Now showing items 1-20 of 289

 • Výšková stabilizace quadrotoru 

  Hamáček, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat dálkové řízení a stabilizaci letové výšky vlastního quadrotoru. Práce se nejprve zabývá realizací dálkového řízení quadrotoru. Následně stručným shrnutím snímačů letové ...
 • Eyetracking při řešení dopravních situací 

  Veselá, Cindy
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním pohybu očí pomocí eyetrackeru při řešení dopravních situací. Teoretická část popisuje anatomii oka a druhy očních pohybů. Dále objasňuje způsoby sledování pohybu očí se zaměřením ...
 • Bezpečnost operačních systémů 

  Kuchař, Karel
  Bakalářská práce se zabývá bezpečností operačních systémů, na kterou je kladen stále větší důraz. Nejprve je věnována pozornost na základní zásady bezpečnosti operačních systémů. Dále jsou čtenáři přiblíženy jednotlivé ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android kombinující sampler, syntetizér a sekvencer 

  Kučera, Karel
  Cílem bakalářské práce je realizace aplikace jakožto experimentálního softwarového hudebního nástroje na platformě Android. Realizace částečně vychází z návrhu zpracovaného v semestrální práci. Aplikace je určena pro tablety ...
 • Vectoring v DSL přenosových systémech 

  Rada, Dominik
  Práce představuje přiblížení modulace VDSL2 a G.fast přenosových systémů dle předem vybraných typů kabelů. Práce je rovněž zaměřena na princip vectoringu a jeho využití. Součásti práce je vysvětlen inicializační proces u ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj kombinující elektronický a elektromechanický zvukový zdroj 

  Pešán, Michal
  Cílem práce je navrhnout a realizovat experimentální elektroakustický hardwarový hudební nástroj; experimentálnost spočívá v neobvyklé kvalitě zvuku, netradičním způsobu ovládání a vzhledu nástroje.
 • DC/DC měnič 24 V / 320 V / 60 W pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Dvořák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, dimenzováním a realizací DC/DC měniče 24 V / 320 V s výkonem 60 W. V první části jsou zde krátce popsány lineární stabilizátor a dále pak spínané zdroje s jejich rozdělením. Na ...
 • Internetová televize v přístupových sítích nové generace 

  Szymeczek, Andrzej
  Tématem bakalářské práce je „Internetová televize v přístupových sítích nové generace“. Cílem práce bylo vytvořit síť, ve které funguje služba internetové televize, a následně otestovat možnosti a parametry, které tato síť ...
 • Zařízení pro diagnostiku baterií během nabíjení 

  Formánek, Michael
  Tato práce se zabývá návrhem a kompletní výrobou zařízení pro diagnostiku NiCd baterií používaných v letadlech a vrtulnících. Cílem je vytvoření snadno ovladatelného zařízení, které automatizuje proces vyžadovaný příručkou ...
 • Návrh a vývoj programovatelného notch filtru pro audiotechniku 

  Dohnal, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou měření harmonického zkreslení v audiotechnice s využitím notch a tracking notch filtrů. První kapitola popisuje harmonické zkreslení a způsoby jeho měření. Druhá kapitola ...
 • Metodika testování PLC komunikací v Smart Metering systémech 

  Rusz, Martin
  Cílem této práce je získat základní znalosti o technologii PLC a provedení sady měření, zaměřující se na hlavní parametry této technologie a také provést sadu krátkodobých měření PLC komunikace ve Smart Metering systémech ...
 • Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů 

  Daňhelová, Jana
  Bakalářská práce Zpětnovazební učení pro řešení herních algoritmů je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány a srovnávány základní metody zpětnovazebního učení, přičemž zvláštní pozornost je věnována metodám ...
 • Laboratorní vývojové desky pro výukové aplikace 

  Ostřížek, Tomáš
  Tato práce se zabývá postupem návrhu vývojové desky s obvodem FPGA pro potřeby výuky digitálních obvodů jako náhrady zastaralé Spartan-3 Starter Kit Board. Teoretická část popisuje základní princip funkce hradlových polí ...
 • Inteligentní systém pro správu akvária 

  Musil, Libor
  Tato práce se zabývá návrhem inteligentního systému pro správu akvária. Systém je založený na platformě i.Mx8DV s grafickým výstupem na dotykový displej. V práci jsou diskutovány způsoby měření a regulace veličin kritických ...
 • Restaurace signálu po průchodu limiterem s použitím psychoakustického modelu 

  Kramář, Denis
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím řídkých reprezentací signálu za účelem restaurace audiosignálu poškozeného clippingem. Nejprve je zde probrána teorie týkající se limiteru a samotné limitace signálu. Poté jsou zde ...
 • Virtualizace virtualizačního softwaru 

  Holovová, Simona
  Bakalárska práca pojednáva o virtualizácií. Hlavným cieľom je porovnať vybrané virtualizačné platformy a popísať ich fungovanie. Teoretická časť práce popisuje teoretické východiská pre virtualizáciu, jej základy ako aj ...
 • Využití umělých neuronových sítí pro hodnocení spánku 

  Vašíčková, Zuzana
  Hlavným cieľom semestrálnej práce je vytvorenie umelej neurónovej siete, ktorá bude schopná roztriediť spánok do spánkových epoch. Na začiatku je uvedené zhrnutie informácií o spánku a spánkových epochách. V ďalších ...
 • Charakterizace vlastností elektrodových materiálů a elektrod pro elektrochemické zdroje proudu pomocí rentgenové difrakční spektroskopie 

  Klvač, Ondřej
  Práce popisuje možnosti zkoumání elektrod akumulátorů pomocí rentgenové difrakční spektroskopie. Zprvu je věnována pozornost výpočtu teoretického difraktogramu. Jsou rozebrány možnosti in-situ a ex-situ technik a sestavena ...
 • Robotická zbraňová věž pro hlídání perimetru - detekce cíle 

  Kaplenko, Mykola
  Základem efektivní činnosti libovolného autonomního zařízení jsou řídící algoritmy. Proto daná bakalářská práce je věnovaná problému řízení jednoho z nejperspektivnějších druhů zbraně – automatické zbraňové věže. V rámcích ...
 • Návrh synchronního spoke motoru 

  Kopecký, Jan
  Práce je zaměřena v první části na teoretickou rešerši oblasti týkající se synchronních motorů s permanentními magnety. Dále jsou rozebírány jednotlivé metody návrhu magnetického obvodu motoru a porovnávány jejich výhody ...