Now showing items 176-195 of 419

 • Měnič pro napájení elektronických zařízení z palubní sítě automobilu 

  Kudláček, Pavel
  Práce se zabývá teoretickým návrhem a konstrukcí měniče v topologii push-pull pro použití v automobilu. V práci je popsán výpočet impulsního transformátoru, výstupní tlumivky, tepelné a napěťové dimenzování použitých ...
 • Měření a modelování synchronních reluktančních motorů 

  Gábriš, Richard
  Táto bakalárska práca v úvode popisuje princíp fungovania a využitie synchrónnych reluktančných motorov. Jadro práce je rozdelené na dve časti. V prvej je popísané merania na vzorkách motorov a vyhodnotenie merania. Obsahom ...
 • Měření a zpracování difuzních dat pomocí magnetické rezonance 

  Vankó, Bence
  Táto bakalárska práca sa zaoberá DTI vyšetrením. Difúzny tenzorový model zobrazovania pomocou magnetickej rezonancie je moderná diagnostická metóda využívaná hlavne pre zobrazenie priestorového vzťahu určitej neurónovej ...
 • Měření experimentální sítě PlanetLab 

  Andrašov, Ivan
  Táto práca sa zaoberá meraním prenosových parametrov staníc v experimentálnej sieti PlanetLab. V teoretickej časti práce je popísaná experimentálna sieť PlanetLab, základná terminológia v tejto sieti, ciele siete a niektoré ...
 • Měření parametrů trojvinuťového transformátoru 

  Kováč, Frederik
  Bakalárska práca sa venuje meraniu symetrických zložkových impedancií u trojvinuťového transformátora. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný princíp fungovania transformátora, ...
 • Měření pevnosti pájeného spoje 

  Konečný, Aleš
  Solder joint, strength, measurement, SMD, THT
 • Měření průtoku kapalin 

  Schoř, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením průtoku kapalin. První část tvoří teoretický rozbor s přehledem nejdůležitějších parametrů snímačů průtoku, hlavních parazitních vlivů a metod pro kalibraci snímačů průtoku. Druhou ...
 • Měření průtoku tekutin 

  Pátek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného snímače průtoku. V teoretické části jsou stručně popsány druhy průtoků, obecné vztahy mechaniky tekutin a různé metody měření průtoku. Druhá, praktická část této bakalářské ...
 • Měření průtoku tekutin pomocí normalizovaných clon 

  Krátká, Lucie
  Cílem práce je přiblížení měření průtoku tekutin za pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu v průmyslovém odvětví. V úvodu se bakalářská práce zabývá vysvětlením principu ...
 • Měření teploty snímačem PT100 pro letecké aplikace 

  Závorka, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro měření teploty, který bude vhodný pro letecké aplikace. Při návrhu je kladen důraz na plnění leteckých norem, především ochranu proti napěťovým jehlovým impulzům a ...
 • Měření vlastností vody optovláknovými snímači 

  Vybíral, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, zejména na optovláknové přístroje pracující na principu hašení fluorescence. Byl sepsán přehled optovláknových sond. Byl navržen měřicí ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Měření změn parametrů MEMS gyroskopů 

  Raichl, Petr
  Práce se zabývá určováním parametrů MEMS gyroskopů pomocí Allanovy odchylky. V úvodu je popsán princip gyroskopů. V první části jsou popsány deterministické a stochastické parametry. Také jsou popsány metody určování těchto ...
 • Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí 

  Guryča, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, ...
 • Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android 

  Maloušek, Jan
  Cílem této semestrální práce je návrh mobilní aplikace pro OS Android sloužící k domlouvání společných sportovních aktivit. Teoretická část popisuje samotný operační systém Android, tvorbu a základní komponenty aplikací a ...
 • Mobilní aplikace využívající technologii Google beacon 

  Krajanec, Štefan
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím beacon technológie v Android aplikáciách. Beacon technológia umožňuje určiť približnú vzdialenosoť užívateľa od beaconu. Za účelom overenia hodnôt udaných výrobcom bolo uskutočnené ...
 • Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice 

  Bendová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci ...
 • Model elektrické lokomotivy se stejnosměrným pohonem 

  Januška, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá dvěma způsoby řízení otáček trakčních motorů na stejnosměrných lokomotivách. V této práci jsou popsány hlavní prvky silových obvodů dvou lokomotiv, které mají rozdílné řízení otáček motoru. ...
 • Model rozvodny s dvojitým systémem přípojnic 

  Kopáček, Petr
  Cílem bakalářské práce je přestavět jednosystémový model rozvodny vn na model se dvěma přípojnicemi, ve kterém jedno pole zastupuje příčný spínač přípojnic, poté ho nakonfigurovat, otestovat a uvést do provozu pro laboratorní ...
 • Model soustavy křižovatek 

  Záviš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou křižovatek, především je zaměřena na světelné křižovatky. Jsou zde probrány jejich druhy, způsoby jejich ovládání a metody jejich realizací. Dále je zde probrána závislost jejich časování ...