Now showing items 1-20 of 59

 • Charakterizace mléčných cereálních výrobků s ovocnou složkou určených pro dětskou výživu 

  Pražáková, Jana
  Předložená bakalářská práce se zabývá charakterizací mléčných cereálních výrobků určených pro dětskou výživu. Teoretická část se zaměřuje na morfologii obilného zrna, dále na druhy fortifikace, na přehled přídavných složek ...
 • Charakterizace vlastností nápojů s nízkým obsahem alkoholu spektroskopickými metodami 

  Fajtl, Zdeněk
  V práci se věnuje pozornost problematice termooxidační stability míchaných nápojů s nízkým obsahem alkoholu typu Radler. V teoretické části práce popisuje základní postupy při výrobě piva a míchaných nápojů na bázi piva ...
 • Elektrolytické vlastnosti roztoků hyaluronanu 

  Suchá, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá studiem elektrolytických vlastností roztoků kyseliny hyaluronové. Při výzkumu bylo použito těchto metod: měření vodivosti, acidobazické a konduktometrické titrace a UV-VIS spektrofotometrie. ...
 • Hybridní vrstvy oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích 

  Bednárková, Jana
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickými vrstvami oxidu titaničitého a křemičitého na polymerních nosičích. Teoretická část se věnuje jejich vlastnostem a možnostmi přípravy, přičemž se zaměřuje na vliv oxidu křemičitého ...
 • Imobilizace pektináz na vybrané nosiče 

  Reichstädter, Marek
  Teoretická část této práce pojednává o definici pektinových látek jako substrátů pro pektolytické enzymy. Dále jsou popsány změny vlastností enzymů vlivem imobilizace, různé metody imobilizace a aplikace takto připravených ...
 • Interakce hyaluronanu a cetrimidu 

  Adamcová, Zuzana
  Interakce mezi hyaluronanem a kationaktivním Cetrimidem byly studovány pomocí fluorescenční spektrometrie a turbidimetrie v prostředí modelového fyziologického roztoku (0,15 M NaCl) a ve vodě. Výsledky měření ve vodě ukázaly ...
 • Izolace obsahových látek Cannabis sativa a jejich biologický účinek 

  Baranová, Zuzana
  Predmetom záujmu tejto práce je tradičná a zároveň kontroverzná rastlina Cannabis sativa. V teoretickej časti je popísaná botanická stránka rastliny a jej súčasné medicínske formy. Podrobnejšie sú popísané doposiaľ izolované ...
 • Koloběh kadmia v životním prostředí 

  Bělohlávková Staffová, Petra
  Těžké kovy, mezi nimiž je i kadmium, patří ke kontaminujícím složkám životního prostředí. Se stále narůstajícím znečištěním dochází ke zvyšování obsahu těchto kovů ve vodě, v ovzduší i v půdě, kde se zapojují do potravního ...
 • Kompozity na bázi přírodních vláken 

  Hahn, Filip
  Vypracovaná bakalářská práce se v teoretické části zabývá aktuálním stavem výzkumu na poli kompozitních materiálů na bázi přírodních vláken a polymerních matric, a výrobními metodami kompozitních materiálů. Experimentální ...
 • Korozní ochrana hořčíkových slitin 

  Minda, Jozef
  Práce se zabývá alternativním postupem povrchové úpravy běžných hořčíkových slitin AZ31 a AZ91 povlakovaním vrstvou fluoridů. Byla provedena syntéza vrstev fluoridů v tavenině NaBF4, přičemž se sledovali vlastnosti povlaku ...
 • Kultivace karotenogenních kvasinek na odpadních substrátech v podmínkách SSF (solid state fermentation) 

  Rapta, Marek
  „Semi-solid fermentation“ je čoraz viac využívanou technikou k produkcii významných metabolitov, či obohatenej biomasy za nízkych finančných nákladov, nízkej spotreby kultivačnej vody a zároveň s malou záťažou na životné ...
 • Lavinové nebezpečí a záchranné práce 

  Šimčíková, Jana
  Tato bakalářská práce pojednává o lavinovém nebezpečí a záchranných pracích. Je představeno lavinové nebezpečí, laviny, sněhová pokrývka a sněhové vrstvy. Dále je zpracována prevence lavinového nebezpečí s testy tvrdosti ...
 • Marketingový průzkum kosmetických přípravků pro zvířata 

  Bartoňová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá marketingovým průzkumem trhu s kosmetickými přípravky pro zvířata. V praktické části této práce byl proveden samotný průzkum trhu. Pro tento účel byl vypracován dotazník, který byl rozeslán mezi ...
 • Mikrobiologie syrového mléka a mléka po ošetření 

  Pláničková, Jana
  Tématem bakalářské práce byla mikrobiologická kvalita syrového mléka a mléka tepelně ošetřeného pasterací a UHT záhřevem. V teoretické části byly popsány nejdůležitější a nejběžnější mikroorganismy, které kontaminují mléko, ...
 • Monitoring fotokatalytické aktivity redoxními barvivy 

  Uhrová, Ivana
  Tato bakalářské práce se zabývá posuzováním fotokatalytické aktivity oxidu titaničitého. Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou je odbarvování indikátorového inkoustu založeném na redoxním barvivu. Je zde charakterizováno ...
 • Monitoring konzumace cereálních výrobků u vzorku české populace 

  Vlachová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem konzumace cereálních výrobků a stanovením některých jejich obsahových látek. V teoretické části je uveden přehled cereálních výrobků a jejich běžné složení. V experimentální části ...
 • Možnosti přípravy tobermoritu 

  Dlabajová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi přípravy tobermoritu. Tobermorit je minerál, který díky svému složení a vlastnostem tvoří nedílnou složku v dnes stále více využívaném stavebním materiálu pórobetonu. Uplatnění ...
 • Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě 

  Marek, Jiří
  Práce je zaměřena na aktuální téma vzniku nového energetického systému na bázi vodíku označovaném jako Vodíkové hospodářství a blíže se zabývá oblastí skladování vodíku, jakožto jednoho z hlavních důvodů bránících ve ...
 • Možnosti využití kotelní strusky z vysokoteplotního spalování uhlí 

  Dobeš, Jiří
  Tato práce se zabývá možnostmi využití kotelní strusky (škváry) v oblasti stavebního odvětví a příbuzných oborů. V průběhu práce je sledován vliv množství přidané kotelní strusky na vlastnosti past a malt na bázi portlandského ...
 • Možnosti využití tuhých zbytků z fluidního spalování pro přípravu směsných portlandských cementů 

  Beranová, Denisa
  Bakalárska práca sa zaoberá možnosťami využitia tuhých zbytkov z fluidného spaľovania uhlia – lôžkových a filtrových popolčekov – pri výrobe zmesných portlandských cementov. Skúmaných bolo celkovo šesť popolčekov, tri ...