• Návrh vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Žáková, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá odměňováním zaměstnanců a návrhem vnitřního předpisu pro hodnocení a odměňování ve společnosti ABC s.r.o. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají odměňování a hodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Fojtíčková, Michaela
  V této bakalářské práci „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zkoumá finanční situace společnosti XY, s.r.o. v letech 2012 – 2016. První část uvádí cíle a metody bakalářské práce a teoretická ...
 • Návrh řízení výrobních projektů 

  Dulanská, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem změny dosavadního projektového řízení v konkrétní divizi výrobního podniku. Analýza řeší současnou situaci řízení projektů a vyhledává chyby, ke kterým dochází. Dále se zaobírá ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto bakalárska práca sa zaoberá posudzovaním finančných ukazovateľov pomocou časových rad a regresnej analýzy vybranej výrobnej organizácie. V teoretickej časti práce sa nachádzajú definície a postupy výpočtov pre vybrané ...
 • Využítí finanční analýzy jako nástroje investičního rozhodování 

  Železný, David
  Tato bakalářská práce obsahuje zpracování účelově vybraných ukazatelů finanční analýzy pro akciové společnosti z nápojového odvětví, jejichž akcie jsou obchodovány na americkém akciovém trhu. První část práce zohledňuje ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Danko, Michael
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému ve formě konceptuálního návrhu ve firmě Bar, který neexistuje s.r.o., cílem práce je zefektivnit práci ve firmě, snížit zátěž lidských zdrojů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Seidl, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace v průmyslovém podniku P-D Refractories CZ a.s. za roky 2011 až 2016 a návrhy na její zlepšení. První kapitola bakalářské práce je zaměřena na cíle, metody a ...
 • Zdanění právních forem podnikání v České republice 

  Bobková, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku zdanění jednotlivých právních forem podnikání v České republice. V práci jsou uvedeny některé změny zákonů v oblasti daní, které mohou ovlivnit zdaňovací období roku 2017. ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dočekal, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě v konkrétním objektu. Analyzuje současný stav počítačové sítě a na základě analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být funkční, lehce rozšířitelné ...
 • Změna právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným 

  Suchá, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na změnu právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. V práci jsou analyzovány jednotlivé možnosti transformace fyzické osoby (OSVČ) na s.r.o. a to především z ...
 • Návrh změn marketingového mixu rodinného hotelu 

  Pajkrtová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o marketingovém mixu rodinného hotelu ve Špindlerově Mlýně. V teoretické části budou objasněny pojmy marketing, marketingový mix a jeho dílčí nástroje, dále marketing služeb, marketing v ...
 • Komparace zdanění příjmů osoby samostatně výdělečně činné a společníka s.r.o. 

  Šebková, Lenka
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání podnikání fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným z hlediska daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Analyzuje situaci na fiktivním příkladu. Cílem práce je ...
 • Návrh plánování a řízení výrobních úkolů se zřetelem na dodávky zákazníkům 

  Danko, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh postupu plánovania požiadaviek a dodávok zákazníkom na pracovisku vo vybranej firme. Tou je Daikin Device Czech Republic s.r.o., ktorá sa pohybuje na trhu tepelných a klimatizačných ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Dubnová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením příspěvkové organizace z oblasti kultury, konkrétně Horáckým divadlem Jihlava. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, další část analyzuje současné ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Tvorba průběhu zakázky vybraného produktu 

  Lesáková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky společností. V první části jsou uvedena teoretická východiska práce. Ve druhé části je představena společnost, je zde provedena analýza podniku a průběhu zakázky. Ve třetí části ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení 

  Vaňková, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 až 2016. V první části práce je teoretickými poznatky přiblížena problematika finanční analýzy. Druhá část práce zahrnuje představení ...
 • Podnikatelský záměr 

  Fréhar, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření podnikatelských aktivit firmy FreOn Services s.r.o., která se zabývá investicemi do různých projektů. Bakalářská práce rozebírá rozvoj podnikatelských aktivit formou vstupu do ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šisler, Marcel
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému elektronického obchodu Patro, který je součástí společnosti NWT a.s. V první části jsou představeny teoretická východiska pro analýzu a návrh informačního ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...