Now showing items 363-382 of 394

 • Výběr a návrh implementace informačního systému za účelem zlepšení toku informací ve zvolené společnosti 

  Chomyšyn, Maxim
  Tato práce se zabývá analýzou podnikových procesů a toků dat zvolené společnosti, které nově vznikla potřeba sjednotit informace a procesy do jednoho systému. Výsledek analýzy je použit pro stanovení kritérií na funkčnost ...
 • Výroba součásti „Příhradový nosník“ v menší strojírenské firmě 

  Šmerda, Michal
  Bakalářská práce se zaobírá studií výroby příhradového nosníku v menší strojírenské firmě. Práce je rozdělena do několika částí. První část tvoří teoretická východiska, ve kterých jsou rozebrány vybrané ekonomické pojmy, ...
 • Vývoj aplikace pro evidenci firemních objednávek 

  Rotkovský, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu aplikace pro evidenci objednávek v jazyce VBA. Aplikace má za úkol zjednodušit práci v záznamu přijatých objednávek a následnou manipulaci s objednávkami. Práce obsahuje ...
 • Zakázková výroba součástí na CNC strojích 

  Riha, Filip
  Bakalárska práca sa zameriava na výrobu konkrétneho zákazkového výrobku, pomocou CNC stroja. V práci bude zanalyzovaný postup priebehu výrobou, od samotnej objednávky až po doručenie k zákazníkovi. Po zistení aktuálnej ...
 • Založení cestovní agentury 

  Yilmaz, Devrim
  Táto bakalárska práca sa zameriava na vytvorenie podnikateľského zámeru pre internetovú cestovnú agentúru, ktorá bude sprostredkovávať zájazdy cestovných kancelárií. V prvej časti sú uvedené teoretické východiská práce ...
 • Zaměstnávání a zdaňování cizinců z Ukrajiny 

  Pevná, Daniela
  Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice pocházejících z třetích zemí, konkrétně Ukrajiny. Zabývá se vysvětlením teoretických východisek a vymezením základních právních ...
 • Zavedení systému 5S na pracovišti 

  Halamíček, Matěj
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na formulaci reálné strategie a implementace systému 5S v dílně elektrikářů a zámečníků. Strategie je realizována jako projekt, jež vychází z vnitřní analýzy firmy, stávajícího stavu ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Budz, Patrik
  Bakalářská práce na téma Zálohování dat a datová uložiště je zaměřena na způsoby zálohování dat a jejich praktické využití při konkrétním návrhu pro společnost BPM Sport s.r.o., která se zabývá prodejem sportovních potřeb. ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Oral, Michal
  Cílem této práce je zhodnotit mechanismy zálohování firemních dat a navrhnout finančně a technologicky efektivní řešení pro vybranou společnost. Při návrhu se kromě nových technologií a postupů zohledňují i stávající použité ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vlk, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Pajgerová, Dominika
  Bakalárska práca sa zameriava na zálohovanie, ukladanie, obnovovanie dát a na dátové úložiská. Popisuje problematiku a spôsob zálohovania a obnovovania dát vo firme JONCKERS TRANSLATION & ENGINEERING s.r.o. Výstup z tejto ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Fotta, Michal
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike zálohovania dát. V práci sú predstavené typy zálohovacích médií a najčastejšie spôsoby zálohovania dát. Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu a požiadaviek školy je ...
 • Zdanění právních forem podnikání v České republice 

  Bobková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku zdanění jednotlivých právních forem podnikání v České republice. V práci jsou uvedeny některé změny zákonů v oblasti daní, které mohou ovlivnit zdaňovací období roku 2017. ...
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti 

  Úlovcová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů ze závislé činnosti se zaměření na dohody konané mimo hlavní pracovní poměr a jejich daňovou optimalizaci. Kromě toho je zde také zahrnuta problematika sociálního a veřejného ...
 • Zdaňování dividend daňových nerezidentů České republiky 

  Krčmová, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním dividend vyplácených ze zdrojů na území České republiky daňovým nerezidentům – fyzickým osobám. Popisuje, analyzuje a systematizuje tuzemskou právní úpravu a mezinárodní smlouvy ...
 • Zdaňování příjmů z pronájmu 

  Mikesková, Dana
  Bakalá ská práce je zam ena na zda ování p íjm z pronájmu dle § 9 zákona o daních z p íjm . V teoretické části je zobrazena soustava daní v České republice, postup zdan ní jednotlivých p íjm , výpočet výsledné da ové ...
 • Zhodnocení finanční situace Edwards, s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Malát, Filip
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti Edwards s.r.o., za období 2012–2016. První část práce je věnována teoretickým východiskům, která jsou použita při zpracování analytické části. ...
 • Zhodnocení finanční situace Ferona Slovakia, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Štefák, Michal
  Táto bakalárska práca je zameraná na hodnotenie finančnej situácie v žilinskom podniku FERONA Slovakia, a.s. od roku 2011 do roku 2016. Hodnotenie podniku je založené na finančnej analýze vychádzajúcej zo zdrojov poskytnutých ...
 • Zhodnocení finanční situace Ray Service, a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Šichová, Kateřina
  Bakalářská práce hodnotí finanční zdraví společnosti Ray Service, a.s. za roky 2012 až 2016 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělená na tři části, teoretickou, analytickou a návrhovou. V teoretické části ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Valášková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace. První část práce obsahuje cíle a metody zpracování. Druhá část ...