Now showing items 1-20 of 135

 • Desinfekční prostředky v potravinářství 

  Romanská, Veronika
  Cílem bakalářské práce je popsat chemickou desinfekci používanou v potravinářství za účelem eliminování mikrobiální kontaminace potravin a potravinářských surovin a popsání možných alimentárních nákaz z potravin při ...
 • Stanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmeni 

  Wawroszová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu zearalenonu ve sladovnickém ječmeni pomocí imunochemické metody ELISA a následně pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V teoretické části byly ...
 • Charakterizace kosmetických disperzí odstředivým analyzátorem 

  Tumová, Šárka
  Kosmetické přípravky jsou v dnešní době hojně využívané. Nejčastěji se setkáváme s emulzními produkty, které mohou podléhat procesům vedoucím ke snížení fyzikální stability. Výsledkem je mimo jiné zkrácení doby použitelnosti ...
 • Stanovení dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy 

  Jančová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením dusičnanů v zelenině metodou kapilární izotachoforézy. V teoretické části se práce věnuje výskytu dusičnanů v zelenině, jejich zdravotním rizikům, vlivu zpracování, běžně používaným ...
 • Vliv vlastností huminových látek na difúzi měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Král, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo posouzení vlivu vlastností huminových kyselin na difúzi jejich gelem. Experimentální část byla zaměřena na ...
 • CHARAKTERIZACE OBALOVÝCH FÓLIÍ NA BÁZI POLYETYLÉNU A POLYPROPYLÉNU 

  Bělašková, Marie
  V této bakalářské práci bylo charakterizováno sedm druhů koextrudovaných a vyfukovaných obalových fólií na bázi polyetylénu a polypropylénu, které byly dodány firmou Granitol a. s. K charakterizaci byly použity tyto metody: ...
 • Možnosti ovlivnění doby tuhnutí alkalicky-aktivovaných systémů 

  Komosná, Kateřina
  Tato bakalářská práce se soustředí na možnosti ovlivnění doby tuhnutí alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky. Cílem této práce je najít takový retardér tuhnutí, který nejvíce prodlouží dobu tuhnutí a ...
 • Příprava a charakterizace nosičových systémů léčiv na bázi magnetických nanočástic 

  Chvátalová, Barbora
  Tato práce se zabývá studiem magnetických nanočástic, optimalizací jejich přípravy a stabilizací. Koprecipitací různě koncentrovaným hydroxidem sodným byly připraveny částice o různých poměrech Fe2+ a Fe3+ iontů. Z takto ...
 • Studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin 

  Maráčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na studium elektrických a dielektrických vlastností iontových kapalin ve formě roztoků a tenkých vrstev. Z volt-ampérových charakteristik bylo určeno průrazné napětí v roztoku. Byly také měřeny ...
 • Zpracování zeleniny a výroba kečupu 

  Popelová, Nikola
  Cílem teoretické části této bakalářské práce je popsat zpracování zeleniny a technologii výroby kečupu. Experimentální část je rozdělena na dvě části. V první části byl kečup podroben chemické analýze. Za tímto účelem byly ...
 • Syntéza a studium fluorovaných organických materiálů pro elektronické a optoelektronické aplikace 

  Halaksa, Roman
  Tato práce pojednává o využití polyfluorovaných aromatických sloučenin, jakožto silných elektronakceptorných jednotkách a jejich inkorporaci do pokročilých monomerních a oligomerních systémů. Zabývá se teoretickými aspekty ...
 • Využití obrazové analýzy pro stanovení počtu kolonií mikrorganismů 

  Kováčiková, Eva
  Tato bakalářská práce je zaměřená na využití obrazové analýzy při stanovení počtu a velikosti kolonií mikroorganismů. Experimentálním druhem mikroorganismů byly kvasinky Saccharomyces cerevisiae, které tvoří na pevném médiu ...
 • Elementární analýza různých odrůd rybízu 

  Kovaříková, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá prvkovou analýzou různých odrůd rybízu, a to červeného (Ribes rubrum), bílého (Ribes vulgare) a černého (Ribes nigrum). V teoretické části je uveden botanický popis každé odrůdy tohoto ...
 • Polysacharid-proteinové gely 

  Hájovská, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých ...
 • Biotechnologická produkce polyhydroxyalkanoátů s využitím odpadů kávového průmyslu 

  Vašíčková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá produkcí polyhydroxyalkanoátů (PHA) kmeny bakterií Burkholderia cepacia a Burkholderia sacchari. Produkce PHA byla studována s využitím různými způsoby předupravené a hydrolyzované kávové sedliny. ...
 • Stanovení mastných kyselin v sýrech 

  Rajnochová, Veronika
  ABSTRAKT Tato práce se zabývá stanovením mastných kyselin v přírodních sýrech eidamského typu. V teoretické části práce jsou stručně charakterizovány přírodní sýry eidamského typu, hlavní pozornost je věnována lipidům, ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Ekotoxikologie nanočástic 

  Vavrčíková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou nanočástic, jejich chováním a ekotoxicitou v životním prostředí. Práce je zaměřena na stručný popis nanotechnologií, nejčastěji využívaných nanočástic v průmyslu, medicíně ...
 • Změny obsahu enzymu Rubisco u smrku ztepilého přirozeně rostoucího v gradientu nadmořských výšek 

  Tomasz, Teresa
  Práce se zabývá rozdíly obsahu enzymu Rubisco v jehlicích smrku ztepilého (Picea abies L.) rostoucího v různých nadmořských výškách, tedy při různých koncentracích oxidu uhličitého. Vzorky pocházely z Jeseníků a sběr ...
 • Příprava organických elektrochemických tranzistorů pro biosenzoriku 

  Ehlich, Jiří
  Úkolem této je práce je popsat proces použitý při výrobě organických elektrochemických tranzistorů (OECTs) a z nich následně biosenzorů pro testování potenciálních léčiv srdečních buněk kardyomiocytů. Dále pak prozkoumat ...