Zobrazují se záznamy 343-362 z 395

  • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

    Václavík, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...
  • Úvěrové financování firmy v soudobých podmínkách slovenského finančního trhu 

    Putiška, René
    Bakalárska práca. Jej zámerom je navrhnutie optimálneho podnikateľského úveru pre konkrétny podnikateľský subjekt na Slovensku. Zaoberá sa analyzovaním a porovnávaním rôznych druhov úverov na základe stanovených kritérií. ...
  • Úzká místa strojírenské výroby 

    Zifčák, David
    Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a eliminaci úzkých míst v procesech strojírenské výroby. Práce analyzuje současný stav za použití mapy hodnotového toku, tato metoda slouží k identifikaci úzkých míst procesu ...
  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Vorálková, Veronika
    Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodné varianty financování pořízení dlouhodobého majetku. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou dlouhodobého majetku a možnostmi jeho financování. Analytická část vyhodnocuje ...
  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Kohout, Matěj
    Bakalářská práce se zaměřuje na varianty financování dlouhodobého majetku. Informuje o finančním stavu společnosti a o jejích možnostech, jakým lze financovat pořízení majetku. Dále srovnává různé nabídky úvěrů a leasingu, ...
  • Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí 

    Ulman, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných ...
  • Vkladové produkty bank a nebankovních spořitelních institucí 

    Ulman, Tomáš
    Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnjších termínovaných vkladů pro firmu Hamé, s.r.o. z řad bank i nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání vybraných ...
  • Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací 

    Machačová, Hana
    Bakalářská práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice společnosti ITAB Shop Concept CZ, a.s. První část se věnuje teoretickým východiskům pro vnitropodnikové směrnice, účtování a oceňování zásob a legislativním základům ...
  • Volba formy podnikání z pohledu daně z příjmu 

    Vlašicová, Iveta
    Bakalářská práce se zaměřuje na volbu optimální právní formy podnikání pro konkrétní podnikatelské subjekty. Hlavním kritériem výběru je minimalizace daňové povinnosti. Práce specifikuje vybrané formy podnikání a s nimi ...
  • Vybrané kvantitativní metody a jejich užití ve finanční analýze obchodního řetězce 

    Rečka, Ondřej
    Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výsledků finanční analýzy a jejich interpretaci pro posouzení finančního zdraví obchodní společnosti. Finanční analýza je provedena pomocí poměrových ukazatelů, jejich časových ...
  • Vybrané účetní a daňové aspekty zaměstnaneckých benefitů 

    Papežová, Martina
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vztahu k zaměstnavateli. Zabývá se analýzou benefitů poskytovaných zaměstnavatelem a zkoumá jejich účetní a daňový dopad. ...
  • Vytvoření nástroje na automatizaci procesů a sledování jeho přínosu 

    Nečas, Kamil
    Bakalářská práce se zabývá kompletním vývojem procesu automatické přípravy textu pro jeho zvýraznění uvnitř DTP dokumentu ve formátu PDF, a to od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci, až po zjištění přínosu v rámci ...
  • Využití koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu 

    Ziminová, Monika
    Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí konceptu celkové odměny v systému odměňování v subjektu Marcela Císařová. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy, které se této problematiky týkají. V praktické ...
  • Využití konceptu celkové odměny ve vybraném subjektu 

    Konečná, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá využitím koncepce celkové odměny ve vybraném subjektu se zaměřením na návrh změn v systému hodnocení a odměňování zaměstnanců. Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. První část obsahuje ...
  • Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami 

    Kadubec, Karel
    Základním předmětem této bakalářské práce „Využití marketingu v podniku s ubytovacími službami“ je provedení analýzy současného stavu marketingové stránky podniku a za použití vhodných nástrojů návrh vhodného marketingového ...
  • Využití moderních technologií pro návrh výroby konstrukce ručních bradel 

    Remer, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na postup návrhu konstrukce výroby ručních bradel, které jsou vyrobeny za pomoci aditivní technologie Rapid Prototyping. Bradla jsou zpracována v CAD, konkrétně v parametrickém programu ...
  • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování 

    Nezbedová, Katarína
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Tamariho atraktoru a jeho aplikáciou pre formovanie predikčného modelu. Jadrom práce je vytvorenie programu na simuláciu, vo vývojovom prostredí MATLAB, a jeho využitie pre ...
  • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

    Železný, David
    Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První část práce zohledňuje ...
  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Maloch, Norbert
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro vybranou společnost. Práce obsahuje teoretická východiska a analýzu současného stavu. Součástí práce je stanovení požadavků na nový informační systém, ...
  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Modrák, Karel
    Bakalářská práce je zaměřena na výběr a následnou implementaci informačního systému pro zvolenou firmu. Práce se zabývá analýzou vstupních požadavků firmy, které vyhodnocuje a posléze vybírá vhodný informační systém i s ...