Now showing items 21-40 of 394

 • Studie nákupní činnosti v obchodní organizaci 

  Saleh, Adnan
  Zaměřením téhle bakalářské práce je studie nákupní činnosti v obchodní organizaci. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nutné k pochopení dané problematiky. Analytická část se věnuje analýze dodavatelsko-o ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve společnosti 

  Kohoutková, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou motivačního systému ve firmě LIKO-S, a.s.. Zaměřuje se na odměňování pracovníků a nabízené zaměstnanecké benefity. Pomocí provedeného dotazníkového šetření byly zjištěny ...
 • Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení 

  Teinerová, Marcela
  Bakalářská práce představuje návrhy zajišťující zlepšení finančního stavu analyzovaného subjektu pomocí metod finanční analýzy. V první části jsou popsány teoretická východiska finanční analýzy. V druhé, praktické, části ...
 • Návrh na zlepšení komunikačního mixu ve vybrané společnosti 

  Vašíčková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení komunikačního mixu vybrané společnosti. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části jsou definovány základní pojmy z marketingu, která slouží jako podklad pro ...
 • Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup 

  Vřešťál, Michal
  Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Plevová, Martina
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku, a to za rok 2017. Popisuje daňové systémy a postupy při zdaňování příjmů fyzických osob v uvedených státech a obsahuje ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Vorálková, Magdaléna
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru, kterou je Active – Středisko volného času. Po zpracování teoretických východisek jsou analyzovány náklady a výnosy z hlavní činnosti ...
 • Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů 

  Šidlová, Ivana
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou pracovněprávních vztahů, konkrétně vznikem pracovního poměru v souladu s právními ustanoveními platnými na území České republiky. Cílem bakalářské práce je návrh řešení problému, ...
 • Směrnice pro vedení účetnictví obchodní společnosti 

  Pagáčová, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou směrnic pro účetnictví ve společnosti DK mont s. r. o. První část práce je zaměřena na teoretická východiska, která souvisí se zkoumanou problematikou. Druhá část této práce je ...
 • Podnikatelský záměr – založení cestovní kanceláře 

  Trnik, Dávid
  Bakalárska práca sa zameriava na zostavenie podnikateľského zámeru pre cestovnú kanceláriu na Slovensku. Práca sa skladá z teoretickej časti, založenej na získaných teoretických poznatkoch, analýzy (SWOT analýza, Porterov ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Babička, Kevin
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů v podniku. Jejím cílem je představit efektivní systém řízení nákladů v podniku a na základě analýzy nákladů a řízení nákladů, následně navrhnout dílčí opatření vedoucí ke ...
 • Průběh zakázky ve strojírenském podniku 

  Sedláčková, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci zakázky ve vybraném strojírenském podniku. Jsou sledovány procesy, kterými zakázka prochází od samotného přijetí až po expedici a vyhledáváme slabá místa celého procesu. Na základě ...
 • Studie procesů zakázky se zaměřením na zákazníka 

  Bohovič, Adrian
  Táto bakalárska práca sa zameriava na štúdiu procesov zákazky so zameraním na zákazníka v spoločnosti Kysucké pekárne a.s., ktorá sa špecializuje na výrobu a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov. Cieľom bude analyzovať ...
 • Spokojenost zákazníků 

  Fiedler, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na analyzování spokojenosti zákazníků společnosti Globus ČR k. s. Bylo vykonáno několik analýz, které jsou součástí této práce. Samotná společnost byla analyzována na základě informací z vnějšího ...
 • Průběh zakázky v menší strojírenské firmě vyrábějící stroje 

  Papšo, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá priebehom zákazky v menšej strojárenskej firme vyrábajúcej stroje. Konkrétne sa jedná o podnik Pressta-Eisele ČS, s. r. o., ktorý sa zameriava na výrobu strojov, ktoré sa používajú na výrobu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace vybraného podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, v níž je popsána finanční analýza a jednotlivé finanční ...
 • Podnikatelský záměr – výroba nového produktu 

  Ogrodník, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Štollerová, Radka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace společnosti ve sledovaném období 2012-2016 s pomocí jednotlivých finančních ukazatelů a na základě získaných výsledků navrhnout opatření, která by vedla ke zlepšení ...
 • Průběh zakázky vybraným podnikem 

  Nečasová, Sára
  Bakalářská práce se zabývá průběhem zakázky ve vybraném výrobním podniku German Motor Parts CZ, s.r.o. Na základě poskytnutých informací analyzuje její současnou situaci, a to od prvotního nákupu materiálu, přes celý výrobní ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku 

  Grošaft, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku. V teoretické části jsou postupně rozebrány způsoby zdaňování fyzických osob. V analytické části jsou tyto způsoby ...