Now showing items 310-329 of 394

 • Sledování zakázky při výrobě atypických vrtacích nástrojů 

  Chuchma, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na sledování průběhu zakázky ve vybrané strojírenské firmě. Zakázka se svými požadavky od zákazníka liší svou atypičností oproti sériově vyráběným výrobkům. Zakázka je sledována od podání ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR 

  Kratochvilová, Monika
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti vybraných bankrotních modelů v prostředí České republiky. V teoretické části jsou představeny analyzované modely a metody použité k analýze modelů. Je zde vysvětlen ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Burget, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně obce. Práce se zabývá rozdílem v odepisování dlouhodobého majetku obce, rozdíly v jednotlivých metodách ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fiedler, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování spokojenosti zákazníků společnosti Globus ČR k. s. Bylo vykonáno několik analýz, které jsou součástí této práce. Samotná společnost byla analyzována na základě informací z vnějšího ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fojtíčková, Petra
  Bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti spokojenosti zákazníků restaurace Burgr´s club. Práce obsahuje teoretickou část, ve které popíši pojmy s ní související. V další části budou provedeny analýzy prostředí a ...
 • Srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích V4. 

  Jakubčík, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na srovnání inovací automobilového průmyslu v zemích Visegrádské čtyřky. Srovnává vývoj automobilové produkce v jednotlivých zemích včetně ekonomických ukazatelů, které ji ovlivňují. Dále ...
 • Strategie nově založené IT společnosti 

  Rejman, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje popisu strategických nástrojů používaných nově vznikajícími inovativními IT firmami při tvorbě strategického plánu. V teoretické části se práce zaobírá strategickými nástroji, vývojem produktu a ...
 • Studie logistické koncepce se zaměřením na obalové hospodářství 

  Šatera, Martin
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zavedení vratných obalů do dodavatelského řetězce plastových materiálů od českých dodavatelů ve společnosti MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s. V první části práce jsou popsána teoretická východiska ...
 • Studie nákupní činnosti v obchodní organizaci 

  Saleh, Adnan
  Zaměřením téhle bakalářské práce je studie nákupní činnosti v obchodní organizaci. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nutné k pochopení dané problematiky. Analytická část se věnuje analýze dodavatelsko-o ...
 • Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup 

  Vřešťál, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, ...
 • Studie procesního řízení zakázky 

  Šnoblová, Adéla
  Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením průběhu zakázky v podniku VMT Ecopack s.r.o. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům a představení společnosti VMT Ecopack. s.r.o. a na část ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve službách 

  Nejedlý, Martin
  Bakalářská práce na téma „Studie procesního řízení zakázky ve službách“ se zaměřuje na průběh zakázky podnikem a jeho procesní řízení. Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první kapitole jsou teoretická východiska ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Rychtecký, Michal
  Bakalářská práce se zabývá studií procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic s.r.o, jenž se specializuje na výzkum a vývoj nanotechnologií. Firma vyrábí elektronové mikroskopy. V práci teoreticky objasním pojmy ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Zaoral, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studii procesního řízení zakázky ve výrobním podniku, konkrétně v podniku Seaborne Plastic s.r.o. Tato britská společnost se specializuje v oblasti tepelného tváření plastů. V první ...
 • Studie procesů zakázky se zaměřením na zákazníka 

  Bohovič, Adrian
  Táto bakalárska práca sa zameriava na štúdiu procesov zákazky so zameraním na zákazníka v spoločnosti Kysucké pekárne a.s., ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov. Cieľom bude analyzovať ...
 • Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti 

  Banďouch, Daniel
  Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou ...
 • Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Buček, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průběhu zakázky ve společnosti Ekostavby Brno, a.s., která má své uplatnění v oblastech vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Prostřednictvím analýzy je definován ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Grábl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá průběhu zakázky u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky brigádě v této firmě mám dostatek informací o fungování a průběhu zakázek, tudíž mohu analyzovat současný ...