BABINEC, V. Aerodynamika odkrytého kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Čavoj, Ondřej

Celková úroveň práce je slušná, student poměrně pečlivě zpracoval významnou literaturu dané oblasti. Text je místy náročnější na pochopení, což může být způsobeno i tím, že na řadě míst je využito cizojazyčných názvů. To ale vzhledem k tomu, že zavedené překlady dosud neexistují, nelze považovat za chybu. Za hlavní nedostatek textu považuji jeho logické uspořádání, kdy např. podrobnější vysvětlení a ilustrace termínu jetting nepřichází s jeho první zmínkou, ale až o několik stran dále. Dále se také opakují některá tvrzení (např. nestabilita vírů v úplavu na str. 26 a 30) v návaznosti na jejich uvádění ve zdrojích, ze kterých student v daném místě textu vycházel. Výsledek tudíž občas působí příliš jako přehled literatury namísto souvislého autorského textu. Následují už jen méně významné chyby jako třeba ne zcela konzistentní zápis jmen autorů v seznamu zdrojů, některé odkazy v kulatých závorkách nebo menší množství ilustrací některých pasáží textu, které jsou náročnější na představivost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Viktor Babinec vypracoval bakalářskou práci na téma Aerodynamika odkrytého kola. Práce je tematicky složena ze třech částí. V úvodní části jsou popsány základní fyzikální principy aerodynamiky a jevy související s obtékáním válce. V další části jsou popsány fyzikální děje související s obtékáním kola vozidla. Součástí této kapitoly jsou i vlivy rotace kola na úplav a vysvětlení pojmu jetting. Závěr práce je pak věnován vlivu deformace kola na jeho aerodynamické vlastnosti. Práce je členěna logicky, po stylistické i grafické stránce je v pořádku. K lepšímu hodnocení by přispělo detailnější srovnání výsledků jednotlivých odborných publikací, které posloužili jako základ pro tuto práci. Jejím hlavním přínosem je především ucelené shrnutí vybraných vědeckých prací popisující problematiku rotujících kol. Práce splňuje veškeré cíle definované v zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83262