Poslední příspěvky

 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Zetka, Denis
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu podnikatelského subjektu za pomoci vybraných strategických a ekonomických metod. Současný stav podnikatelského subjektu je posouzen na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí. ...
 • Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

  Vyroubalová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ...
 • Možnosti managementu rizik zkušebních laboratoří v kontextu revidovaných norem systémů managementu 

  Suchý, Ivo
  Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy a hodnocením rizik ve zkušebních laboratořích, pro které je práce s riziky nepoznanou oblastí. V diplomové práci jsou definována rizika v oblastech, které stanovuje revize ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Tupý, Maroš
  Marketing, franchising, franchisor, franchisant, marketingové nástroje, rizika
 • Rizika řízení průběhu zakázky v podniku 

  Wolf, David
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení rizik v průběhu zakázky vybraného podniku, který se zabývá potiskem a prodejem reklamních a dárkových předmětů a s tím souvisejícími službami. Práce je rozdělena do tří částí. ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů 

  Vítková, Petra
  Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola ...
 • Řízení rizik projektu 

  Sáňková, Dominika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu modernizace obchodního centra Avion shopping park. V první části jsou vytyčena teoretická východiska pro vypracování diplomové práce. Druhou částí je ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Vidlák, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu informačního systému společnosti Hutchhouse. Díky analýze současného stavu tohoto systému a návrhům opatření informačního systému by měla společnost dosáhnout lepších ...
 • Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu 

  Zaoral, Lukáš
  Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje ...
 • Návrh informační strategie společnosti 

  Šimek, Václav
  Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...
 • Statistická analýza rizikových faktorů podniku 

  Semchiv, Evgheni
  Diplomová práce se zabývá využitím statistických a ekonomických metod analýzy pro zhodnocení finanční situace podniku Heineken Česká republika a.s. Ekonomické ukazatele společnosti jsou podrobené regresní analýze, intervalové ...
 • Návrh metodiky analýzy rizik kritických aplikací v bankovním sektoru 

  Zajíček, Juraj
  Diplomová práce řeší problematiku analýzy rizik kritických aplikací v bankovnictví. Zadavatelem práce je banka působící na území České republiky. Práce se opírá o teoretický aparát z oblasti informační bezpečnosti a zákonných ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Socha, Duncan
  V diplomové práci se zabývám problematikou informačního systému u vybrané společnosti. V první části diplomové práce popisuji teoretická východiska potřebná k pochopení problematiky. Ve druhé části jsou vypracovány analýzy, ...
 • Rizika insolvenčního řízení a jeho prevence 

  Sochorová, Ingrid
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením rizik v průběhu osobního bankrotu a rizik, která plynou z častého půjčování a zadlužování. Cílem je navrhnout opatření, která daná rizika sníží.
 • Identifikace rizik podnikatelského subjektu pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy 

  Režný, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá strategickou a ekonomickou analýzou vybraného podniku se záměrem identifikovat rizika, která z nich plynou a formulovat návrhy a doporučení umožňující jejich snížení či eventuální odstranění. Práce ...
 • Statistická analýza rizikových indikátorů firmy 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Korčáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy modelu pro rozhodování o výběru dodavatele nástrojové oceli pro společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o. V úvodu práce jsou shrnuta teoretická východiska pro zpracování práce a představena ...
 • Rizika financování sportovního klubu 

  Luu, David
  Autor diplomové práce se zabývá aplikací metod a rizikovou analýzou pro financování sportovního klubu. Cílem je analyzovat a popsat současný stav financování sportovního klubu. Výstupem práce je návrh vedoucí ke zlepšení ...
 • Návrh postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby 

  Krčálová, Žaneta
  Autorka diplomová práce se zabývá návrhem postupu analýzy rizik v projektech technologické přípravy slévárenské výroby. V současné době se problematice řízení rizik neklade příliš velká pozornost. Za pomoci analýzy současného ...

Zobrazit další