Poslední příspěvky

 • Nalezení slabých míst a analýza rizik dílčí části informačního systému na úřadu městské části 

  Liška, Michal
  Diplomová práce řeší problematiku nalezení slabých míst a analýzu rizik dílčí části informačního systému na obecním úřadu městské části Brno-Líšeň, který řeší problematiku organizace voleb, konkrétně administrativní zajištění ...
 • Rizika a příležitosti zavedení systému společenské odpovědnosti organizací 

  Grocholová, Anna
  Autorka diplomové práce se zabývá aplikací metod pro identifikaci rizik a příležitostí a rizikovou analýzou pro hodnocení projektu zavedení systému společenské odpovědnosti do organizace. Práce obsahuje teoretická východiska ...
 • Identifikace rizik webového studia pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Kavková, Renáta
  Předmětem diplomové práce je analýza společnosti Poski.com, s.r.o. Identifikace rizik a návrhy opatření. Práce se dělí na čtyři části. První část se zaměřuje na teoretická východiska práce. Druhá část dává teorii do praxe ...
 • Posouzení informačního systému ve firmě a návrhy na jeho zlepšení 

  Krejčíř, Vojtěch
  Informační systém, metodika B2EPUS, dotazník, analýza HOS8, analýza SWOT
 • Návrh systému řízení rizik ve společnosti 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik ve vybraném podniku a návrhem systému řízení rizik. Popisovaným podnikem jsou Technické služby Vsetín, s.r.o. Společnost se zabývá hlavně sběrem a svozem směsného ...
 • Řízení rizik v oblasti provozu elektronického obchodu 

  Janda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou provozu elektronického obchodu a analýzou rizik na konkrétním příkladu společnosti, která chce prostřednictvím internetového obchodu prorazit na trh. Práce se opírá o teoretický ...
 • Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce s názvem Návrh řízení rizik vybraného podnikatelském subjektu se zabývá řízením rizik ve firmě Adient Czech Republic k.s, která je výrobcem automobilových sedaček. Práce je rozčleněna na tři části teoretickou, ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Kanderová, Petra
  Diplomová práca je zameraná na riadenie rizík v oblasti marketingovej komunikácie v spoločnosti Prvý piešťanský pivovar, s. r. o., ktorej cieľom je na základe teoretických východísk a prevedených analýz súčasného stavu a ...
 • Posouzení rizik chráněného bydlení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé sociální situaci. V teoretické části práce budou ...
 • Marketing realitních kanceláří 

  Svoboda, Robert
  Diplomová práce se zabývá marketingem realitních kanceláří. V teoretické části je rozebrán marketing a popis realitních kanceláří. Práce také navrhuje, jaké reklamy by měla využít modelová fiktivní firma. V praktické části ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Šardická, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem územního plánování na cenu pozemků v obcích Hovorany a Čejč. Pozemky jsou oceněny cenou obvyklou a také pomocí oceňovacího předpisu. Oba pozemky jsou oceněny jako zemědělské, určené k ...
 • Stanovení výše ekonomického nájemného v Jindřichově Hradci 

  Smolíková, Zuzana
  Cílem práce je stanovení výše ekonomického nájemného pro bytový dům v Jindřichově Hradci. Nejprve jsou pro zvolený bytový dům vypočteny nákladové hodnoty pro provozování stavby. Dále je průzkumem trhu v Jindřichově Hradci ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Wertheimer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci, u které dojde ke změně užívání. Teoretická část se zabývá cenami a oceňováním. V praktické části je pak řešeno ocenění bytové jednotky, která bude změněna na nebytové ...
 • Posouzení návratnosti investice do zateplení bytového domu ve vybrané lokalitě 

  Vyhnálek, Václav
  Diplomová práce se zabývá vlivem zateplení bytového domu na cenu bytových domů a dobu návratnosti investic do zateplení. V teoretické části se práce zabývá tématikou energetické náročnosti, způsoby zateplení a oceňováním. ...
 • Zhodnocení obecního majetku v čase 

  Sýkora, Ondřej
  Předmětem diplomové práce „Zhodnocení obecního majetku v čase“ je zvolení nejvhodnější varianty financování investičního projektu. Projekt řeší přestavbu stávajícího nevyužívaného Domu služeb na Komunitní dům seniorů. V ...
 • Návrat investic do developerského projektu v Brně Žabovřeskách 

  Sasínová, Zdeňka
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se návratu investic do developerských projektů, možnosti financování, rozsah a popis činností developmentu. V první části práce se zabývám developerským procesem, jeho ...
 • Vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně 

  Šimáček, Adam
  Cílem diplomové práce je zjistit a vyhodnotit vlivy působící na cenu stavebních pozemků ve městě Brně. Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy ze zákonů vztahujících se ke stavebním pozemkům. Vybrané pozemky se ...
 • Vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí v městské části Brno-Bystrc 

  Trtílek, Petr
  V této diplomové práci se zabývám vývojem rezidenční výstavby v obci Bystrc, která se postupně stala městskou částí města Brna. Práce mapuje typy výstavby v jednotlivých časových úsecích historie obce od nejstarší výstavby ...
 • Nájemné bytů v Karviné a faktory, které je ovlivňují 

  Jendryščíková, Adéla
  Tato diplomová práce se věnuje tématu nájemného. Je zde zkoumána výše nájemného v Karviné a faktory, které ji ovlivňují. Jde o dispozici bytu, druh stavby, vlastnictví, dále o to, zda k bytu náleží balkon či lodžie, nebo ...
 • Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu stavební úpravy na tržní cenu nemovitosti. Pro hodnocení byl vybrán konkrétní typ nemovitosti – byt v panelovém domě. Byla vytvořena databáze tržních nabídkových cen bytů před a ...

Zobrazit další