Show simple item record

Study of the microstructure of deposited Ni-P coatings with different phosphorus contents

dc.contributor.advisorWasserbauer, Jaromírcs
dc.contributor.authorNajser, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-06-13T11:04:22Z
dc.date.available2018-06-13T11:04:22Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationNAJSER, T. Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other105980cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81966
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje využitý substrát AZ91. Dále se zaměřuje na Ni-P povlaky, jejich mikrostrukturu a vlastnosti. Zahrnuje také faktory ovlivňující rychlost depozice a výsledné chování těchto povlaků. V neposlední řadě jsou v teoretické části shrnuty základní principy laboratorních metod, které byly v experimentální části využity pro pozorování a charakterizaci jednotlivých vzorků. Závěr teoretické části tvoří rešerše, kde se autoři zabývají podobnou problematikou a faktory ovlivňující výsledné chování Ni-P povlaků. Experimentální část je zaměřena na depozici jednotlivých povlaků na slitině AZ91 a na jejich charakterizaci. Studium deponovaných Ni-P vrstev bylo zaměřeno na stanovení jejich mikrostrukturní povahy metodou XRD a na stanovení jejich mechanických vlastností a prvkového složení v závislosti na obsazích fosforu.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was the preparation and characterization of Ni-P coatings with different phosphorus contents on the substrate of AZ91 magnesium alloy. The theoretical part deals with magnesium alloys and specifies the utilized substrate AZ91. It also focuses on Ni-P coatings, their microstructure and their properties. However, there are also described factors affecting the rate of deposition and the resulting behavior of these coatings. Last but not least, the theoretical part summarizes the basic principles of laboratory methods used in the experimental part for observation and characterization of samples. Conclusion of the theoretical part consists of several background researches where the authors deal with similar problems and factors influencing the resulting behavior of Ni-P coatings. The experimental part is focused on the deposition of each Ni-P coatings on the AZ91 alloy and their characterization. The study of deposited Ni-P layers was focused on the determination of their microstructural texture by XRD method, mechanical properties and elemental composition depending on phosphorus content.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthořčíková slitinacs
dc.subjectAZ91cs
dc.subjectNi-P povlakycs
dc.subjectbezproudá depozicecs
dc.subjectSEMcs
dc.subjectEDScs
dc.subjectXRDcs
dc.subjectmikrotvrdostcs
dc.subjectmagnesium alloyen
dc.subjectAZ91en
dc.subjectNi-P coatingsen
dc.subjectelectroless depositionen
dc.subjectSEMen
dc.subjectEDSen
dc.subjectXRDen
dc.subjectmicrohardnessen
dc.titleStudium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforucs
dc.title.alternativeStudy of the microstructure of deposited Ni-P coatings with different phosphorus contentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-12cs
dcterms.modified2018-06-13-08:30:40cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105980en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 12:59:21en
sync.item.modts2020.03.30 12:33:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKosár, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent velmi přehledně a výstižně prezentoval výsledky své bakalářské práce. V dané problematice se velice dobře orientuje. Oponent přítomen nebyl. Jeho otázky byly podrobně odpovězeny a dále diskutovány. Otázky v diskusi: Jakou metodou jste stanovil velikost krystalitů Ni? Co je světlá vrstvička na povrchu Ni-P povlaku v SETI? Otázky byly uspokojivě diskutovány.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record