• Suroviny a mikroorganismy pro výrobu pálenek 

  Jechová, Iva
  Výroba destilátů patří k tradičním fermentačním výrobám. Než se ze suroviny stane kvalitní pálenka musí projít řadou procesů. Nejdůležitějšími z procesů jsou kvašení, které probíhá díky mikrobiální kultuře, destilace a ...
 • Problém zasolení půd a možnost jeho řešení pomocí lignitu 

  Kořínková, Alena
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem schopnosti přírodního lignitu a lignitu vymytého deionizovanou vodou sorbovat z roztoku sůl NaCl. Měření bylo prováděno v souladu s normou ČSN 11265 Kvalita půdy – Stanovení elektrické ...
 • Příprava geopolymerních pojiv na bázi elektrárenských popílků 

  Jevická, Lucie
  Tato práce se zabývá přípravou geopolymerních pojiv alkalickou aktivací elektrárenských popílků. Studuje vliv obsahu různých typů popílků na přípravu, tuhnutí a výsledné vlastnosti geopolymerních pojiv. Cílem práce je ...
 • Modifikace suchých omítkových směsí vápencovými odkaly 

  Švec, Jiří
  Z hlediska moderního pohledu na odpadové hospodářství je žádoucí co možná největší množství odpadů efektivně zpracovávat. Odkaly po vypírce těžených vápenců obsahují sice mnoho jílových složek, ale rovněž je zde nezanedbatelný ...
 • Hormony v odpadních vodách 

  Petrušová, Pavlína
  Tato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí ...
 • Hyaluronan jako prostředek cílené distribuce léčiv 

  Ureš, Tomáš
  Hyaluronová kyselina (HA) je lineární polysacharid sloţený z disacharidových jednotek N-acetyl-D-glukosaminu a glukuronové kyseliny. Hyaluronan se vyskytuje ve většině tělních tekutin a tkáních. Rakovinné buňky v přemíře ...
 • Chiralita a její význam v environmentální organické analýze 

  Svobodová, Dagmar
  Tato bakalářská práce je vypracována jako literární rešerše zaměřená na charakterizaci chirality a jejím významem pro životní prostředí. Tato práce také podává přehled metod používaných pro chirální separaci a analýzu ...
 • Příprava polymerních kompozitů: skleněné vlákno/polyesterová pryskyřice 

  Horská, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem závislosti mechanických vlastností rozhraní vlákno-matrice v kompozitu na povrchových úpravách vláknové výztuže. Jako výztuž byla použita skleněná vlákna a matricí byla polyesterová ...
 • Možnosti stanovení aromaticky aktivních látek ve šťávě z bezu černého 

  Kolibačová, Silvie
  Tato bakalářská práce je literární rešerší, která pojednává o charakteristice bezu černého, jeho výskytu, druzích a možnostech využití především v lékařství a potravinářství. V další části je popsána výroba ovocných šťáv ...
 • Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví 

  Baštová, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou mastných kyselin, jejich strukturou, názvoslovím, vlastnostmi, reakcemi a stanovením. Dále se věnuje historii, zdrojům, účinkům na lidské zdraví a správnému poměru omega-mastných ...
 • Studium degradace biokompatibilních polymerů 

  Oborná, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sledování degradace biokompatibilních polymerů. Sledovanými kopolymery byly kopolymer poly(mléčné-co-glykolové kyseliny) a polyethylenglykolu a tyto kopolymery upravené kyselinou ...
 • Toxické látky vyšších hub 

  Ascherová, Adriana
  Tato práce je věnovaná problematice toxických látek vyšších hub. Tematicky je rozčleněna do tří oddílů. V první části se zabývá chemickým složením hub, kde klade hlavní důraz na obsah těžkých kovů a léčivých látek. Následující ...
 • Větrné elektrárny v Severomoravském kraji 

  Pasírbková, Adéla
  Práce se zabývá analýzou větrných parků z hlediska EIA, koeficientu ročního využití a ekonomiky provozu. Uvádí využití větrné energie ve větrných elektrárnách, potenciál větrné energie České republiky a kritéria pro výběr ...
 • Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin 

  Svítilová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou mastných kyselin, popisem struktury a názvosloví těkavých mastných kyselin, vlastnostmi a oblastmi jejich výskytu. Dále jsou zmapovány možnosti identifikace těkavých ...
 • Identifikace probiotických laktobacilů v mléčných výrobcích 

  Dofková, Květoslava
  Bakterie rodu Lactobacillus jsou součástí střevní mikroflóry, jejíž složení ovlivňuje zdravotní stav hostitele. Vzhledem k tomu, že u některých druhů Lactobacillus byly prokázány klinické účinky (např. posílení imunitního ...
 • Vodní hospodářství v ZOO Brno 

  Jančurová, Hana
  Předmětem práce je provést analýzu vodního hospodářství Zoo Brno a tropického pavilonu, s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. Byla zmapována síť vodovodního potrubí a stav jednotlivých vodovodních ...
 • DNA analýza nepatogenních klostridií izolovaných ze sýrů 

  Chroboková, Maria
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je molekulárně genetická metoda, která umožňuje replikaci nukleových kyselin in vitro. Umožňuje identifikaci mikroorganismů nebo prokazování přítomnosti specifických genů v různých matricích ...
 • Rozbor sil a prostředků základních složek integrovaného záchranného systému, možnosti k zásahu 

  Mičánková, Helena
  Práce je zaměřena na rozbor sil a prostředků HZS ČR, PČR a ZZS. U každé ze jmenovaných složek IZS je vyčleněna jedna z činností, související se vzájemnou spoluprácí u mimořádné události. Jádrem práce je shrnutí sil a ...
 • Vliv přípravků proti Varroa destructor na včelstvo a životní prostředí 

  Marečková, Kateřina
  Roztoč včelí (Varroa destructor), někdy též kleštík včelí nebo kleštík zhoubný, zahrnuje asi šest druhů roztočů, kteří se rozšířili do Evropy a postupně do celého světa z asijských zemí. V 70. letech minulého století byl ...
 • Teorie a praxe výchovy k požární ochraně a ochraně obyvatelstva na základních školách 

  Vybíralová, Zuzana
  Zpracování teoretických podkladů k dané problematice (zákony, vyhlášky, projekty). Detailnější popis projektu Hasík, který je zaměřen na preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva na ...