Now showing items 1-20 of 135

 • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

  Žvaková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...
 • Aromatické látky ve víně 

  Stávková, Markéta
  Předloţená bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z části teoretické a praktické. Teoretická část práce vymezuje viniční tratě v České republice, vysvětluje pěstování vinné révy v České republice. Rozlišuje půdní ...
 • Příprava a využití vybraných typů nanočástic v kosmetice 

  Hoová, Julie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na přípravu a využití vybraných typů nanočástic v kosmetice. Teoretická část se zabývá obecnou charakterizací a využitím kofeinu, polyfenolů a vitaminu C v kosmetice. Také byly charakterizovány ...
 • Mikrobiologické analytické metody pro potřeby mlékárenského průmyslu 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na probiotika v mléčných výrobcích a zejména na molekulárně genetické metody využívané k analýze DNA. Pozornost je věnována především metodám stanovení bakteriálních buněk rodu ...
 • Nukleové kyseliny jako terapeutické agens 

  Ráčková, Lucie
  S rozvojem molekulární biologie dochází i k rozvoji v onkoterapii. Hlavním směrem moderní medicíny je genová terapie. V genové terapii jsou používány dvě kategorie vektorů, a to virové vektory a nevirové vektory. K nevirovým ...
 • Problematika analýzy mléka pomocí techniky ICP-OES 

  Kaňová, Veronika
  Teoretická část bakalářské práce se věnuje chemickému složení kravského mléka, popisu vybraných metod přípravy vzorku a popis používané techniky ICP-OES. Experimentální část je zaměřena na jednotlivé přípravy vzorků a ...
 • Využití metod termické analýzy při studiu chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů 

  Vacek, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium chování vody v blízkosti hydrofilních a hydrofobních povrchů pomocí metod termické analýzy. Na základě literární rešerše byly navrhnuty a realizovány série experimentů. Při ...
 • Optický sensor pro UV záření 

  Třešňáková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním fotokatalytické aktivity v návaznosti na přípravu optických senzorů pro UV záření. Redoxní barvivo Acid Red 1 a oxid titaničitý spolu s kalibračními činidly byly vnesené do ...
 • Elektronické vlastnosti biosenzorů 

  Netočný, Martin
  V úvodní části se pojednává o organických tenkovrstvých tranzistorech a jejich možném využití jako chemických a biologických senzorů. Střední část pojednává o elektrických vlastnostech zařízení OECT v přechodném ději a ...
 • Příprava a charakterizace mikro- a nanočástic s obsahem vybraných léčiv 

  Sosková, Simona
  Predložená práca je zameraná na možnosť prípravy kombinovaných mikro- a nanočastíc obsahujúcich prírodný extrakt s antioxidačným účinkom, ibuprofenom ako protizápalovou a analgetickou zložkou a klotrimazolom ako látkou s ...
 • Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek 

  Sýkora, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem výskytu forem anorganického fosforu ve vodách zahradních jezírek a vlivu použitého materiálu na množství uvolnitelného fosforu ve formě fosforečnanů do vodního prostředí. V praktické ...
 • Polysacharid-proteinové gely 

  Hájovská, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem gelace roztoků albuminu a směsných roztoků albuminu a vysokomolekulové kyseliny hyaluronové vlivem zahřívání. Studium bylo realizováno měřením reologických vlastností roztoků, vzniklých ...
 • Jód v potravinách 

  Laba, Marija
  Tato práce řeší důležitost jódu jakožto mikronutrientu pro lidský organismus. Ač se zdá, že jeho požadovaný denní příjem je malý a vyčísluje se v řádech mikrogramů, je pro organismus neméně důležitý. Problematika se zabývá ...
 • Mikroreologické studium roztoků hyaluronanu po vystavení nízkým teplotám 

  Habánková, Eva
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium vplyvu opakovaného procesu zmrazenia a rozmrazenia na roztoky hyaluronanu. Práca slúži k zisteniu, či opakovaným vystavovaním roztokov hyaluronanu nízkym teplotám, môže dôjsť k ...
 • Studium strukturních a termodynamických aspektů interakcí huminových látek s iontovými organickými sloučeninami 

  Fryšová, Eva
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem termodynamických a strukturních aspektů při interakcích huminových kyselin s iontovými organickými sloučeninami. Jako modelový organický ion bylo použito barvivo methylenová modř. ...
 • Vliv vlastností huminových látek na difúzi měďnatých iontů v huminových hydrogelech 

  Král, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na studium difúze měďnatých iontů v gelech huminových kyselin. Náplní práce bylo posouzení vlivu vlastností huminových kyselin na difúzi jejich gelem. Experimentální část byla zaměřena na ...
 • Modelové aplikační systémy pro léčiva nerozpustná ve vodě 

  Sapárová, Alica
  Pomocou metódy UV-VIS spektrofotometrie bola študovaná solubilizačná schopnosť systému micela–hyaluronan. Ako tenzid bol zvolený Septonex a bol použitý hyaluronan o štyroch molekulových hmotnostiach. Solubilizačné pokusy ...
 • Stanovení aditiv ve vícesložkovém systému pro elektrospinnig 

  Gajdová, Barbora
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě nanovláken ze směsi polymerů, popisuje metody přípravy a výroby nanovláken pomocí přístroje 4SPIN®. Experimentální část se zabývá inkorporací aditiv do zvlákněné vrstvy. Byla použita ...
 • Enzymatická hydrolýza odpadů po zpracování kávy 

  Kovářová, Markéta
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem možností produkce extracelulárních hydrolytických enzymů mikroorganismy, a to bakteriemi a plísněmi, které byly kultivovány na kávové sedlině. Teoretická část je zaměřena na ...
 • Studium stability biopolymerů pomocí technik rozptylu světla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Stabilita vybraných biopolymerů (popř. jednoduchých sacharidů a aminokyselin) byla studována pomocí metod rozptylu světla. Vzorky byly připravovány rozpuštěním dané látky v demineralizované vodě, popř. ve zředěné kyselině ...