Zobrazit minimální záznam

Detailed project proposal of a technological workplace in the company ADOZ, Ltd

dc.contributor.advisorStrejček, Jancs
dc.contributor.authorKlemsa, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:34:12Z
dc.date.available2018-10-21T20:34:12Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKLEMSA, D. Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě ADOZ, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other108112cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/83366
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje výrobnímu systému podniku ADOZ, s. r. o. V práci byly popsány systémy řízení výroby, o jejichž implementaci usilují vedoucí pracovníci podniku, podnik samotný, stav výchozího výrobního systému, jeho nedostatky a motivy, které vedly vedení podniku k rozhodnutí o jeho přemístění do nových prostor. Část práce nastiňuje povahu prostor v nové budově, do níž podnik hodlá svůj výrobní systém přemístit. Dále se pak práce zabývá výpočtem kapacit, počtu pracovníků a ploch v novém výrobním systému, jenž by měl být do nové budovy umístěn. Pracoviště nového výrobního systému byla rozřazena to typových skupin. Vztahy mezi těmito skupinami pak byly hodnoceny, na základě čehož byly vytvořeny přesné plány rozmístění pracovišť nového výrobního systému ve výrobních prostorách nové budovy. Na základě dvou odlišných přístupů k výpočtu kapacit byly vytvořeny dva návrhy, přičemž plán rozmístění pracovišť byl pro každý z těchto návrhů vytvořen zvlášť. Oba návrhy pak byly porovnány z hlediska nákladového hlediska.cs
dc.description.abstractThis master's thesis focuses on the manufacturing system of the company ADOZ, ltd. It describes some systems of production management that leaders of the company want to implement, the company itself, the condition of the default manufacturing system, its deficiencies and motives of the company that led leaders to decide to move to a new space. One section of the thesis describes the space of the new building into which the company wants to move its manufacturing system. The thesis also deals with the calculation of capacity, the quantity of staff, and the size of the areas of the new manufacturing system that should be placed into the new building. The workplaces of the manufacturing system have been divided into various type groups. The relationships between these groups have been analysed, whereupon accurate plans of the placement of workplaces of the new manufacturing system in the manufacturing space of the new building have been created. On the basis of two different attitudes towards calculation of capacity, two different proposals have been created, and a plan of workplace placement has been made individually for each proposal. Both proposals have been compared from a financial viewpoint.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýpočet kapacitcs
dc.subjectvýpočet počtu pracovníkůcs
dc.subjectvýpočet ploch v samostatném útvaru výrobního podnikucs
dc.subjecthodnocení vzájemných vztahů mezi skupinami pracovišťcs
dc.subjectrozmístění pracovišť ve výrobním systémucs
dc.subjectCalculation of capacityen
dc.subjectcalculation of quantity of staffen
dc.subjectcalculation of sizes of areas in separate unit of manufacturing companyen
dc.subjectjudge of relationships between groups of workplacesen
dc.subjectplacement of workplaces in manufacturing systemen
dc.titleDetailní projektování technologického pracoviště ve firmě ADOZ, s.r.o.cs
dc.title.alternativeDetailed project proposal of a technological workplace in the company ADOZ, Ltden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-13:14:48cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid108112en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.22 00:24:27en
sync.item.modts2018.10.21 15:07:29en
dc.contributor.refereeŠtroner, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam