Now showing items 1-20 of 130

 • Biotechnologická produkce PHA pomocí extremofilních mikroorganismů 

  Kurzová, Pavlína
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem produkce polyhydroxyalkanoátů (PHA) bakteriálním kmenem Halomonas salina (CCM 4361T). V teoretické části jsou zpracovány vlastnosti a biosyntéza PHA a charakteristika extremofilních ...
 • Charakterizace mikrovlnné plazmové trysky ve směsi argonu s dusíkem 

  Truchlá, Darina
  Táto práca sa zaoberá vplyvom prímesi dusíka na nízkoteplotnú mikrovlnnú plazmatickú trysku generovanú v argóne pri atmosférickom tlaku. Nízkoteplotná plazma má využitie v mnohých biomedicínskych aplikáciách ako je liečba ...
 • Příprava magnetoreologických kapalin s vysokou sedimentační stabilitou 

  Oharek, Lukáš
  Předložená bakalářská práce se tematicky zaměřuje na aktuální problematiku stability magnetoreologických kapalin v gravitačním poli. Za účelem přípravy stabilní magnetoreologické kapaliny je zkoumán vliv aditiv, modifikace ...
 • Využití metod rozptylu světla pro studium gelace hydrogelu 

  Candráková, Simona
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium gelácie hydrogélov pomocou využitia metód rozptylu svetla. Pre tieto účely boli v práci zvolené dva biopolyméry (agaróza a alginát sodný), u ktorých prebieha gelácia rozdielnym ...
 • Bigely - příprava a charakterizace 

  Mušková, Alexandra
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom bigélov, ktoré sú zložené z hydrogélu a oleogélu. Cieľom práce bolo pripraviť a charakterizovať bigély. Hydrogély boli pripravené na základe interakcie záporne nabitého tenzidu ...
 • Povrchové úpravy biokompatibilních materiálů 

  Kováč, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vplyvu plazmového výboja na zmeny povrchových vlastností biomateriálu. Povrchové úpravy boli prevedené pomocou troch typov plazmového výboja: kĺzavý oblúkový výboj (GA z angl. gliding ...
 • Studium možností zvýšení biokompatibility povrchů organických polovodičů 

  Malečková, Romana
  Tato bakalářská práce se zabývá možností zvýšení biokompatibility organického polovodivého polymeru PEDOT:PSS pomocí RGD peptidu pro konstrukci biosenzorů. Připraveny a porovnávány byly vzorky, kde byl RGD peptid navázán ...
 • Základní chemické parametry plodů několika odrůd třešní 

  Boberová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických parametrů v plodech peckovin, a sice třešní (Prunus avium). Teoretická část obsahuje taxonomické zařazení třešně, její botanickou charakteristiku a pomologii ...
 • Interakce částic a vláken na bázi PHA s lidskými buňkami 

  Tarageľ, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou prípravy nanočastíc a nanovlákien na báze polyméru PHA a ich následným pôsobením na živú ľudskú kožnú bunku. Teoretická časť zahŕňa možnosti prípravy a charakterizácie nanomateriálov, ...
 • Stanovení aromaticky aktivních látek ve vybraném typu sýra 

  Páral, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v sýrech s bílou plísní na povrchu, tj. měkké plísňové sýry, zrající od povrchu. V teoretické části jsou sýry obecně charakterizovány, je popsáno jejich ...
 • Fotocitlivé kompozice v tenkých polymerních vrstvách 

  Rudická, Andrea
  Tato bakalářská pojednává o fotocitlivých kompozicích v tenkých polymerních vrstvách. Experimentální část se zabývá přípravou a nanesením vrstev. Připravené vrstvy byly exponovány a podrobně studovány jejich barevné odezvy ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v O2 a příměsích 

  Tomečková, Klára
  Ozón je jedovatý plyn, který je pro živé organismy ve vysokých koncentracích smrtelný. Proto je možné tento plyn využít ke sterilizaci v mnoha odvětvích. Předmětem předkládané práce je generace ozónu pomocí různých metod ...
 • Vliv různých anionů na fixaci Cu v alkalicky aktivované strusce 

  Böhm, Petr
  Práce se zabývá fixací mědi ve vysokopecní strusce aktivované sodným vodním sklem a tím, jaký vliv mají na imobilizaci různé anionty (síran, dusičnan, chlorid a oxid). To je ověřeno na základě vyluhovacích testů, podle ČSN ...
 • Příprava a vlastnosti vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí 

  Papák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a následnou charakterizací tenkých vrstev oxidu wolframového zhotovených z koloidních disperzí. Vrstvy byly připraveny z komerčně dostupného prekurzoru metodou spin coating, anebo ...
 • Vyluhovatelnost Cu, Ni a Co z alkalicky aktivovaných matric 

  Janíčková, Vlasta
  Práce se zabývá stanovením a porovnáním vyluhovatelnosti těžkých kovů ze dvou alkalicky aktivovaných systémů na bázi vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku. Tyto systémy mohou ve své struktuře zapouzdřit těžké kovy, ...
 • Využití extraktů z vybraných řas v kosmetice 

  Plášková, Anna
  Tato práce se zabývá přípravou extraktů z vybraných druhů řas a sinic, jejich charakterizací, testováním cytotoxicity a neposledně využitím v kosmetických výrobcích. V teoretické části byla vypracována rešerše, která se ...
 • Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách 

  Jurko, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského ...
 • Spektrofotometrické stanovení chlorofylu 

  Rábová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení chlorofylu v listech metodou extrakční spektrofotometrie. Teoretická část přináší informace o fotosyntéze, stresových faktorech či adaptaci rostlin, dále o fotosyntetických ...
 • Stanovení organických kyselin ve víně 

  Michálková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením organických kyselin ve víně metodou kapilární zónové izotachoforézy. Teoretická část je věnována vlastnostem vína, složení, jeho prospěchu na zdraví člověka a kapilární zónové ...
 • Příprava a charakterizace tvorby polyelektrolytových komplexů v systému dextran-tenzid 

  Klímová, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem přípravy a charakterizace tvorby polyelektrolytového komplexu v systému dextran-tenzid. V rámci této práce byly studovány interakce s přihlédnutím na vliv iontové síly ve zkoumaném ...