Now showing items 1-20 of 779

 • Užitné vlastnosti plastových a hliníkových oken při zabudování do stavby 

  Gabriel, Jindřich
  Bakalářská práce je věnována tepelně izolační problematice jednotlivých součásti dveří a oken z hliníkových a plastových profilů. Zároveň jsou i uvedeny výrobní postupy pro výrobu těchto otvorových výplní stavebních ...
 • Konstrukce nástupišť železničních tratí 

  Smítková, Pavlína
  Práce se věnuje srovnání konstrukcí nástupišť používaných na síti SŽDC, ŽSR, případně dalších okolních států. Hlavním cílem je porovnat konstrukce z hlediska náročnosti stavby, údržby, stability konstrukce, materiálové ...
 • Montovaná železobetonová hala s jeřábovou dráhou 

  Velecký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením montované železobetonové haly s jeřábovou dráhou. Konkrétně je zde řešena příčná vazba haly, která je tvořena obdélníkovými sloupy a železobetonovým vazníkem tvaru T-profilu. ...
 • Vzduchotechnika multifunkční budovy 

  Vozák, Daniel
  První část bakalářské práce je zaměřena na obecné principy větrání a úprav vzduchu pomocí vzduchotechnických systémů. V druhé části se zaměřuji na návrh vzduchotehnického systému pro druhé nadzemní podlaží multifunkční ...
 • Café klub BIKROS FAVORIT Brno - Komárov 

  Valach, Lukáš
  Tématem bakalářské práce je návrh Café klubu Bikros Favorit při ulici Hněvkovského v městské části Brno-Komárov. Cílem této práce je vytvoření architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro ...
 • Realizace hrubé stavby bytového domu v Brně 

  Matěj, Kryštof
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Pro tuto etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový rozpočet s výkazem výměr, technická zpráva a výkresy zařízení staveniště, ...
 • Bytový dům s kavárnou ve Valašských Kloboukách 

  Káňová, Anna
  Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci bytového domu s kavárnou ve Valašských Kloboukách. Objekt je částečně zapuštěn do terénu, má atypický tvar a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Dům tvoří pět ...
 • Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

  Mikhaylov, Georgy
  Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby na základě studie, zpracované v předmětu AG35. Předmětem vypracování ...
 • Alternativní návrh čáry zrnitosti 

  Kozáček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem křivky zrnitosti směsi s co nejmenší mezerovitostí. Popsána je zde Fullerova křivka a její původ. Je zde krátce popsána teorie sphere packingu. Stěžejním bodem této bakalářské práce je ...
 • Nádrž ČOV 

  Lidmila, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením monolitické nádrže čističky odpadních vod. Řešenými prvky jsou stropní deska, stěny a základová deska. Výpočet účinků zatížení je proveden třemi metodami: ručně, ...
 • Návrh úpravy toku s ohledem na povodňovou situaci 

  Zvolánek, Radim
  Tato práce popisuje posouzení kapacity řeky Chrudimky na říčním kilometru 87,837 až 93,173. Tok je posuzován na Q10, Q50 a Q100. V práci je popsán hydraulický výpočet v programu HEC-RAS. Na základě výsledků hydraulického ...
 • Návrh asfaltové směsi s použitím 30 % R-materálu a její posouzení funkčními zkouškami 

  Horáček, Daniel
  Cílem mojí bakalářské práce je návrh asfaltové směsi s vyšší životností (směsi typu VMT 16) a její následné posouzení vybranými funkčními zkouškami. Směsi VMT se používají pro ložní a podkladní vrstvy vozovek s vyšším ...
 • Dům na vodě 

  Kosová, Karolína
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s malířským ateliérem v Martinicích u Onšova. Navrhovaná stavba bude založena částečně na břehu pozemku číslo 140/2, větší část stavby je navržena nad hladinou ...
 • Novostavba terasového bytového domu ve Velkém Meziříčí 

  Pokorný, Patrik
  Tato bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Projekt bytového domu s prostornou terasou v každé bytové jednotce. Budova se nachází na okraji města Velké Meziříčí v nové zástavbě s výhledem ...
 • Přepočet krovu kostela sv. Kateřiny v Kateřinkách 

  Bayer, Petr
  Kostel sv. Kateřiny se nachází v Opavě-Kateřinky, Kostelní 119/1. Vzhledem k rozsáhlému poškození konstrukce krovu, byla provedena prohlídka se zaměřením na geometrii jednotlivých prvků a jejich poškození (rozsah trhlin a ...
 • Alternativní návrh ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova 

  Mikhno, Yevgeniy
  Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové příhradové nosníky spojené ...
 • Technologické řešení hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně 

  Drozd, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní zděnou budovu s monolitickými stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena dřevěným ...
 • Rekonstrukce mostu přes řeku Moravici 

  Čtvrtlík, Libor
  Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout novou nosnou konstrukci pro stávající mostní objekt. Ze tří variant v podobě studií byla vybrána varianta, která reprezentuje monolitickou dodatečně předepnutou betonovou desku. Návrh ...
 • Studie Boskovické spojky 

  Jung, Jiří
  Práce řeší návrh tzv. Boskovické spojky, tedy tratě umožňující přímou jízdu vlaků z Brna do Boskovic mimo železniční stanici Skalice nad Svitavou. V rámci práce je navržena vlastní trasa spojky včetně napojení do traťového ...
 • Vlastnosti asfaltových pojiv ze směsí typu SMA s R - materiálem 

  Dzurková, Veronika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přidávání R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový (SMA). Materiál byl získán z obalovny, která dané směsi položila v rámci zkušebního úseku na komunikaci ...