KRČMA, M. Design cestovního motocyklu na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu – C, a grafická úprava výkresů - B. Oceňuji diplomantovo zaujetí tématem a úpornou snahu o nalezení progresivního řešení, což je patrné především z průvodní zprávy této diplomové práce. Bohužel finální výsledek není tak zcela přesvědčivý. Navržený design sice nese osobité znaky a celková kompozice motocyklu je tvarově vyvážená - nikoliv však ve všech detailech a rovněž postrádám větší míru vizuální inovace a sémantického ukotvení. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní výsledky k řešení designu cestovního motocyklu na elektrický pohon.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Karásek, David

Poctivě zpracované téma s podrobnou dokumentací. Autor umí pochopit technickou podstatu stroje a dokáže ji odpovídajícím způsobem kultivovat v celkově atraktivní výsledek. V písemné části práce autor dokumentuje svůj vývoj pohledu na věc a vysvětluje důvody, které ho vedly k výsledné variantě. Ta je celkově na vysoké designerské úrovni, některé části však celkový dojem snižují. Jedná se především o řešení světlometů a čelního štítku, které působí poněkud rozpačitě. Další otázkou je zda šikmé vizuální přerušení hlavní částí kapotáže celku prospívá nebo ne. Jsou to však drobnosti, navíc v případném dalším vývoji snadno opravitelné. Proto jsem s výsledkem převážně spokojen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 100634