Now showing items 323-342 of 394

 • Studie procesního řízení zakázky ve službách 

  Nejedlý, Martin
  Bakalářská práce na téma „Studie procesního řízení zakázky ve službách“ se zaměřuje na průběh zakázky podnikem a jeho procesní řízení. Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první kapitole jsou teoretická východiska ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve vybraném podniku 

  Rychtecký, Michal
  Bakalářská práce se zabývá studií procesního řízení zakázky ve firmě FEI Czech Republic s.r.o, jenž se specializuje na výzkum a vývoj nanotechnologií. Firma vyrábí elektronové mikroskopy. V práci teoreticky objasním pojmy ...
 • Studie procesního řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Zaoral, Vít
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studii procesního řízení zakázky ve výrobním podniku, konkrétně v podniku Seaborne Plastic s.r.o. Tato britská společnost se specializuje v oblasti tepelného tváření plastů. V první ...
 • Studie procesů zakázky se zaměřením na zákazníka 

  Bohovič, Adrian
  Táto bakalárska práca sa zameriava na štúdiu procesov zákazky so zameraním na zákazníka v spoločnosti Kysucké pekárne a.s., ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov. Cieľom bude analyzovať ...
 • Studie proveditelnosti investice do vybrané výnosové nemovitosti 

  Banďouch, Daniel
  Bakalářská práce pojednává o proveditelnosti investičního záměru, pořízení výnosové nemovitosti. První část práce je zaměřena na objasnění problematiky investování, s kterou je pořízení výnosové nemovitosti spjato. Úlohou ...
 • Studie průběhu zakázky ve vybraném podniku 

  Buček, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na studii průběhu zakázky ve společnosti Ekostavby Brno, a.s., která má své uplatnění v oblastech vodohospodářských, dopravních a inženýrských staveb. Prostřednictvím analýzy je definován ...
 • Studie průběhu zakázky vybraným podnikem 

  Grábl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá průběhu zakázky u společnosti Walter s.r.o., který se zabývá výrobou CNC strojů. Díky brigádě v této firmě mám dostatek informací o fungování a průběhu zakázek, tudíž mohu analyzovat současný ...
 • Studie řízení zásob pro plynulost procesu nákupu 

  Hrubý, Kamil
  Cílem této bakalářské práce je popsat teoretická východiska řízení zásob, jejich účelovou kategorizaci a typy řízení. Dále se práce zabývá nákupem, skladováním, logistikou, dodavatelskými řetězci, tokem materiálů v logistice ...
 • Studie služeb pro neziskovou organizaci v oblasti vysokoškolských studentů 

  Navarová, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na studii služeb ve vybrané neziskové organizaci. Práce má čtyři hlavní části. Představení vybrané neziskové organizace, teoretická východiska práce, analýza současného stavu a návrhy na zlepšení. ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...
 • Studie zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě 

  Miller, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá systémem zlepšovacích návrhů ve strojírenské firmě, působící na mezinárodním gastronomickém trhu. Po teoretickém nastínění zmíněné problematiky autor důkladně analyzuje současný stav ve firmě ...
 • Tvorba akciového portfolia 

  Varečka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií. V teoretické části popisuje jednotlivé modely a možné postupy. V druhé - praktické části aplikuje jednotlivé modely na korporátní akcie. V závěru práce je navrženo ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Vaľko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou investičného portfólia na základe hospodárskych výsledkov jednotlivých emitentov Burzy cenných papierov Praha. V teoretickej časti sú popísané metódy na základe ktorých sú v analytickej ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Tvorba investičního portfolia na základě výsledku hospodaření emitentů 

  Balák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společností, které emitují akcie na trhu Spojených států amerických. Získané informace budou využity k následné tvorbě investičního akciového portfolia. Investiční portfolio bude tvořeno ...
 • Tvorba oceňování zásob a vliv na výsledky hospodaření 

  Lipinová, Kateřina
  Bakalářská práce definuje zásoby a možnosti jejich ocenění. Metody ocenění úbytku zásob, které práce obsahuje jsou FIFO, metodu váženého aritmetického průměru a pevné skladové ceny. Na základě údajů z vybrané společnosti ...
 • Tvorba portfolia fondu kvalifikovaných investorů 

  Pochyba, David
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr akciových společností pomocí fundamentální analýzy. V teoretické části je vysvětlena strukturu investičních fondů sídlících v České republice, jednotlivé strategie fondů, popis ...
 • Tvorba průběhu zakázky vybraného produktu 

  Lesáková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky společností. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Ve druhé části je představena společnost, je zde provedena analýza podniku a průběhu zakázky. Ve třetí části ...
 • Tvorba výrobních plánů pro zvolený podnik 

  Kaděra, Štěpán
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu výrobních plánu v podniku a porovnání dvou implementovaných ERP systému, který je pro tvorbu a práci s plány vhodnější. Což má posloužit jako jeden z výchozích materiálů společnosti, ...
 • Úvěrování podnikatele vybranými bankovními a nebankovními institucemi 

  Václavík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním možností úvěrování podnikatelského subjektu podnikatelským úvěrem u vybraných bankovních a nebankovních institucí. Jednotlivé možnosti jsou mezi sebou porovnány na základě analýzy ...