Now showing items 1-20 of 401

 • Daňová optimalizace u fyzické osoby vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost 

  Prchlíková, Adriana
  Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů u fyzických osob, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na základě živnostenského oprávnění. Cílem práce je navržení kroků a postupů, které povedou ke snížení ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení 

  Soukup, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek vybraného podniku na základě vyhodnocení dotazníku modelu START. První teoretická část se zabývá vymezení pojmů a použitých metod, které jsou důležité ...
 • Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě. 

  Jalakša, Filip
  Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí ...
 • Návrh změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Springer, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingové komunikace vybrané společnosti. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy. Následující druhá část je věnována analýze stávající ...
 • Procesní řízení zakázky ve výrobním podniku 

  Kratochvíl, Petr
  Tato bakalářská práce analyzuje průběh zakázky výrobou společností Vezeko s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem přívěsů a nástaveb pro osobní i kamionové automobily. Teoretická část obsahuje obeznámení s pojmy ...
 • Softwarová podpora procesu řízení objednávky 

  Gorodilova, Ekaterina
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení procesu objednávky ve vybrané firmě pomocí využití softwarové podpory. V analytické části je cílem popsat organizační strukturu firmy, vytvořit procesní mapu, identifikovat ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Huťka, Matúš
  Objektom skúmania bakalárskej práce je analýza a návrhy na zlepšenie informačného systému JIRA používaného spoločnosťou SAP ČR spol. s r.o., ktorý umožňuje agilné riadenie rozsiahlych projektov. Práca obsahuje teoretické ...
 • Návrh počítačové sítě společnosti 

  Dočekal, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh funkční počítačové sítě v konkrétním objektu. Analyzuje současný stav počítačové sítě a na základě analýzy je zrealizováno vlastní řešení. Řešení musí být funkční, lehce rozšířitelné ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Topičová, Magdaléna
  V této bakalářské práci se budu zabývat vytvořením návrhu dílčí části informačního systému ve formě intranetu pro podporu procesů v dané společnosti. Nejdříve se budu věnovat seznámení se základními pojmy a teorií. Následně ...
 • Finanční analýza jako nástroj investičního rozhodování 

  Závodský, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením finančnej situácie spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY, a.s. za obdobie 2013-2017. V teoretickej časti sú naznačené finančné ukazovatele podľa vybraných metód finančnej analýzy. Finančné ...
 • Hodnocení výkonnosti fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů 

  Bukai, Martin
  Bakalářská práce se věnuje komplexnímu představení oblasti kolektivního investování s možnostmi využití podílových fondů ve finančním řízení podniku v aktuálních podmínkách v české republice. Výsledky této práce mohou být ...
 • Podnikatelský záměr na otevření prodejny s elektroinstalačním materiálem 

  Ondříšek, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro prodejnu s elektroinstalačním materiálem. Nejprve se zaměří na základní pojmy podnikání. Dále se bude zabývat podnikatelským a finančním plánem, analýzou ...
 • Tvorba akciového portfolia 

  Varečka, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akcií. V teoretické části popisuje jednotlivé modely a možné postupy. V druhé - praktické části aplikuje jednotlivé modely na korporátní akcie. V závěru práce je navrženo ...
 • Analýza používaných marketingových nástrojů a návrhy pro zvýšení jejich účinnosti 

  Šimková, Denisa
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovými nástroji používanými firmou Solidify 3D, s. r. o., která je zaměřena na prodej materiálu pro 3D tisk. Práce vychází z teoretických východisek týkajících se marketingu, zejména ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Válka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce zpracovává problematiku obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu. První část je věnována teorii diferenciálních rovnic. Ve druhé části jsou uvedeny řešené i neřešené příklady na jednotlivé druhy ...
 • Návrh plánování a řízení výrobních úkolů se zřetelem na dodávky zákazníkům 

  Danko, Erik
  Bakalárska práca sa zameriava na návrh postupu plánovania požiadaviek a dodávok zákazníkom na pracovisku vo vybranej firme. Tou je Daikin Device Czech Republic s.r.o., ktorá sa pohybuje na trhu tepelných a klimatizačných ...
 • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

  Bělovský, Patrik
  Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. V teoretické části se zabýváme logistikou obecně, jejím členěním, materiálovými toky. V analytické části práce se zabýváme výrobní logistikou ve ...
 • Úzká místa strojírenské výroby 

  Zifčák, David
  Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci a eliminaci úzkých míst v procesech strojírenské výroby. Práce analyzuje současný stav za použití mapy hodnotového toku, tato metoda slouží k identifikaci úzkých míst procesu ...
 • Analýza ekonomických dat s využitím statistických metod 

  Dikhtyar, Andriy
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku CHRIŠTOF, spol. s.r.o. Celková struktura bakalářské práce je rozdělená na tři části – teoretickou, praktickou a návrhovou část. Teoretická část ...
 • Návrh změn marketingového mixu rodinného hotelu 

  Pajkrtová, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o marketingovém mixu rodinného hotelu ve Špindlerově Mlýně. V teoretické části budou objasněny pojmy marketing, marketingový mix a jeho dílčí nástroje, dále marketing služeb, marketing v ...