Show simple item record

Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods

dc.contributor.advisorMazal, Pavelen
dc.contributor.authorMahmoud, Houssamen
dc.date.accessioned2019-07-16T15:19:44Z
dc.date.available2019-07-16T15:19:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMAHMOUD, H. Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113802cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180505
dc.description.abstractTato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality vybraných typů pneumatických válců. Prvním krokem bylo nalezení typického akustického emisního signálu, který je spojen s určitým typem poškození ve válci využitím frekvenčního spektra signálu. Později byl tento parametr nahrazen parametrem RMS během sledování změn v průběhu testů. Na konkrétních válcích byl sledován vztah mezi akustickou emisí a různými typy defektů a byl představen nový přístup k určování těchto typů vad a jejich odlišením v signálu akustické emise. Druhý krok studie že neporušené a poškozené válce byly porovnávány tak, aby se zjistily výrazné rozdíly, které určují, zda je válec poškozen nebo nepoškozen. Několik nepoškozených válců bylo testováno akustickou emisí a následně v nich byly vytvořeny umělé vady. Signály z vysouvání a zasouvání pístu byly zaznamenány a analyzovány pomocí řady parametrů. Na základě časového zpoždění a normalizace RMS byly rozpoznány odezvy mezi poškozenými a nepoškozenými pneumatickými válci. Rozdíly byly zjištěny porovnáním maximální hodnoty RMS ze snímače upevněného na předním víku válce a snímače upevněného na zadním víku válce pro jeden cyklus. Poškozené a nepoškozené válce byly rozlišeny pomocí rozdílů energetických hodnot přítomných v signálech z obou snímačů v závislosti na zdvihu pístu. Konečné vyhodnocení válce bylo určeno výpočtem celkové hodnoty RMS. Ve třetím kroku experimentu byly válce postupně zatěžovány různými závažími ve svislém směru. Signály akustické emise byly zaznamenány z vysouvání a zasouvání pístu a poté analyzovány. Časové zpoždění se vypočítává z digitálního vstupu a začátku pohybu pístu. Energie signálu a RMS akustické emise porovnávají různé reakce v poškozených a nepoškozených pneumatických válcích s a bez zatížení. Výsledky testu ukázaly lineární vztah mezi křivkou RMS a zatížením. Defekty ovlivňují vztah mezi aplikovaným zatížením a zaznamenaným signálem snímačů.en
dc.description.abstractThis work demonstrates the development of a new efficient diagnostic procedure for checking the function of pneumatic cylinders using acoustic emission. The aim of this work is to suggest and determine the diagnostic criteria that evaluate the quality of the pneumatic cylinder. The first step is to find the typical acoustic emission signal associated with a particular type of damage in the cylinder by the frequency spectrum. This parameter was replaced later by the parameter RMS during the monitoring of changes in the test results. The relationship between Acoustic Emission (AE) and different types of defects in pneumatic cylinders was discussed, shedding light on a new approach to determining these types of defects and distinguishing between them through Acoustic Emission. The second step is to compare undamaged and damaged cylinders to find distinctive differences that determine whether the cylinder is damaged or undamaged. Several undamaged cylinders were tested by acoustic emission before artificial defects were created in each one. The signals from the progress and retreat strokes were recorded and analysed into many parameters. The RMS was normalized, and the different responses between damaged and undamaged pneumatic cylinders were recognized by the time delay of the strokes. The differences were identified by the ratio of the max RMS from the sensor that fixed in the head cap of the cylinder and the max RMS from the sensor that fixed in the rear cap of the cylinder for one cycle in the retreat stroke. The damaged and undamaged cylinders were distinguished using the difference in energy values which present in the signals from the two sensors in the retreat stroke. The final evaluation of the cylinder was determined by the calculation of the total value of RMS. In the third step in the experiment, the cylinders were loaded gradually by different weights in a vertical direction. The signals of the acoustic emission were recorded from the progress and retreat strokes and then analysed. The time delay is calculated between the digital input and the initiation of movement. The energy and root mean square of the acoustic emission compare between the different responses in damaged and undamaged pneumatic cylinders, with and without loading. The results of the test showed a linear relationship between the RMS curve and loading. The defect affects the relationship between the applied load and the recorded signal of the sensors.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkustická emise (AE)en
dc.subjectpneumatický válecen
dc.subjectkoeficient detekceen
dc.subjectenergieen
dc.subjectzatíženíen
dc.subjectdefekten
dc.subjectúnik.en
dc.subjectAcoustic Emission (AE)cs
dc.subjectPneumatic cylindercs
dc.subjectDetection Coefficientcs
dc.subjectEnergycs
dc.subjectLoadingcs
dc.subjectDefectcs
dc.subjectLeakage.cs
dc.titleDiagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methodsen
dc.title.alternativeDiagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methodscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-07-08cs
dcterms.modified2019-07-16-13:27:30cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid113802en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:45:14en
sync.item.modts2020.03.31 08:14:16en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBaran,, Ireneuszen
dc.contributor.refereeSantos, Serge Dosen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) Dipl. Ing. Ireneusz Baran, Ph.D. (člen) Dr. Serge Dos Santos (člen) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDDP splňuje požadavky plynoucí z § 47 Zákona č.111/1998 Sb., O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a z článku 41 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně. DDP obsahuje původní výsledky uveřejněné mj. v jednom článku v impaktovaném časopise, v jednom zahraničním recenzovaném časopise a v současné době probíhá schvalovací řízení ve dvou dalších impaktovaných časopisech.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record