Now showing items 21-40 of 419

 • Tepelná čerpadla v otopných soustavách budov 

  Vláčil, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly a jejich použití v moderních otopných soustavách budov. V první části je teorie popisující princip fungování tepelných čerpadel, jejich druhy a základní komponenty. Dále ...
 • Zpracování projektové dokumentace elektro s částečnou automatizací v rozsahu pro realizaci stavby RD 

  Jaroš, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámení se s problematikou spojenou s tvorbou silových a datových rozvodů, definování zásad potřebných k vypracování dokumentace a realizace projektu elektroinstalace rodinného domu. První část práce ...
 • Zpracujte revizi zadaného elektrického zařízení 

  Lanc, Rudolf
  Revize elektrického zařízení je ověření stavu zařízení z hlediska bezpečnosti. Cílem bakalářské práce je revize vybraného elektrického zařízení. Na vybraném zařízení bude provedena prohlídka, měření, kontroly a zkoušky, ...
 • Zkušební trať pro plynové ventily 

  Šefránek, Adam
  Tématem práce je návrh na inovaci zařízení pro testování plynových ventilů. Obsah je rozdělen do celkem čtyř částí. První část obsahuje rozbor konstrukce, parametrů a využití původního zařízení. Ve druhé části jsou stanoveny ...
 • Systém pro monitorování průtoku na bázi PLC 

  Vostřel, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace systému pro monitorování průtoku na bázi PLC. Základem monitorovacího systému jsou zařízení společnosti B&R Industrial Automation GmbH (především kombinace PLC a dotykového ...
 • Posouzení funkčnosti a bezpečnosti malé fotovoltaické elektrárny na rodinném domu 

  Sedlák, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice revizní činnosti na moderním elektrickém zařízení. V první části popisuje všeobecné informace o revizích, poté se zmiňuje o problematice přepětí a v neposlední řadě o ...
 • Řízení nouzového osvětlení systémem Foxtrot 

  Hanák, Petr
  Tato práce se zabývá řízením nouzového osvětlení, normami a požadavky na jejich provoz a instalaci. Z norem jsou sepsány především požadavky na provoz a bezpečnost nouzového osvětlení, dále konstrukci, instalaci a kontrolování. ...
 • Návrh a vývoj elektrostatického odlučovače 

  Kvasnička, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem elektrostatického odlučovače a seznámení s problematikou odlučování na těchto odlučovačích. Cílem této práce je sestrojení funkčního modelu elektrostatického odlučovače. Bude popsán ...
 • Vyhodnocování chování zařízení na bezpečnostních systémech Jaderné elektrárny Temelín při přechodu z nominálního napájení na nouzový zdroj 

  Holeš, David
  Tato bakalářská práce obsahuje popis blokové vlastní spotřeby na jaderné elektrárně Temelín. Dále jaké jsou zdroje vlastní spotřeby, kde je popsán dieselgenerátor a jeho automatika postupného spouštění. Na konci jsou popsány ...
 • Aplikace pro grafickou reprezentaci průběhu útoku 

  Safonov, Yehor
  V dnešní době zajištění bezpečnosti koncových stanic je velmi aktuálním tématem. Složitost programovací výbavy výpočetních systémů sebou přináší větší pravděpodobnost vzniku zranitelností, které následně mohou sloužit novým ...
 • Veřejné softwarové licence 

  Mazánek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejných softwarových licencí, jejich užití, jejich vlastností v podobě specifických licenčních smluvních ujednání (licenčních aspektů), vzájemné kompatibility a následovně ...
 • Simulace modelu pomocí nástroje SIMIT 

  Váňa, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci technologického procesu. Teoretická část textu pojednává o simulačních nástrojích dostupných na trhu. Pozornost je věnována nástroji SIMIT, který je velmi komplexním řešením ...
 • Detekce cesty pomocí dat z kamery pohyblivého robotu 

  Peška, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá řešením problému detekce cesty mobilních robotů využitím dat z kamery. V první části je provedena rešerše současných přístupů a zhodnocení možnosti jejich uplatnění v navrženém výsledku. Následně ...
 • Automatické generování PLC programů pro modely jeřábů pomocí TIA Portal Openness 

  Slanina, Václav
  Tato práce se zabývá TIA Portal Openness, jeho možnostmi z hlediska automatizace generování programů pro PLC, kompilace programu a správy jednotlivých zařízení. Zaměří se na jeho základní vlastnosti, jako konfigurace ...
 • Měření vlastností vody optovláknovými snímači 

  Vybíral, Dominik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na měření koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodě, zejména na optovláknové přístroje pracující na principu hašení fluorescence. Byl sepsán přehled optovláknových sond. Byl navržen měřicí ...
 • Detekce odložených zavazadel ve veřejných prostorech 

  Ligocki, Roman
  Cílem této práce je vytvořit program pro detekci odložených zavazadel na veřejnosti, které mohou být potenciální hrozbou pro jejich okolí. Součástí práce je popis detekční metody pro hledání objektů v digitálním obrazu. ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Experimentální mechanicko-elektrický strunný hudební nástroj 

  Blasche, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnou a zkonstruovat strunný mechanicko-elektrický nástroj s neobvyklým charakterem zvuku. Výsledkem je nástroj rozdělený do tří sekcí se specifickými možnostmi tvorby zvuku, který je zároveň ...
 • Webový portál pro podporu výuky 

  Vicen, Šimon
  Táto práca sa venuje problematike tvorby webovej stránky na podkladoch redakčného systému wordpress s prihlasovaním SSO cez prihlasovanie na stránkach VUT. Práca v postupných krokoch popisuje atribúty SSO a spôsoby, akými ...
 • Bezpečná autentizace uživatelů pomocí čipových karet 

  Koutný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice čipových karet typu BasicCard a jejich analýzou z hlediska nabízených kryptografických funkcí a míry zabezpečení. Byla zde použita metoda eliptických křivek. Práce také obsahuje návrh ...