Journal of Forensic Engineering


Časopis je recenzovaným, veřejně dostupným periodikem, publikujícím pro znalce z technických a ekonomických oborů a oblasti inženýrství rizik.
Časopis vychází 4× ročně a je vydáván Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o.

The journal is the only publicly available and reviewed periodical in the Czech Republic publishing for experts in technical and economic fields and risk engineering.
The journal is issued four times a year and is published by Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.

Šéfredaktor / editor in chief: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.
Zástupce šéfredaktora / deputy to the editor in chief: doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D.
Tajemník redakce / editorial secretary: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D.
ISSN: 1211-443X
Homepage: http://www.sinz.cz/

Kolekce v této sbírce

Poslední příspěvky

 • Nový zákon o znalcích v Parlamentu ČR 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  V příspěvku je uveden průběh schvalování vládního návrhu nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Ke dni 29. září 2019 je zákon přes zamítnutí Senátem schválen a podepsán panem prezidentem, ...
 • Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. srpna 2019 

  Bradáč, Albert; Polák, Petr (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  V článku jsou uvedeny a komentovány změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 188/2019 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 6. 2019 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Cenové mapy stavebních pozemků obcí, které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem, jsou k 30. 9. 2019 platné (celkem 7 obcí: Doubravčice CMSP č. 2, Horoměřice č. 13, Most č. 8, Olomouc č. 22, Ostrava č. 19, Praha č. 23 a ...
 • Přehled konferencí 2019/2020 

  Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
 • Nové předpisy (5. 6. 2019 – 31. 8. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
 • Energetická náročnost budov a oceňování nemovitostí 

  Holub, Petr; Trubačík, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Předložená práce se zabývá vztahem mezi energetickou náročností budovy a její cenou; byla prezentována v rámci konference ExFoS ve dnech 24.–25. 1. 2019. V práci jsou představeny zahraniční studie v této oblasti a jejich ...
 • Novela stavebního zákona v praxi a její dopad na povolování staveb 

  Kliková, Alena (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Příspěvek je věnován otázkám spojeným se změnami a legislativním vývojem právní úpravy stavebního zákona, a to ve vztahu k praktickým dopadům těchto změn. Stavební zákon v posledních letech neustále prochází změnami, které ...
 • Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik 

  Šimůnek, Petr; Laníková, Ivana; Štěpánek, Petr; Venclovský, Jakub; Junek, Lukáš (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Článek se zabývá možnostmi numerického zpracování expertních analýz při použití matice rizik. Pro obvyklý způsob výpočtu rizika není běžná podoba matice rizik odpovídající. Pro často používanou podobu matice rizika je ...
 • Úvod do problematiky zjišťování příčin požárů osobních vozidel 

  Martínek, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Požáry osobních vozidel představují zásadní hledisko pro uživatele, výrobce, bezpečnost dopravy a environmentální prostředí. Je možné takto požár vozu specifikovat jako mimořádnou událost a je nutné správně definovat příčinu ...
 • Oceňování dřevostaveb v kontextu tržního oceňování 

  Hrdlička, Tomáš; Jandásková, Tereza (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Problematika oceňování dřevostaveb je ve znalecké praxi čím dál tím více diskutovanější, také vzhledem k tomu, že se výstavba dřevostaveb rok od roku zvyšuje. Článek obsahuje přehled jednotlivých konstrukčních systémů ...
 • Oceňování lesních majetků 

  Vala, Vlastimil; Březina, David; Sadílek, Augustin; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Při oceňování lesních majetků se tak jako při oceňování jiných majetků určuje cena zjištěná, obvyklá cena a tržní hodnota v závislosti na účelu ocenění. Les jako majetek je však považován za majetek se specifickými sociálními, ...
 • Řetězové nárazy vozidel 

  Tokař, Stanislav (Akademické nakladatelství CERM, 2019-10)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku řetězových nárazů vozidel. Jsou prezentovány nárazové zkoušky provedené za účasti Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Jedná se zejména o analýzy pohybů vozidel ...
 • Využití pokročilých metod dokumentace místa dopravní nehody policií ČR 

  Stáňa, Ivo; Rybka, Jindřich; Novák, Milan; Bucsuházy, Kateřina (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Bezchybná, přesná dokumentace místa dopravní nehody je jedním z hlavních předpokladů a vstupních údajů pro technicky přijatelnou analýzu nehodového děje. Základními prostředky, které poskytují ucelenou informaci o místě ...
 • Přehled konferencí 2019 

  Neznámý autor (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Specifičnost komunikace policistů s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek 

  Kopencová, Dagmar (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek je zaměřen na bezpečnou komunikaci příslušníků Policie České republiky s osobami pod vlivem omamných a psychotropních látek. Úkolem příslušníků policie je udržovat veřejný pořádek, prověřovat a vyšetřovat trestnou ...
 • Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů 

  Ledvoňová, Monika; Pejchal, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. ...
 • Zdanění znalecké činnosti 

  Semerád, Pavel; Grásgruber, Miloš; Semerádová, Lucie (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Příspěvek se zabývá zdaněním příjmů znalců – fyzických osob – ve zdaňovacích obdobích 2018 a 2019. Cílem příspěvku je navrhnout vhodný postup zdaňování znalecké činnosti. K naplnění stanoveného cíle a bližšímu vysvětlení ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Nové předpisy (8. 2. 2019 – 4. 6. 2019) 

  Bradáč, Albert (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
 • Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství 

  Rak, Roman (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Pro potřeby analýzy rizik a zajišťování bezpečnosti jsou definovány základní termíny jako je jev, událost, děj, stav, situace. K dalším významným pojmům patří pojmy rovnováha, rovnovážný stav, rovnovážná poloha, rovnováha ...

Zobrazit další