• Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Konečný, Dalibor
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a vyhodnocením stávajícího komunikačního mixu společnosti, působící v odvětví cestovního ruchu a předkládá návrhy na jeho zlepšení. Práce se dělí do tří hlavních částí. V první teoretické ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Karásek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čechová, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Keramika Letovice spol. s r. o. za období 2012 – 2016. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se nachází seznámení s cíli ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Páblová, Petra
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na pracovněprávní vztahy a optimalizaci mzdových nákladů ve společnosti NEGOCIO s. r. o. Práce se rozděluje do tří částí, a to teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Podnikatelský záměr na založení zážitkové kavárny s nehtovým studiem 

  Kajfošová, Iveta
  Předmětem mojí bakalářské práce je reálné zjištění poznatků a detailů k založení kavárny. Práce se skládá z části teoretické, kde definuji právní formy podnikání a podnikatelský záměr, který obsahuje plán výrobní, marketingový ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kharkivska, Margaryta
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží ...
 • Návrh a optimalizace webových stránek 

  Balarinová, Helena
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a optimalizaci webové stránky HARTMANN akademie. Součástí práce bude představení technologií, které jsem využívala pro optimalizaci webových stránek.
 • Hodnocení výkonnosti fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů 

  Bukai, Martin
  Bakalářská práce se věnuje komplexnímu představení oblasti kolektivního investování s možnostmi využití podílových fondů ve finančním řízení podniku v aktuálních podmínkách v české republice. Výsledky této práce mohou být ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Zims, Luděk
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti. V teoretické části této práce jsou popsány vhodné analýzy a metody k vypracování finanční analýzy, které jsou dále použity v analytické části s daty ...
 • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

  Krčmová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...
 • Návrh marketingové kampaně podniku 

  Jurigová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Dostál, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu informačního systému ve společnosti poskytující odborné technické poradenství v oblasti energetiky. První část bakalářské práce obsahuje teoretické informace z oblastí informačních ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Springer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy. Následující druhá část je věnována analýze stávající ...
 • Srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích V4. 

  Jakubčík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích Visegrádské čtyřky. Srovnává vývoj automobilové produkce v jednotlivých zemích včetně ekonomických ukazatelů, které ji ovlivňují. Dále ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Bezděk, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace vybrané organizace Liga o.p.s. v letech 2011-2016. Práce je rozdělena do čtyř částí, kdy první část se zabývá cílem práce. Teoretická část popisuje neziskový sektor ...
 • Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku 

  Vlach, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je navrhnutí komunikačního mixu pro studentský bankovní účet G2.2 od společnosti Komerční banka. První část se zaměřuje na teorii a na vysvětlení nejdůležitějších pojmů související s problematikou ...
 • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

  Přibyl, Aleš
  Bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem počítačové sítě základní školy. Teoretická část popisuje základní pojmy a znalosti z této oblasti. Dále se zabývá analýzou současného stavu počítačové sítě, budovy, a také ...
 • Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství 

  Šatera, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska ...
 • Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti 

  Mrkvová, Adéla
  Předmětem bakalářské práce „Návrh marketingového mixu potravinářské společnosti“ je analýza stávajícího marketingového mixu a poskytnutí návrhů na sestavení nového. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první z ...
 • Implementace elektronických občanských průkazů 

  Kopecká, Jana
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení projektového řízení ve státní správě a konkrétně pak v jedné organizační složce ministerstva vnitra. Část práce se zabývá teoretickou části projektového řízení obecně a následně ...