PALUANIYAZOV, K. Tvorba štíhlého provozu s využitím plynulých materiálových toků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce má správně zpracovánu část analytickou i návrhovou včetně podmínek realizace. Přínosy jsou vyjádřeny slovním zhodnocením podmínek reliazace především v oblasti distribuce potřebných materiálových prvků a obsluhy pracovníky Milk Runu. Finanční vyjádření je pouze u nového vagonu pro fyzickou distribuci., chybí zhodnocení celkových nákladů na návrh.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl, který je uveden v zadání Závěrečné bakalářské práce z fakuty, byl splněn z hlediska plnění výrobních úkolů a úkolů výrobní logistiky.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zpracování je v prvém kroku orientováno na teorii výrobní logistiky včetně logistických cílů obecně. Znalosti byly využity i v části analytické i návrhové z pohledu řízení materiálových toků uvnitř výrobního procesu a tím splnění výrobních úkolů při možné realizaci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Jednotlivé návrhy řešení se dotýkají technické stránky distribučních činností při zabezpečení potřebných materiálových toků pro splnění výrobních úkolů v potřebném čase.
Praktická využitelnost výsledků C Návrh řízení materiálových toků ve výrobním provozu se může stát podkladem pro změnu layoutu výrobní proces a tím i pro management logistiky a jeho rozhodování.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce a formální úprava je na úrovni požadavků pro závěrečné práce bakalářského vysokoškolského studia. Terminologie vystihuje řešenou oblast výrobní logistiky a je s ní dobře pracováno.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D Práce s literaturou používá spojení dvou přístupů k citačnímu záznamu. Není v seznamu použité literatury pak správně uveden kompletní citační záznam a textu práce by měl být odkaz na uvedené číslo v použité literatuře a strana při přímé citaci.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

Teoretická část je rozsahem i obsahově zcela dostačující. V analytické fázi se studentovi podařilo odhalit hlavní zdroje problémů a navrhnout adekvátní řešení použitelné v praxi. Nedostatkem je schopnost tyto návrhy konkrétněji formulovat a interpretovatj jak bylo výsledků dosaženo. (viz doplňující otázky). V práci se vyskytuje několik gramatických i spisovných chyb, které se dají pochopit vzhledem k tomu, že autorův rodný jazyk není český. Práce splňuje základní požadavky zadání a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116742