Poslední příspěvky

 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bocková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Miléřová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti. V první části jsou uvedena teoretická východiska. Praktická část obsahuje vybrané ukazatele finanční analýzy, analýzu časových řad a regresní analýzu ...
 • Podnikatelský záměr pro založení bezkontaktní automyčky 

  Krmíček, Radim
  Bakalářská práce pojednává o sestavení podnikatelského plánu pro založení bezkontaktní auto myčky v Břeclavi. V úvodní teoretické části jsou vymezeny pojmy, které souvisejí se založením podniku a podnikatelského plánu. ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Heincová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávního vztahu, především jeho vzniku v souladu s právními předpisy České republiky. Teoretická část je zaměřená vysvětlení základních pojmů souvisejících se pracovněprávními ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Stražovská, Lenka
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace v daném podniku a návrhů na zlepšení zjištěných nedostatků. Analýza je na základě účetních výkazu za období 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. První část práce zahrnuje ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vorálková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Active – Středisko volného času. Po zpracování teoretických východisek jsou analyzovány náklady a výnosy z hlavní činnosti ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Marková, Nikol
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení hospodaření příspěvkové organizace, kterou je Základní škola a Mateřská škola Dolní Radechová, okres Náchod. První část práce se zabývá teoretickými poznatky k danému tématu, na ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Dydek, Michal
  Moje bakalářská práce pojednává o problematice měření a analýzy spokojenosti zákazníků ve společnosti Spedice-Future s.r.o., která je zaměřena na logistickou a dopravní podporu dalším společnostem. Práce vychází z dostupných ...
 • Návrh počítačové sítě v rodinném domě 

  Bača, Jonatán
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh počítačovej siete v novostavbe rodinného domu. Práca obsahuje teoretické vychodiská pre lepšie chápanie danej problematiky. Taktiež práca opisuje analyzu súčasného stavu a rieši ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Návrh řízení bezpečnosti práce ve vybraném úseku podniku 

  Kubisová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve výrobním úseku daného podniku. Práce poskytuje teoretická východiska, zaměřuje se na vyhodnocení rizik bezpečnosti při vstupu nových pracovníků ...
 • Ochrana osobních údajů ve firmě 

  Vrbecký, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analyzu zacházení s osobními údaji ve firmě, která se řídí současnymi platnymi zákony o ochraně osobních údajů a návrh na implementaci nařízení GDPR a seznámení tohoto nařízení se zaměstnanci.
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zamazalová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti LAW CZ s.r.o. v letech 2012-2016. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou zpracovány teoretická východiska a analytickou část, kde dochází ...
 • Studie služeb pro neziskovou organizaci v oblasti vysokoškolských studentů 

  Navarová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na studii služeb ve vybrané neziskové organizaci. Práce má čtyři hlavní části. Představení vybrané neziskové organizace, teoretická východiska práce, analýza současného stavu a návrhy na zlepšení. ...
 • Modely úrokových měr 

  Butkovičová, Ivana
  Táto bakalárska práca je zameraná na popis analýzu modelov úrokových mier, ktoré majú uplatnenie v oblasti finančnej matematiky. Konkrétne popisuje Vašíčkov model, Cox-Ingersoll-Rossov modelCIR model, Ho-Lee model a model ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Roshchina, Polina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního stavu marketingového mixu společnosti BILZ Limited a vytvoření návrhu na zdokonalení marketingového mixu, zejména se zaměřením na nástroje komunikačního ...
 • Marketingový výzkum pro podporu komunikace ocenění výrobku 

  Winterová, Klára
  Bakalářská práce se zaměřuje na provedení marketingového výzkumu pro vybraný pivovar. Marketingový výzkum je realizován pomocí dotazníkového šetření a slouží jako podpora pro marketingovou komunikaci v oblasti získaného ...
 • Podnikatelský plán založení kavárenského podniku 

  Malinová, Michaela
  Bakalářská práce obsahuje návrh na založení podnikatelského subjektu operujícího v oblasti služeb, konkrétně kavárny. Teoretická část shrnuje základní pojmy a zákonné požadavky pro realizaci daného podnikatelského plánu. ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Podnikatelský záměr - návrh na založení vinařství 

  Raková, Veronika
  Obsahem bakalářské práce „Podnikatelský záměr – návrh na založení vinařství“ je zpracování a vytvoření návrhu podnikatelského záměru na založení reálného podniku. Zpracování teoretické části slouží jako podklad pro následující ...

Zobrazit další