Now showing items 1-20 of 395

 • Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací 

  Medek, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Zajičková, Ľubica
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou riadenia obchodných pohľadávok v kapitálovej spoločnosti. Hlavným cieľom je analýza prístupu konkrétnej kapitálovej spoločnosti k obchodným pohľadávkam a spôsobe ich zaistenia, aby ...
 • Marketingový plán pro vybranou společnost 

  Večeřová, Aneta
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření marketingového plánu pro Body Diamond fitness. V teoretické části bude marketing popisován ze soustavy poznatků a nezbytných informací pro sestavení marketingového plánu. Analytická ...
 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Mňuková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod ve firmě Mars Svratka, a.s. V první části této bakalářské práce jsou teoreticky popsány ekonomické ukazatele a postupy výpočtů při ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Karásek, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na realizaci podnikatelského plánu společnosti Murexin spol. s r. o. Tato společnost potřebuje své skladové a zároveň výdejní prostory přestěhovat blíže potenciálním zákazníkům a dosáhnout tak ...
 • Marketingová komunikace 

  Mirošová, Leona
  Bakalářská práce se zaměřuje na marketingovou komunikaci Národního divadla v Brně. Práce seznamuje se současnou strukturou komunikačního mixu a na základě provedených analýz a vlastního průzkumu navrhuje vhodná opatření ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Čechová, Martina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti Keramika Letovice spol. s r. o. za období 2012 – 2016. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se nachází seznámení s cíli ...
 • Návrh doplnění a změn marketingové komunikace konkrétní společnosti 

  Turčanová, Pavlína
  Předmětem této bakalářské práce je zlepšení marketingové komunikace kavárny Euphoria. V první, teoretické části jsou popsány stěžejní pojmy marketingu a marketingové komunikace, které tvoří výchozí bod celé práce. V další ...
 • Posouzení vybraných ukazatelů pomocí statistických metod 

  Krivitskaya, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti „2G - spol. s.r.o. - Přikrývky a polštáře“ pomocí statistických metod. První část práce zahrnuje teoretická východiska finanční analýzy a její ...
 • Hodnocení vybrané společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Rybár, Rastislav
  Bakalárska práca sa zameriava na vyhodnotenie podniku Slovanet a.s.. Teoretická časť definuje základné teoretické východiská, pomocou ktorých sa postupuje v praktickej časti. K vyhodnoteniu situácie v podniku sú využívané ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lančová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku v letech 2012 – 2016 a následnými návrhy na zlepšení situace. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na formulaci cílů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kharkivska, Margaryta
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v rozmezí let 2014 až 2017, pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Zabývá se podrobnou analýzou společnosti, současnými problémy a snaží ...
 • Návrh marketingové kampaně podniku 

  Jurigová, Karolína
  Bakalářská práce se zaměřuje na navrhnutí reálné marketingové kampaně pro Dominikánskou republiku v rámci marketingového oddělení cestovní agentury Invia.cz. Kampaň vychází z analýzy činnosti konkurence a zaměřuje se na ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Burková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek v obchodní korporaci s hlavním důrazem na pohledávky po lhůtě splatnosti. Na základě finanční analýzy a rozboru pohledávek ve společnosti jsou zde navrhnuta opatření, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Procházka, Lukáš
  Cílem mé bakalářské práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku ATP Motor s.r.o. a návrhy na její zlepšení“ je za pomocí analýzy současného finančního stavu firmy ATP Motor s.r.o. navrhnout řešení vedoucí ke zlepšení ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hofírek, Adam
  Obsahem této bakalářské práce je posouzení informačních systémů zvoleného výrobního podniku a jeho dílčích procesů. Součástí je taktéž bližší pohled na aktuální stav ve firmě na základě vybraných analýz. Jejich výsledky ...
 • Vybrané kvantitativní metody a jejich užití ve finanční analýze obchodního řetězce 

  Rečka, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení výsledků finanční analýzy a jejich interpretaci pro posouzení finančního zdraví obchodní společnosti. Finanční analýza je provedena pomocí poměrových ukazatelů, jejich časových ...
 • Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti 

  Bednářová, Markéta
  Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na problematiku marketingu, marketingové komunikace a teoretický základ analýz, které jsou v práci použité. Dále zhodnocuje aktuální situaci společnosti Diplomky-online.cz. ...
 • Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování 

  Nezbedová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou Tamariho atraktoru a jeho aplikáciou pre formovanie predikčného modelu. Jadrom práce je vytvorenie programu na simuláciu, vo vývojovom prostredí MATLAB, a jeho využitie pre ...