výkovku 

  Kopečný, Adam
  V bakalářské práci je zpracován návrh nástroje pro děrování a ostřihování výkovku pouzdra z oceli jakosti 14 331. Kování bude probíhat na kovacím lisu LMZ 1 000 od firmy Šmeral Brno, a. s. Zápustky jsou vyrobeny z oceli ...
 • Vliv procesních parametrů na drsnost řezu při laserovém dělení korozivzdorné oceli tl. 3 mm 

  Novotný, Jan
  Teoretická část podává přehled nejužívanějších typů laserů v průmyslové praxi a hlavní oblasti jejich aplikace se zaměřením na dělení materiálů. Dále pak je vysvětlena obecná problematika měření drsnosti a kvalifikace ...
 • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

  Janovec, Jozef
  Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...
 • Větrné elektrárny – minulost, současnost a budoucnost 

  Kučera, Vítězslav
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem větrných elektráren od minulosti po součas-nost, a také se zaměřuje na vývoj větrných elektráren v budoucnosti. V první části této práce jsou uvedeny počátky využití větrné energie ...
 • Využití makroprvků při řešení rozsáhlých soustav MKP 

  Hluška, Milan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá použitím superprvkov pri simuláciách metódou konečných prvkov. Ako prvá je objasnená základná teória MKP a superprvkov. Následne je vysvetlený princíp a postup používania superprvkov vo ...
 • Stavební vrátek 

  Martinek, Jan
  Stavební vrátek je zařízení se zdvihacím mechanismem hojně využívané v oblasti stavebnictví ke zvedání nebo pokládání stavebního nebo jiného materiálu. Teoretická část této bakalářské práce popisuje existující řešení ...
 • Výroba záchytu pojezdu 

  Barták, Jan
  Tato bakalářská práce předkládá návrh technologie výroby záchytu pojezdu, který je vyráběn z konstrukční oceli S 235 JRC o velikosti výrobní série 6 000 ks/rok ve sdruženém nástroji. Na základě literární studie a výpočtů ...
 • Požární ochrana jako součást systému řízení 

  Václavek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá požární ochranou a její integrací do systému řízení průmyslové společnosti. V první části práce jsou uvedeny pojmy a legislativní požadavky související s problematikou požární ochrany v ...
 • Moderní technologie pro vytápění rodinného domu 

  Škvařil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá všeobecným shrnutím základních znalostí vytápění rodinného domu. Práce je zaměřena na nové a moderní technologie vytápění a následný rozbor modelového domu s řešením.
 • Studium katalytické dekompozice oxidu křemičitého 

  Štubian, Martin
  Táto práca sa zoberá štúdiom reakcie katalytickej dekompozície kremíka použitím elektrónovej mikroskopie a Augerovej spektroskopie. Práca je zameraná primárne na štúdiom fázy Au-Si, ktorá pri reakcii vzniká. V teoretickej ...
 • Metody přenosu grafenu vedoucí k vysoké kvalitě grafenových polem řízených tranzistorů 

  Tesař, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých metod přenosu grafenu na jeho kvalitu. Grafen byl vyroben pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition -- CVD). Charakterizace kvality následně ...
 • Zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu 

  Valíček, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro testování slitin v polotekutém stavu. Krátce jsou představeny základní možnosti zkoumání kovů v polotekuté fázi, následuje analýza možností měření teploty, krouticího momentu a ...
 • Chytrá chalupa 

  Sýkora, Martin
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému pro chytrý dům. Systém je řízen logickým modulem SIEMENS LOGO!, kterým je zajišťováno hlídání objektu či kontinuální měření teplot. Stav systému je pravidelně logován. Pro předávání ...
 • Vliv bouřkové elektřiny na leteckou dopravu 

  Fiala, Ľuboš
  Bakalárska práca je zameraná na objasnenie problematiky búrkovej elektriny ako sprievodného javu kumulonimbu. Venuje sa vývoju, typom, štruktúre a štádiam búrkovej oblačnosti, ako aj vzniku elektrického výboja a zriedkavých ...
 • Návrh semiaktivního odpružení horského kola 

  Mráz, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem semiaktivního odpružení horského kola využívajícího MR tlumič. V rešeršní části práce jsou shrnuty současné poznatky z problematiky pasivního a semiaktivního odpružení horských kol ...
 • Problematika zápustkového kování na bucharech 

  Žižka, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou zápustkového kování na bucharech, což je technologie využívaná především pro výrobu tvarově a výskově různorodých a členitých součástí s žebry a výstupky. Výkovky se zhotovují na několik ...