Tento sborník obsahuje 17 recenzovaných konferenčních příspěvků doktorského sympozia v oblastech architektury a urbanismu, které se uskutečnilo 7. listopadu 2018 na Fakultě architektury VUT v Brně. Setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovázela v době 5.–11. listopadu 2018 výstava konferenčních posterů, uspořádaná v prostoru před velkou aulou fakulty. Doktorandi prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní akce navázala na předchozí ročníky pořádané na FA VUT v Brně.
Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost recenzentům za jejich pečlivou práci. Především oceňujeme jejich úsilí směřující ke zkvalitnění publikační činnosti doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku.
Akce byla finančně podpořena projektem RV9080000513 – Konference DS 2018.

Název: PhD Research Sympozium 2018
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Jazyková korektura: CZ / Mgr. Dana Kutálová
Zpracovala: Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Tel.: 541 146 603
Místo a rok vydání: Brno, 2018
Tisk: LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

© Fakulta architektury VUT v Brně 2018
ISBN:978-80-214-5664-8
http://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2018/

Recent Submissions

 • The Typological Evolution of Residential Open Building in the 20th Century Czech Environment in the Context of European Projects 

  Struhařík, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Fordistický systém práce ve 20. století a nové stavební technologie započaly globalizaci a prefabrikaci. Cílem článku je analýza vybraných realizací otevřených budov. Prostřednictvím kolektivní případové studie vybraných ...
 • Modular Spatial Structure from Sheet Material: Lucca 2018 

  Novák, Jakub (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  The paper deals with the use of a flat medium for the creation of spatial modular structures. In the presented case history, structure made during Cartasia, The International Festival of Paper, Biennale of Contemporary ...
 • The Trends in Structural Aspect of Work in Contemporary Architecture 

  Kuda, Daniel (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Architektura se jako každý jiný obor vyvíjí, a protože architektonické dílo je syntézou vědy a umění, klíčovou roli v jejím vývoji hrají jak nové technologie, postupy a materiály, tak současné pojetí prostoru, ideálů krásy ...
 • Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education? 

  Malošíková, Šárka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Design-build projekty představují způsob výuky architektonického navrhování, při kterém studenti své návrhy dovádí až k realizaci. Příklady tohoto přístupu najdeme na mnoha školách architektury. Rozsah, forma a cíle projektů ...
 • Indoor Microclimate of Buildings 

  Holopírková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách, ať už se jedná o ...
 • Sustainable Earthen Architecture 

  Bažík, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Trvale udržitelná architektura má splňovat kritéria environmentální, sociálně-kulturní a ekonomická. Tento článek zkoumá na základě analýzy a interpretace, do jaké míry hliněný stavební materiál naplňuje zmíněné kategorie. ...
 • Terraformation of Mars 

  Gabriel, Michael (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Osídlení Marsu je pro lidstvo existenčně důležitý úkol, a ve stejné míře důležitý i ve smyslu poznání, je prvím krokem člověka mimo náš planetární systém. Celá problematika osídlení Marsu se skládá z mnoha problémů již ...
 • The Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Cities 

  Zíka, Vratislav (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Založení naprosté většiny našich měst úzce souvisí s rozsahem a podobou jejich opevnění. Po několik staletí tak byly městské hradby určující silou v urbanismu a u mnoha měst je jejich vliv patrný a platný dodnes. Příspěvek ...
 • Traditionalism at Universities, Colleges and in Practice: Urbanism, Architecture, Sculpture, Ornament, Painting and Design 

  Adamec, Emil (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Tradicionalismus spojuje urbanismus, architekturu, sochařství, ornament, malířství a design v jeden celek. Podle statistik veřejnost upřednostňuje tradiční architekturu a urbanismus. Navrhovanými řešeními jsou tradiční ...
 • Spatial Features of Exhibition Grounds in the Czech Republic 

  Štěpánková, Lenka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Průzkum provedený u pěti nejvýznamnějších výstavních areálů v České republice mapuje jejich prostorovou strukturu, způsob zapojení do urbánní struktury a charakter hranic. Zjištěné charakteristiky, jako je využitelnost a ...
 • The Basis of Flexible Spatial Planning 

  Obršál, Norbert (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Plánování měst tradičním způsobem je zdlouhavý a neflexibilní proces. Nové technologie na bázi peer-to-peer odhalují limity současného systému územněplánovací dokumentace v České republice. Práce se zabývá otázkou, zda je ...
 • Possibilities of Using Less Frequently Utilized Areas of Railway Infrastructure 

  Smržová, Kristýna (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Tento článek se zabývá problematikou legislativní, majetkoprávní a finanční stránky železniční infrastruktury. Mnoho odborníků se shoduje na tom, že omezení sítě jen na úseky s vysokou hustotou dopravy by vedlo k velkému ...
 • Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic 

  Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Informace o pohybu uživatelů mobilních sítí patří v dnešní době k ceněným zdrojům dat pro sociologické a urbanistické analýzy denních vzorců chování obyvatel měst. Tato data jsou otevřená, ale v omezené kvalitě publikovaná ...
 • Data Collection for Public Space Quality Evaluation 

  Kilnarová, Pavla; Horáková, Eva (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Veřejná prostranství hrají nezastupitelnou roli ve fungování měst, zastávají mnoho důležitých funkcí a je z dlouhodobého hlediska důležité monitorovat jejich kvalitu. Empirická pozorování jsou nezbytná pro vhodné stanovení ...
 • Elasticity of the Settlement Structure and Expansion of Settlements into the Landscape: The Shares of the Built Area and the Plots for Building Development 

  Jenčková, Barbora (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Sídelní struktura prochází permanentní proměnou. Dosavadní urbanizaci provází postupné rozpínání sídel do krajiny. V metropolitních oblastech se zvýšená poptávka po rozvojových plochách projevuje tlakem na vymezování dalších ...
 • Residential Satisfaction in Different Urban Structures 

  Matyášová, Jana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Tento článek porovnává výsledky dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost obyvatel, které v rámci projektu GA17-26104S: Vliv charakteru a umístění urbanistické struktury na udržitelný rozvoj území proběhlo v pěti ...
 • The Urban Centers Development: An Analysis of Different Cultural Influences with an Impact on Urban Changes Based on the Example of Berlin 

  Moggert, Monika (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Aktuální téma hodnotí změny veřejného městského prostoru v závislosti na současné demografické přeměně Evropy. Soustředí se na život přistěhovaleckých komunit v berlínských čtvrtích Neukölln a Kreuzberg a jejich vlivy na ...