Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník redakce / editorial secretary: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
ISSN: 1211-443X
Homepage: http://www.sinz.cz/

Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Obhajoby doktorských prací na Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně 

  Neznámý autor (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Dne 8. března 2018 proběhly obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Soudní inženýrství. Plné texty prací je možné nalézt na https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace.
 • Přehled konferencí 2019 

  Neznámý autor (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
 • Stále tristní stav organizace znalecké činnosti v ČR 

  Bradáč, Albert (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  V příspěvku je analyzován stav organizace znalecké činnosti v podmínkách České republiky, zejména ve vztahu k oborům technickým ekonomickým; analyzována je také situace znaleckých ústavů. Demonstrován je dlouhodobý pokles ...
 • Mezioborová problematika znalecké specializace „Sebeobrana a použití zbraně“ 

  Maláník, Zdeněk (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Článek pojednává o problematice interdisciplinární znalecké specializace Sebeobrana a použití zbraně, která je stále více využívána orgány činnými v trestním řízení. Autor demonstruje základní problematiku mezioborových ...
 • Tvorba databáze pro oceňování pozemků 

  Klika, Pavel; Kliková, Alena (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Příspěvek je zaměřen na problematiku možného vytvoření databáze pro stanovení tržní hodnoty pozemků cenovým porovnáním. V příspěvku se autoři zaměřili na vybrané otázky související se stanovováním tržní hodnoty pozemků. ...
 • Metody dokumentace místa dopravní nehody 

  Motl, Jakub; Rücker, Jan; Kafoňková, Jitka; Bradáč, Albert (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá srovnáním běžně dostupných metod s metodami méně obvyklými, které lze využít při dokumentaci místa dopravní nehody. Přesné a kvalitní provedení dokumentace místa dopravní nehody, zejména ve formě plánku, ...
 • Ocenění bytu v malé vodní elektrárně 

  Hlavinková, Vítězslava; Vařechová, Martina (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Na podnět majitele malé vodní elektrárny (MVE) bylo zpracováno několik variant řešení vedoucích k narovnání vlastnických vztahů k nemovitým věcem. Sousední pozemky nezbytné pro zajištění provozu MVE jsou ve vlastnictví ...
 • Postup při řešení střetu motocyklu se silničním motorovým vozidlem 

  Slepánek, Petr (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Článek popisuje vhodnou metodiku pro analýzy střetu mezi motocyklem a silničním motorovým vozidlem. Je zde navržena vhodná kategorizace dopravních nehod za účasti motocyklů a metodika pro řešení jednotlivých typů střetů ...
 • Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel 

  Kolitschová, Petra; Rak, Roman (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Vehicle Identification Number (VIN) je jednoznačný, celosvětově unikátní identifikátor vozidla. Příspěvek popisuje zásady jeho umístění na vozidle, způsob jeho vyhotovení (výroby) a v neposlední řadě i ochrany před negativními ...
 • Nekvalita paliv a maziv 

  Bátrla, Vladimír (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá nekvalitou paliv a maziv z pohledu znalce. Uvádí požadavky na pohonné hmoty a ukazatele jakosti. Zmiňuje se o problematice odběru vzorků. V oblasti motorových olejů uvádí jejich diagnostiku. Poukazuje ...
 • Úvodní slovo šéfredaktora 

  Neznámý autor (Akademickým nakladatelstvím CERM, 2018-12)
  Příspěvek se zabývá problematikou identifikace vozidla, zejména rozmanitými identifikačními štítky (homologačními, datovými, typovými, štítky výbav, sekundárními identifikačními štítky), jejich historií a zabezpečením ...
 • Kurzy soudního znalectví 

  Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně otevírá nový ročník kurzů technického znalectví.
 • X. ročník mezinárodní forenzně vědecké konference doktorského studia Junior Forensic Science 2018 

  Bucsuházy, Kateřina; Dvořáková, Pavlína; Stáňa, Ivo; Mikulec, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Dne 26. dubna 2018 se v prostorách Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně uskutečnil jubilejní 10. ročník konference doktorského studia Junior Forensic Science Brno 2018 (JuFoS 2018). Cílem konference ...
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2017 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 31. 3. 2018 platné (celkem 7 obcí). CMSP obcí, které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 9. ...
 • Přehled konferencí 2018 

  Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Přehled konferencí v roce 2018
 • Jakých častých a závažných chyb při prevenci a zvládání rizik se managementy dopouštějí 

  Kruliš, Jiří (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Odborníci na rizika se shodují, že managementu rizik stále není v našich organizacích věnována potřebná pozornost. Manažeři se hledáním hrozeb a jejich příčin systematicky nezabývají a ztrácejí pak čas hašením problémů, ...
 • Možné přístupy k hodnocení rizik nanočástic z pohledu znalce 

  Adamec, Vladimír; Schüllerová, Barbora; Bencko, Vladimír; Hrabová, Kristýna; Bulejko, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Rozvoj nanotechnologií, zejména v posledních letech, je velice dynamický a nachází uplatnění v celé řadě nejen technických odvětví. Toto ovšem není možné říci o sledování případných nežádoucích zdravotních nebo environmentálních ...
 • Nová instrukce Ministerstva spravedlnosti o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Ministerstvo spravedlnosti vydalo dne 23. 11. 2017 Instrukci č. 8/2017, č. j. 26/2017-OJD-ORG/32, o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků a o některých dalších otázkách (dále jen „instrukce“). Instrukce je dostupná ...
 • Stanovení plošného rozložení vlhkosti zdiva mikrovlnnou metodou 

  Skružná, Olga; Válek, Jan; Hobst, Leonard (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Voda působí destruktivně na porézní stavební materiály. Získání přehledu o rozložení vlhkosti zdiva v objemu může být výhodné při hledání zdroje nežádoucí vlhkosti. Mikrovlnné stanovení obsahu vlhkosti je rychlá moderní ...
 • Zdroje informací pro oceňování komerčních nemovitostí výnosovým způsobem 

  Daňhel, Petr; Pejchal, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  Při zjišťování tržní hodnoty komerčních nemovitostí pro investory je upřednostňován výnosový způsob ocenění, neboť reflektuje potenciál nemovitosti tvořit zisk. Výnosové ocenění je v daném případě nejobjektivnějším způsobem ...

Zobrazit další