Poslední příspěvky

 • Monitorování serverů s OS Linux 

  Šuba, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá monitorovaním serverov v rámci siete PlanetLab. V úvode je popísaná sieť PlanetLab, terminológia používaná v nej, ale aj projekty realizované vďaka nej. V rámci práce bol vytvorený modul v ...
 • Detekce odložených zavazadel ve veřejných prostorech 

  Ligocki, Roman
  Cílem této práce je vytvořit program pro detekci odložených zavazadel na veřejnosti, které mohou být potenciální hrozbou pro jejich okolí. Součástí práce je popis detekční metody pro hledání objektů v digitálním obrazu. ...
 • Model soustavy křižovatek 

  Záviš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou křižovatek, především je zaměřena na světelné křižovatky. Jsou zde probrány jejich druhy, způsoby jejich ovládání a metody jejich realizací. Dále je zde probrána závislost jejich časování ...
 • Srovnání vlastností tenkých vrstev titanu, niklu a stříbra, využívaných v polovodičové technologii 

  Dorotík, David
  Bakalářské práce byla spojená s poznáním všeobecné problematiky nanášení tenkých vrstev metodami napařování a naprašování. Přípravou substrátu a jeho čištění před deponováním tenkých vrstev. Práce byla zaměřena na vlastnosti ...
 • Systém monitorování chování osob pomocí chytrého telefonu a náramku 

  Mikulec, Marek
  S příchodem Health 4.0 vzniklo nové odvětví využívající chytrých zařízení typu smart phone a doplňků wearable pro specifické účely zdravotnických výzkumů. Práce si klade za cíl navrhnout, implementovat a otestovat systém ...
 • Odhad kvality signálů EKG 

  Pospíšil, Jan
  Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou odhadu kvality signálů EKG, která je klíčovým parametrem pro stanovení diagnózy. Teoretická část se zabývá základními poznatky ohledně fyziologie srdce, elektrokardiografie ...
 • Analýza přechodového děje při pohybu opticky zachycené částice v pod-tlumeném režimu 

  Sűsserová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou přechodového děje, který vzniká při vstupu nanočástice na paprsku laseru. Poté dochází k ukotvení částice kolem místa ohniska tohoto paprsku. Hlavními cíli práce bylo vyobrazení ...
 • Napájecí a ochranné obvody pro 6-kanálový zesilovač 

  Kryška, Vojtěch
  Tato bakalá ská práce se zab vá návrhem ochrann ch obvod pro 6-ti kanálov audio zesilova . Vytvo ené obvody zajiö ují filtraci sí ového nap tí, potla ení proudové öpi ky po zapnutí, zpod né p ipojení reproduktor pro ...
 • Kinetická a kinematická analýza krokového cyklu pomocí VICON systému 

  Adámková, Alžběta
  Optoelektronický systém Vicon lze využít k analýze lidské chůze. Toto měření výrazně napomáhá při diagnostice problémů s pohybovým aparátem. Tato práce se zabývá využitím tohoto systému pro měření kinematických a kinetických ...
 • Koncový stupeň vysílače pro radioamatérské pásmo 144 MHz (2 m) 

  Klapil, Filip
  Cílem bakalářské práce je návrh řešení vysokofrekvenčního koncového stupně o výkonu minimálně 1kW. Součástí řešení je použití komerčního modulu koncového stupně. Bude proveden návrh vstupního útlumového článku, přepínacích ...
 • Zařízení pro nastavení polohy držáku kartáčů 

  Škoda, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životnosti stejnosměrných motorů. Po teoretickém rozboru byly navrhnuty úpravy, které pomůžou nastavit správnou polohu kartáčů a tím i vylepší komutaci i celkové vlastnosti ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Demonstrátor šifrátoru z Lego Technic 

  Jančík, Jakub
  Bakalářská práce primárně pojednává o mechanickém šifrování. Hlavním úkolem práce bylo sestavení demonstrátoru šifrátoru za použití stavebnice LEGO Technic, umožňující polyalfabetické substituční šifrování. Teoretická část ...
 • Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení 

  Porubský, Ondrej
  Bakalárska práca je venovaná revízií elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 1610. Ďalej sa zameriava na meracie metódy a ich problematiku pri vykonávaní revízie elektrického spotrebiča. Výsledkom práce je ...
 • Automatické testování řadiče návěští pomocí LabVIEW 

  Valoušek, Michal
  Tato práce má posloužit jako ukázka aplikace automatizovaného měření, v testovací laboratoři Siemensu. V práci je diskutován návrh a realizace s následným řešením chyb. Popsané problémy zahrnují obě odvětví vývoje, jak ...
 • Využití výpočtového prostředku CIVA pro nedestruktivní metody kontroly komponentů v jaderné energetice 

  Machovič, Daniel
  Cieľom bakalárskej práce je objasniť využitie výpočtového prostriedku CIVA pre nedeštruktívne metódy kontrol komponentov v jadrovej energetike. Teoretická časť bakalárskej práce pojednáva o nedeštruktívnych metódach ...
 • Zvýšení odolnosti komunikační architektury pro dálkovou spektroskopii 

  Cebo, Patrik
  Táto práca sa zaoberá návrhom novej komunikačnej architektúry zariadenia pre diaľkovú laserovú spektroskopiu rLIBS. Koncepčný návrh vychádza z analýzy súčastného stavu poznania v oblasti diaľkovej laserovej spektroskopie. ...
 • OPC UA klient pro laboratorní model "Třídička beden" 

  Magáth, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá komunikačným protokolom OPC, konkrétne najnovšou špecifikáciou OPC UA (Unified Architecture), vytvorením OPC UA klient aplikácie pomocou OPC UA .NET knižníc, ktoré ponúka zadarmo OPC ...
 • Systém pro sledování zařízení připojených do počítačové sítě 

  Macků, Jan
  Bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci webové aplikace pro sledování zařízení v počítačové síti. Práce popisuje návrh a funkce webového rozhraní, které umožňuje rychle a přehledně monitorovat připojená zařízení do ...
 • Řízení a monitoring energetického managementu rodinného domu s OZE a akumulací 

  Kupka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá moderními prostředky pro efektivní řízení energetických zdrojů v rodinném domě. Shrnuje možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, akumulačních sytému elektrické energie a řídicí systémy ...

Zobrazit další