Now showing items 259-278 of 419

 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Parciální model čistírny odpadních vod 

  Novák, Petr
  Práce se zabývá čistírnami odpadních vod (ČOV). Pro energetickou soběstačnost ČOV je nutné studovat provozní zázemí, zařízení a jejich možnou provozní predikci pro energetické rozložení v čase a přizpůsobení se případnému ...
 • Permanentní skleněný strop? Pozice žen v oblasti ICT 

  Sobina, Anastasiia
  Cílem této bakalářské práce je prozkoumat postavení žen v sektoru informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT). Práce analyzuje nízké zastoupení žen v profesích ICT a v ICT firmách. Dále se zabývá hypotézou o ...
 • Počítačová grafika: Malba 

  Bobyleva, Ekaterina
  Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept digitální malby, její požadavky na technické a programové vybavení počítače, a následně popsat různé nástroje a techniky, kterých digitální malba využívá. První kapitola se ...
 • Pokročilý FTP server 

  Matoušek, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá protokolem FTP a jeho možnostmi ověřování kontrolních CRC součtů, třídění multimediálních dat podle autorů, žánrů, roků a tvorbě statistik přenosu. Tyto možnosti byly ukázány na FTP serveru ...
 • Polohový snímač pro dynamickou vertikalizaci 

  Hláčiková, Michaela
  Dynamický vertikalizátor je prístroj určený na rehabilitáciu pacientov so zdravotným postihnutím dolných končatín. Rehabilitácia s využitím dynamického vertikalizátora prebieha prostredníctvom hrania počítačových hier, ...
 • Porovnání dat z chytrých telefonů, náramků a specializovaných zařízení 

  Kačníková, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá porovnávaním dát z chytrých telefónov, náramkov a špecializovaných zariadení. V práci je zahrnutý popis možností záznamu pomocou rôznych zariadení ako je chytrý telefón, náramok Axivity AX3 ...
 • Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu 

  Sedlák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice revizní činnosti na moderním elektrickém zařízení. V první části popisuje všeobecné informace o revizích, poté se zmiňuje o problematice přepětí a v neposlední řadě o ...
 • Potlačení rušení v signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Hemzalová, Zuzana
  Tato práce je zaměřena na potlačení rušení signálu pomocí metody empirického rozkladu EMD. Navrhovaná metoda je schopna odstranit síťový šum s minimálním zkreslením.
 • Pozitivní a negativní selekce mitochondriálního genomu 

  Svoboda, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí pozitivní a negativní selekce v mitochondriálním genomu bezobratlých a obratlovců. Součástí práce je zpracovaná teorie evoluce a evolučních modelů. Hlavním bodem práce je vytvoření ...
 • Pozitivní a negativní selekce mitochondriálního genomu 

  Svoboda, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pozitivní a negativní selekce mitochondriálního genomu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii a vysvětlení základních pojmů, konkrétně popisuje mitochondriální ...
 • Precizní audio předzesilovač pro kvalitní poslech 

  Janošík, Lukáš
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a konstrukce precizního audio předzesilovače určeného pro věrnou kvalitu hudebního přednesu. Typologie celkového návrhu klade důraz na velmi důležité přenosové vlastnosti, nízké ...
 • Preference synonymních kodonů v mitochondriálním genomu 

  Urbanová, Hedvika
  Tato bakalářská práce se zabývá preferencí synonymních kodonů v mitochondriálním genomu. Jsou zde teoreticky rozebrány základní pojmy z oblastí bioinformatiky a genetiky. Kodonová preference je představena spolu s parametry, ...
 • Preventivní údržba energetických zařízení na základě skutečného technického stavu 

  Gabrys, Dominik
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku řádu preventivní údržby, diagnostiky vysokonapěťových kabelů a návrh údržby energetických zařízení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická ...
 • Problematika měřicích a diagnostických metod při provádění revize elektrických zařízení 

  Porubský, Ondrej
  Bakalárska práca je venovaná revízií elektrického zariadenia v zmysle STN 33 1500 a STN 33 1610. Ďalej sa zameriava na meracie metódy a ich problematiku pri vykonávaní revízie elektrického spotrebiča. Výsledkom práce je ...
 • Program pro detekci útoků na TLS protokol 

  Dávidík, Roland
  Táto bakalárska práca popisuje princíp útokov HeartBleed, POODLE a BEAST na TLS protokol. Následne sú tieto útoky zrealizované v experimentálnych pracoviskách. Ďalej táto práca popisuje TLS protokol a ochranu voči zmieneným ...
 • Program pro porovnávání křivek metodou IELF 

  Podjukl, Zdeněk
  Tato práce se zabývá realizací programu v prostředí MATLAB pro výpočet míry shody dvou křivek metodou IELF (Integrated Error Against Logarithmic Frequency). Tato metoda se používá pro porovnávání dvou křivek. Většinou se ...
 • Programový modul pro zobrazení mračna bodů ve virtuální realitě 

  Bařinka, Martin
  Cílem této bakalářské práce je vývoj aplikace pro vykreslování multispektrálních mračen bodů, meshů a průhledných meshů ve virtuální realitě. Vstupní data mohou pocházet z různých typů skenerů. Tato práce popisuje druhy ...
 • Provoz asynchronního motoru s ohledem na dosažení maximální účinnosti 

  Čech, Jiří
  V první částí této práce je provedeno seznámení s matematických modelem asynchronního motoru. S využitím náhradního zapojení ve tvaru -článku jsou vyjádřeny vztahy pro výpočet velikosti jednotlivých ztrát a celkové účinnosti ...
 • Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn 

  Černý, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem části kabelového vedení, která je vložena mezi venkovní vedení distribuční soustavy VVN. Podstatou je popis přínosů, rizik a dopadu provozování těchto úseků z pohledu chránění a přechodových dějů. ...