Now showing items 1-20 of 438

 • Digitální vstupně/výstupní karta s USB konektivitou 

  Kořínek, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem digitální vstupně/výstupní karty komunikující přes rozhraní USB pro společnost Honeywell spol. s r.o. – HTS CZ o.z. Hlavním cílem je eliminace zpoždění mezi přečtením aktuálního stavu ...
 • Automatická kalibrace inerciálních senzorů 

  Hamada, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací sytému pro automatickou kalibraci inerciálních senzorů. Jedná se o nástroj pro podporu vývoje zařízení s inerciálními senzory. Velký důraz je tedy kladen na konfigurovatelnost a i ...
 • Adaptivní řízení varny malého pivovaru 

  Kalivoda, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a adaptívnym riadením varne malého pivovaru. Obsahuje stručný úvod do technológie výroby piva a adaptívneho riadenia. Okrem toho obsahuje návrh malého domáceho pivovaru a riadiacej ...
 • Řízení 6-ti osého manipulátoru 

  Semrád, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro 6-ti osý manipulátor. Ten je tvořen mikrokontolérem LPC1756 s firmware realizovaným pod operačním systémem reálného času FreeRTOS a GUI aplikací na PC. ...
 • Tvorba 3D modelů 

  Musálek, Martin
  Práce řeší 3D rekonstrukci objektu pomocí metody nasvícení vzorem. Projektor nasvěcuje měřený objekt definovaným vzorem a dvojice kamer z něj snímá body. Podstavec s objektem se otáčí, a během více měření je objekt sejmut ...
 • Automatizace trati pro měření vodních ventilů 

  Lekeš, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vylepšením stávajícího zařízení pro měření charakteristik vodovodních ventilů. Úvod je věnován teorii vodních regulačních ventilů, následuje popis současného stavu zařízení, definice žádaných změn, ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky elektrických pohonů založené na modelu 

  Kozel, Martin
  Tato práce se zabývá studiem elektrických pohonů s typickými poruchami. Jsou zde představeny a odsimulovány modely PMSM se zkratem na vinutí. Tyto modely zahrnují varianty motoru s jednou pólovou dvojicí a s více pólovými ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Vyhledávání homologních genů 

  Lýčková, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou homologních genů a popisem molekulárně biologických databází, které slouží k jejich vyhledávání a vzájemnému porovnávání. Mezi nejdůležitější instituce, které se zabývají správou ...
 • Spirometrie 

  Vyškovský, Daniel
  Tato práce se zabývá spirometrickým měřením na skupině dobrovolníků. Na úvod je vysvětlena fyziologie dýchání. Dále je rozebrána teorie nutná k měření a analýze respiračních parametrů, včetně seznámení s principem spirometrů ...
 • IR teploměr 

  Fridrichová, Jitka
  Tato diplomová práce je zaměřena na oblast bezkontaktního měření teploty, navrhnutí a sestrojení bezkontaktního IR teploměru. Práce se zabývá fyzikálními veličinami a zákony IR záření, metodami a druhy detektorů, které se ...
 • Detekce QRS založená na vlnkové transformaci 

  Zedníček, Vlastimil
  Cílem této práce je realizace detektoru QRS s využitím vlnkové transformace. První část je zaměřena na vznik a možnosti měření srdeční aktivity. V další části práce se seznámíme s různými možnostmi detekce komplexu QRS a ...
 • Bezdrátový modul akcelerometru 

  Lysoň, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje bezdrátový modul akcelerometru. Cílem práce bylo nastudovat vlastnosti a zapojení akcelerometru, navrhnout bezdrátový modul, ve tvaru hodinek, pro přenos dat z akcelerometru do PC a tento modul ...
 • Analýza elektrických vlastností membrán srdečních buněk 

  Švecová, Olga
  Diplomová práce je zaměřená na analýzu elektrických vlastností membrán srdečních buněk. Hlavním cílem práce je odpovědět na otázku, do jaké míry je možno z experimentálních dat usuzovat na detailní mechanizmus interakce ...
 • Využití kumulací pro biologické signály 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této práce je seznámit se s teorií kumulací signálů, s metodou filtrovaných residuí a s metodami změny délky signálu, a ověřit funkčnost těchto metod úpravy signálu. Práce obsahuje teoretický rozbor problematiky, ...
 • Zařízení pro měření koncentrace intracelulárního vápníku v LabVIEW 

  Kormanovskaya, Elena
  Diplomová práce se zabývá osvojením metod pro měření koncentrace intracelulárního vápníku, a takže odpovídajícím zařízením v prostředí LabVIEW. Práce se skládá ze dvou částí. V první teoretické části je představena teorie ...
 • Nanostrukturované povrchy pro elektrochemickou detekci 

  Dzuro, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou prípravy zlatých nanoštruktúr pre využitie v elektrochemických senzoroch alebo biosenzoroch, metódami ich charakterizácie a ich výrobou. Dôraz sa kladie na metódu galvanickej depozície zlata ...
 • Systémy ochran a vzdáleného řízení vn rozvodny s použitím ochran s komunikací Profibus a IEC61850 

  Tesařík, Jan
  Tato Diplomová práce se zabývá systémy ochran a vzdáleného řízení VN rozvodny s použitím ochran s komunikací PROFIBUS a IEC61850. První část této práce reprezentuje teoretický úvod do problematiky. V první podkapitole se ...
 • Mechanické testování elektronických sestav vibracemi 

  Pešina, Tomáš
  Obsah této práce je zaměřen na mechanické testování DPS. Pojednává o standardech souvisejících s mechanickým testováním a vyhodnocováním kvality DPS. Zabývá se průmyslovými standardy, například IPC nebo JEDEC. Studuje ...
 • Výpočetní analýza chování aktivní zóny tlakovodního jaderného reaktoru pomocí kódu PARCS 

  Novotný, Filip
  Diplomová práce provádí rešerši projektů pokročilých malých a středních lehkovodních reaktorů a předkládá různé možnosti získání licence k výrobě a provozu. Zpracovává základní teorii pro oblast neutronově-fyzikálních ...