Now showing items 1-20 of 129

 • Stanovení ochranných slunečních faktorů kosmetických emulzí 

  Slechanová, Veronika
  Náplní bakalářské práce je teoretické seznámení s anatomií a fyziologií kůže, ultrafialovým zářením a kosmetickými emulzemi, ale i současnými metodami využívanými právě k měření ochranného slunečního faktoru. Jedním z cílů ...
 • Studium produktů stejnosměrného výboje ve směsi CO2+N2 

  Kostyleva, Kseniia
  Bakalářská práce se věnuje studiu produktů stejnosměrného výboje ve směsi plynů dusíku, metanu a oxidu uhličitého. Jejich stanovení bylo realizováno pomocí hmotnostního spektrometru PTR-MS-TOF a přístroje TESTO 350 M/XL. ...
 • Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric 

  Cába, Vladislav
  Cílem této práce je zjištění použitelnosti alkalicky aktivovaných matric z popílků k inhibici barya a chromu. Popílky, jak fluidní, tak vysokoteplotní, byly porovnány s klasickým cementem používaným k inhibici. Pomocí ...
 • Monitoring vybraných kovů v komerčních biovínech 

  Bortlová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá monitoringem vybraných kovů v komerčních biovínech. Cílem práce bylo porovnat prvkové složení biovín s víny, které pocházejí z ostatních agrotechnických produkčních systémů. Pro účely prvkové ...
 • Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy 

  Růžička, Lukáš
  Práce se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Karbonatace portlanditu probíhá v betonových konstrukcích a je již poměrně široce popsána. Je zodpovědná za korozi a degradaci ...
 • Čistění povrchů archeologických nálezů pomocí plazmatu generovaného ve vodných roztocích 

  Tihonová, Jitka
  Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmatické ošetření vzorků historické keramiky s využitím nízkoteplotních elektrických výbojů ve vodných roztocích. Byly vybrány čtyři vzorky – dva z období Kultury lužických popelnicových ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého opracovaných plazmochemicky 

  Koukolová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickou aktivitou tenkých vrstev oxidu titaničitého imobilizovaných na PET fólii a následně opracovaných plazmochemicky. Bylo řešeno stanovení fotokatalytické aktivity dvěma způsoby, a ...
 • Vliv oxidačního stresu na bakteriální kultury 

  Dugová, Hana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vplyvom oxidačného stresu na bakteriálny kmeň Cupriavidus necator v dvoch podobách: Cupriavidus necator H16 tvoriaci PHB granule a Cupriavidus necator PHB-4 ako mutant, ktorý nedokáže granule ...
 • Vliv mletí na vlastnosti vápence 

  Pavlík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá suchým mletím vápence ve vibračním a v kulovém mlýnu. Pro mletí byly použity tři rozdílné vzorky vápenců. Vápence byly mlety ve mlýnech bez přídavku povrchově aktivních látek. Ve vibračním ...
 • Hybridní systémy na bázi alkalicky aktivovaných materiálů a portladského cementu 

  Bradová, Lada
  Nejnadějnější cestou pro zlepšení udržitelnosti cementu je výroba směsných portlandských cementů obsahující materiál s latentně hydraulickými vlastnostmi. Vysokopecní struska je jedním z nejvýznamnějších celosvětových ...
 • Produkce karotenoidů kvasinkami kultivovanými na odpadním tuku 

  Holub, Jiří
  Karotenoidy jsou lipidické látky, převážně pigmenty obsažené v rostlinách a mikroorganismech. Karotenoidy jsou známé pro svoje antioxidační účinky. Lipidy jsou převážně nepolární látky, které jsou esenciální a vyskytují ...
 • Kritické body technologie výroby vulkanizačních činidel z hlediska práškových technologií 

  Čepčianska, Jana
  Bakalárska práca je zameraná na technológiu výroby urýchľovačov vulkanizácie s oneskoreným účinkom. Výroba je zaujímavá tým, že ide o úzky profil produktov kvôli ich forme, ktorou je minigranulát a peletky. Pri použití ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí 

  Papák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo ...
 • Možnosti stanovení syntetických vonných látek v odpadních vodách 

  Kašparová, Jarmila
  Syntetickými vonnými látkami (musk compounds) rozumíme uměle vyrobené organické sloučeniny, které se aplikují jako vonné složky drogistických a kosmetických přípravků. Přítomnost musk sloučenin bývá prokazována ve všech ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv 

  Černá, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární ...
 • Nanočástice platinových kovů v životním prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti ...
 • Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu 

  Káčeríková, Martina
  Táto práca sa zaoberá preštudovaním transportných vlastností hydrogélov pripravovaných interakciou hyaluronanu s tenzidom karbetopendeciniumbromidu (Septonex). Na preskúmanie schopnosti absorbovania či uvoňovania látky ...
 • Bigely - příprava a charakterizace 

  Mušková, Alexandra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom bigélov, ktoré sú zložené z hydrogélu a oleogélu. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély. Hydrogély boli pripravené na základe interakcie záporne nabitého tenzidu ...
 • Povrchové úpravy biokompatibilních materiálů 

  Kováč, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vplyvu plazmového výboja na zmeny povrchových vlastností biomateriálu. Povrchové úpravy boli prevedené pomocou troch typov plazmového výboja: kĺzavý oblúkový výboj (GA z angl. gliding ...