Now showing items 186-205 of 419

 • Měření vlastností vody optovláknovými snímači 

  Vybíral, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, zejména na optovláknové přístroje pracující na principu hašení fluorescence. Byl sepsán přehled optovláknových sond. Byl navržen měřicí ...
 • Měření vlhkosti 

  Hřib, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vlhkosti ve stavebních materiálech, se zaměřením na kapacitní a mikrovlnnou metodu. Cílem práce bylo zjistit, jestli by tyto metody byly možná použít při zjišťování rozložení vlhkosti ...
 • Měření změn parametrů MEMS gyroskopů 

  Raichl, Petr
  Práce se zabývá určováním parametrů MEMS gyroskopů pomocí Allanovy odchylky. V úvodu je popsán princip gyroskopů. V první části jsou popsány deterministické a stochastické parametry. Také jsou popsány metody určování těchto ...
 • Mobilní aplikace pro psychodiagnostiku předškolních dětí 

  Guryča, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnost psychodiagnostiky předškolních dětí pomocí aplikace v chytrém telefonu. V práci je pojednáno o principu psychodiagnostiky a jejím rozdílném přístupu u dětské psychodiagnostiky, ...
 • Mobilní aplikace pro sport v prostředí Android 

  Maloušek, Jan
  Cílem této semestrální práce je návrh mobilní aplikace pro OS Android sloužící k domlouvání společných sportovních aktivit. Teoretická část popisuje samotný operační systém Android, tvorbu a základní komponenty aplikací a ...
 • Mobilní aplikace využívající technologii Google beacon 

  Krajanec, Štefan
  Bakalárska práca sa zaoberá využitím beacon technológie v Android aplikáciách. Beacon technológia umožňuje určiť približnú vzdialenosoť užívateľa od beaconu. Za účelom overenia hodnôt udaných výrobcom bolo uskutočnené ...
 • Mobilní telefony SAMSUNG pro rok 2017 a jejich konkurenceschopnost v České republice 

  Bendová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o mobilních telefonech firmy Samsung pro rok 2017. Je primárně zaměřena na technologie, které jsou v telefonech použity a jejich výhodami oproti konkurenci na českém trhu. Dále je v práci ...
 • Model elektrické lokomotivy se stejnosměrným pohonem 

  Januška, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá dvěma způsoby řízení otáček trakčních motorů na stejnosměrných lokomotivách. V této práci jsou popsány hlavní prvky silových obvodů dvou lokomotiv, které mají rozdílné řízení otáček motoru. ...
 • Model rozvodny s dvojitým systémem přípojnic 

  Kopáček, Petr
  Cílem bakalářské práce je přestavět jednosystémový model rozvodny vn na model se dvěma přípojnicemi, ve kterém jedno pole zastupuje příčný spínač přípojnic, poté ho nakonfigurovat, otestovat a uvést do provozu pro laboratorní ...
 • Model soustavy křižovatek 

  Záviš, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou křižovatek, především je zaměřena na světelné křižovatky. Jsou zde probrány jejich druhy, způsoby jejich ovládání a metody jejich realizací. Dále je zde probrána závislost jejich časování ...
 • Modely spínaných zdrojů s transformátorem 

  Michalík, Martin
  Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovanie štandardných DC/DC meničov s transformátorom, ich následná realizácia v programovom prostredí Matlab/Simulink s využitím knižnice Simscape a spracovanie výsledkov simulácii. Nemalá ...
 • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

  Macík, Tomáš
  Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...
 • Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat 

  Kuře, Václav
  Bakalářská práce na téma „Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat“ je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na teorii, která je použita pro zpracování praktické části. ...
 • Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla 

  Hujňák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá získáváním tepelné energie při biodegradačních procesech, monitorováním a řízením těchto procesů. V teoretické části uvádí stručný přehled biodegradačních procesů, poté se zaměřuje pouze na ...
 • Monitorování serverů s OS Linux 

  Šuba, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá monitorovaním serverov v rámci siete PlanetLab. V úvode je popísaná sieť PlanetLab, terminológia používaná v nej, ale aj projekty realizované vďaka nej. V rámci práce bol vytvorený modul v ...
 • Monitorování síťových prvků s využitím nástroje Munin 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa zaoberá problematikou monitorovacích systémov, konkrétne ich možnosťami a spôsobmi monitorovania sieťových prvkov, zabezpečených prístupov k vybraným parametrom s využívaním modulov v systéme Munin. Práca ...
 • Monochromátor 

  Křivák, Jiří
  Práce je zaměřena na princip činnosti monochromátoru, konkrétně na monochromátor HRS-2 Jobin Yvon s optickým systémem typu Czerny-Turner. Dále je zde popsán princip činnosti difrakční mřížky, její vlastnosti a konstrukce ...
 • Možnosti zvýšení účinnosti malých asynchronních motorů. 

  Kusý, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dosažení vyšší účinnosti malých asynchronních motorů a jejich výrobními náklady. V následujících kapitolách je popsána konstrukce, funkce a principy regulace otáček asynchronního ...
 • Multikanálové zpracování EMG signálu pro rozpoznávaní gest 

  Brázdil, Štěpán
  Tato práce se zabývá komplexním řešením problému týkajícího se návrhu a realizace systému pro sběr, klasifikaci a vizualizaci dat EMG signálu. Práce je vytvořena s ohledem na možné budoucí aplikace, tzn. implementace ...
 • Nanostrukturované senzory pro detekci organických látek 

  Šťávová, Karolína
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou citlivých vrstev složených z pole zlatých nanotyčinek a jejich modifikacemi. Nejdříve je vyrobena nanoporézní maska z vrstvy hliníku pomocí metody anodické oxidace. Následně je ...