Now showing items 300-319 of 394

 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka 

  Trávníček, Milan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je rozvoj konkurenceschopnosti vybraného podniku zaměřený na posilování tvorby hodnoty pro zákazníka. Důležitou částí vypracování analýzy hodnotového řetězce Budou provedeny také další ...
 • Řízení financí podniku na kapitálovém trhu 

  Štíbal, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá návrhem procesů pro řízení kapitálu společnosti na kapitálovém trhu, se zaměřením na zhodnocování volných finančních prostředků. Volné finanční prostředky jsou zhodnocovány pomocí investiční ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Babička, Kevin
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v podniku. Jejím cílem je představit efektivní systém řízení nákladů v podniku a na základě analýzy nákladů a řízení nákladů, následně navrhnout dílčí opatření vedoucí ke ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Polachová, Renata
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek v obchodní společnosti a je rozdělena do tří částí. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů, které jsou v této problematice důležité. Analytická ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Bocková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením pohledávek z obchodního styku v obchodní korporaci, a to zejména těch pohledávek, které mají již uplynulou dobu splatnosti. Jsou zde popsány způsoby, jak těmto pohledávkám předcházet ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Burková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy a rozboru pohledávek ve společnosti jsou zde navrhnuta opatření, ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Šťastná, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek z obchodních vztahů ve vybrané obchodní korporaci. V teoretické části jsou popsány způsoby, kterými lze předcházet problémovým pohledávkám, popřípadě jak je řešit. ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Fischer, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správného nastavení systému řízení pohledávek ve vybrané obchodní korporaci. Na základě výsledků provedených analýz pohledávek a jejich systému řízení, byla navržena zejména ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zajičková, Ľubica
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia obchodných pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Hlavným cieľom je analýza prístupu konkrétnej kapitálovej spoločnosti k obchodným pohľadávkam a spôsobe ich zaistenia, aby ...
 • Řízení pohledávek v obchodní společnosti 

  Otýpka, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na teoretickou úpravu oblasti pohledávek, především na jejich řízení. Analytická část práce zobrazuje způsob řízení pohledávek v konkrétní obchodní společnosti. V souvislosti s tím jsou v práci ...
 • Sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích nástrojů 

  Chuchma, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

  Kratochvilová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Burget, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně obce. Práce se zabývá rozdílem v odepisování dlouhodobého majetku obce, rozdíly v jednotlivých metodách ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fiedler, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování spokojenosti zákazníků společnosti Globus ČR k. s. Bylo vykonáno několik analýz, které jsou součástí této práce. Samotná společnost byla analyzována na základě informací z vnějšího ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fojtíčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti spokojenosti zákazníků restaurace Burgr´s club. Práce obsahuje teoretickou část, ve které popíši pojmy s ní související. V další části budou provedeny analýzy prostředí a ...
 • Srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích V4. 

  Jakubčík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích Visegrádské čtyřky. Srovnává vývoj automobilové produkce v jednotlivých zemích včetně ekonomických ukazatelů, které ji ovlivňují. Dále ...
 • Strategie nově založené IT společnosti 

  Rejman, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje popisu strategických nástrojů používaných nově vznikajícími inovativními IT firmami při tvorbě strategického plánu. V teoretické části se práce zaobírá strategickými nástroji, vývojem produktu a ...
 • Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství 

  Šatera, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska ...