Show simple item record

Study of Slavětice Distribution Substation Enlargement for EDU New Resources

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorŠtus, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:09Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠTUS, M. Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other19321cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9994
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo vypracovat první studii zabývající se možnostmi rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje elektrárny Dukovany (EDU). V této práci uvádím vazby rozvodny 400 kV Slavětice na energetickou soustavu České republiky a její napojení na západoevropský systém UCTE a uvádím zde základní údaje o okolních rozvodnách. Dále popisuji současný stav rozvodny 400 kV a 110 kV Slavětice, jejich parametry a uspořádáni. V této práci uvádím základní informace o jaderných blocích, které přicházejí v úvahu pro případnou výstavbu nového bloku v lokalitě elektrárny Dukovany a úvahy o možnostech vyvedení výkonu nového bloku. V další části mé diplomové práce jsou uvedeny návrhy různých variant rozšíření rozvodny 400 kV Slavětice o vývod z nového zdroje EDU a případnou dostavbu vedení. U každé navrhované varianty uvádím popis nutných úprav v rozvodně, schéma, případně návrh uspořádání nových vedení. Dále je zde uveden návrh výzbroje vývodové odbočky pro nový blok EDU a návrh zcela nové rozvody, její popis a schéma. V závěru práce je uvedeno zhodnocení všech navrhovaných variant rozšíření rozvodny Slavětice pro připojení nových jadernách bloků.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma work has been to work up a first study dealing with possibilities of enlargement of Slavětice substation with the new sources of Dukovany power-plant (EDU). In this work I am mentioning the linking of 400 kV Slavětice substation into the electricity system in Czech Republic and its coupling into the west-European UCTE system and I am also itemizing the basic data of neighbouring substations. Further I am describing the current state of 400 kV and 110 kV substations in Slavětice, their parameters and scheme. In this work I am mentioning basic information of nuclear reactor piles, coming into consideration for the prospective new pile construction in the premises of Dukovany substation and also reflections about possibilities of bringing out power of this new pile. In the following part of my diploma work there are stated proposals of different versions for enlarging the Slavětice 400 kV substation by a new outlet of new EDU source and the eventual overhead-line construction. I am mentioning the necessary substation arrangements for each proposed version, the scheme, eventually the proposal how to lay-out the new lines. Further there is stated here a proposal of outgoing feeder switchgear accessories for the new EDU pile and also the proposal for an entirely new substation, its description and scheme. An evaluation of all proposed versions of Slavětice substation enlargement for connecting new nuclear piles is stated in the outcome of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozvodna Slavěticecs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectjaderná elektrárnacs
dc.subjectelektrárna Dukovanycs
dc.subjectSlavětice substationen
dc.subjectlineen
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjectDukovany power-planten
dc.titleStudie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDUcs
dc.title.alternativeStudy of Slavětice Distribution Substation Enlargement for EDU New Resourcesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:25cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19321en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:22:01en
sync.item.modts2020.03.30 19:46:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeIng. Pavel Štěpánek - ČEZ a.s.- EDUcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) Ing. František Vybíralík, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Modlitba, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Gregor, CSc. (člen)cs
but.defencePrezentace studenta vystihovala důležité části z jeho práce, zřetelně byly představeny cíle práce a jejich řešení. Výsledky práce student vysvětlil, na dotazy členů komise náležitě odpověděl a nejasnosti patřičně osvětlil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record