Show simple item record

Magnetic classification of fly ashes and application of products

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorČervený, Ľubošcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:49:57Z
dc.date.available2019-06-14T10:49:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationČERVENÝ, Ľ. Magnetické třídění popílků a aplikace produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other106012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/173399
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce se zabývá problematikou magnetické separace popílku a použitelností produktů separace ve výrobě žárovzdorných keramických materiálů. V práci byl použit vysokoteplotní popílek z elektrárny Mělník. Práce hodnotí výsledky magnetické separace při různých nastaveních magnetického separátoru. Dokazuje, že magnetickou separací lze získat frakci částic velice bohatou na železo a frakci částic o toto železo ochuzenou. V práci jsou prezentovány výsledky objemové hmotnosti, prvkového a mineralogického složení, měření žárovým mikroskopem a výsledky distribuce velikosti částic jak neseparovaného popílku, tak jeho obou separátů. Dále se práce zaměřuje na porovnání využitelnosti neseparovaného popílku a nemagnetického separátu jako přísady v žárovzdorných keramických materiálech. Hodnotí výsledky charakterizace výrobků pomocí XRD a skenovací elektronové mikroskopie.cs
dc.description.abstractSubmitted bachelor thesis is dealing with problematics of magnetic separation of fly ash and utilization of the products of the separation in production of refractory ceramic materials. High temperature fly ash from power station Mělník was used in this thesis.Thesis evaluates results of magnetic separation at different setting of magnetic separator. It proves, that fraction of particles rich in iron as well as fraction depleted by this iron can be obtained by magnetic separation. In this thesis are presented results of volumetric weight, mineralogic element composition, measurments by heating microscope and results of particle size distribution of unseparated fly ash, but also its both separates. The thesis is focusing on possibilities of utilization as additive in refractory ceramic materials and comparison of their refractory properties. It evaluates results of characterisation of the products using XRD analysis and scanning electron microscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMagnetická separacecs
dc.subjectmagnetický separátcs
dc.subjectnemagnetický separátcs
dc.subjectpopílekcs
dc.subjectFly ashen
dc.subjectmagnetic separationen
dc.subjectmagnetic separateen
dc.subjectnonmagnetic separateen
dc.titleMagnetické třídění popílků a aplikace produktůcs
dc.title.alternativeMagnetic classification of fly ashes and application of productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-11-11:04:05cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:31en
sync.item.modts2021.11.12 09:11:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠvec, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s teoretickými základy a cíli své bakalářské práce a velmi přehledně přednesl výsledky, kterých dosáhl v experimentální části.2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci.3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři.4. Diskuse: Členové komise vznesly několik přípomínek a otázek k práci. Student výborně reagoval na všechny připomínky a otázky vzešlé z diskuze a prokázal výbornou orientaci v daném tématu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record