Recent Submissions

 • Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52 

  Kuric, Filip
  Diplomová práce se zabývá převedením cyklistů přes vodní dílo Nové Mlýny. Návrh vede po hrázi, mimo stávající silnici I/52, jako příprava pro záměr dálnice D52. Práce řeší návrh směrového a výškového vedení cyklostezky ...
 • Cyklostezka Blansko – Nový Hrad 

  Efenberk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace koridoru pro chodce a cyklisty na trase Blansko ČKD – Nový Hrad. Jedná se o společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél toku řeky Svitavy a ...
 • Uhersky Ostroh průtah 

  Ešpandrová, Bára
  Cílem diplomové práce je návrh řešení průtahu místní komunikací II/495 ve městě Uherský Ostroh. Práce se zabývá novým návrhem šířkového uspořádání komunikace, logickou návazností chodníků, bezpečnějším propojením cyklotrasy, ...
 • Průtah silnice II/428 v Dětkovicích 

  Veselý, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem ...
 • Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II 

  Bolek, Marek
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie MVE jako součást plavebního stupně Přelouč II. Řešení navazuje na dispoziční návrh, uspořádání stavebních objektů jedné z možných variant. V rámci studie je rovněž proveden ...
 • Studie plavebního stupně Přelouč II 

  Suchomelová, Aneta
  Cílem diplomové práce je podrobnější rozpracování dispozičního řešení varianty C.2, rámcového návrhu možných variant poskytnutý ŘVC ČR, plavebního stupně Přelouč II jako celku s následným detailním řešením objektu plavební ...
 • Posouzení ochrany významných měkkých cílů vůči teroristickým útokům prostřednictvím simulace evakuace osob 

  Uhlík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou terorismu ve vztahu k měkkým cílům a následným posouzením vybraného měkkého cíle z hlediska dopadů potenciálního teroristického útoku. Posuzovaným měkkým cílem byla Základní škola ...
 • Studie MVE v rámci plavebního stupně Přelouč II 

  Kratina, Jakub
  Obsahem této diplomové práce je studie proveditelnosti malé vodní elektrárny v rámci plavebního stupně Přelouč II. Tato práce navazuje na rámcový návrh jedné varianty dispozičního uspořádání plavebního stupně. V této ...
 • Hydraulické posouzení rázových jevů v jezové zdrži Střekov 

  Stříž, Jaroslav
  Hlavním cílem diplomové práce je pomocí zvolené metodiky posoudit vznik rázových jevů, především rázových vln na jezovou zdrž Střekov. Samotná práce se skládá z několika částí. Je zde proveden stručný úvod do problematiky ...
 • Ověřování vlastností betonů s nanočásticemi 

  Pacltová, Klára
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu přídavku uhlíkových nanočástic do cementových kompozitů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na rešerši informací o uhlíkových nanočásticích, přesněji o uhlíkových ...
 • Sledování vlivu složení betonu na odolnost proti abrazi 

  Černá, Hana
  Tato diplomová práce je zaměřena na odolnost betonů proti abrazi s ohledem na použité suroviny pro jejich výrobu. V teoretické části práce jsou popsány příměsi, různé druhy kameniva a skladby kameniva, které ovlivňují ...
 • Studium vlivu skladby kameniva na objemové změny a na mechanické vlastnosti vysokohodnotných betonů 

  Vobinušková, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá objemovými změnami betonů během jejich zrání. Na tyto objemové změny jsou obecně více náchylné vysokopevnostní betony – HSC, které obsahují větší dávku pojivových složek. V teoretické části práce ...
 • Studium možností redukce objemových změn a vývoje hydratačních teplot v betonech 

  Pikna, Ondřej
  Objemové změny jsou jednou z prioritních charakteristik betonu, které hrají roli hlavně v trvanlivosti konstrukce. Nízké objemové změny bývají požadovány u konstrukcí typu průmyslových podlah, masivních či vodonepropustných ...
 • Vývoj vysoce odolného kompozitu s využitím druhotných surovin a taveného čediče 

  Černý, Pavel
  Diplomová práce se zabývá vývojem vysoce odolného kompozitu, který se svými vlastnostmi přiblíží výrobkům z taveného čediče. Tento fakt umožní substituci čedičových prvků v náročných prostředích jejich expozice nově vyvíjeným ...
 • Vlastnosti kompozitů s polymerní matricí a dlouhovláknovou výztuží 

  Kratochvílová, Denisa
  Jelikož mají FRP kompozity vysoké pevnosti v tahu ve směru vláken a dobré trvanlivosti, jsou stále častěji využívány na opravy, modernizaci a rekonstrukci betonových konstrukcí. V praxi však přichází riziko předčasného ...
 • Vývoj lepicí hmoty pro instalaci čedičových prvků na silikátový podklad v náročných expozičních podmínkách 

  Bergerová, Kamila
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové lepicí hmoty určené pro instalaci nenasákavých čedičových prvků na silikátový povrch v náročných expozičních podmínkách. Při výrobě komerčních lepidel se jako plnivo používají ...
 • Možnosti využití různých druhů popílků při výrobě oxidovaných asfaltových izolačních pásů 

  Sklenářová, Radka
  Snižování dopadů moderní průmyslové výroby na životní prostředí a redukce vzniklých odpadů je bezpochyby jedním z nejdiskutovanějších témat současné doby. Při výrobě elektrické energie založené na spalování fosilních paliv ...
 • Hodnocení vlastností drobného kameniva pro asfaltové směsi 

  Kadlček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlastností drobného kameniva pomocí laboratorních zkoušek. Posouzení drobného kameniva bylo provedeno zkouškami sítový rozbor, laserová difrakce, stanovení bodu měknutí zkouškou ...
 • Time management v práci stavebního manažera 

  Jirátková, Marie
  Cílem této diplomové práce je zjistit, zda manažer ve stavebnictví využívá ke svému plánování metody time managementu. Teoretická část práce začíná základním vymezením pojmu time managemet, stanovením cílů a priorit, jaké ...
 • Bytový dům s polyfunkcí 

  Kožík, Jiří
  Předmětem řešení diplomové práce je novostavba bytového domu s polyfunkcí. Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní objekt. Konstrukční systém je sloupový s monolitickými železobetonovými stropy a jednoplášťovou střechou. V ...

View more