Show simple item record

Automated Verification in HW/SW Co-design

dc.contributor.advisorVojnar, Tomášen
dc.contributor.authorCharvát, Lukášen
dc.date.accessioned2020-05-31T22:58:37Z
dc.date.available2020-05-31T22:58:37Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationCHARVÁT, L. Automatická verifikace v procesu soubežného návrhu hardware a software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other128177cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/188160
dc.description.abstractPředmětem dizertační práce je návrh nových technik pro verifikaci hardwaru, které jsou optimalizovány pro použití v procesu souběžného vývoje hardwaru a softwaru. V rámci tohoto typu vývoje je hardware spolu se software vyvíjen paralelně s cílem urychlit vývoj nových systémů. Současné nástroje pro tvorbu mikroprocesorů stavějící na tomto stylu vývoje obvykle umožňují vývojářům ověřit jejich návrh využitím různých simulačních technik a/nebo za pomoci tzv. funkční verifikace. Společnou nevýhodou těchto přístupů je, že se zaměřují pouze na hledání chyb. Výsledný produkt tedy může stále obsahovat nenalezené netriviální defekty. Z tohoto důvodu se v posledních letech stává stále více žádané nasazení formálních metod. Na rozdíl od výše uvedených přístupů založených na hledání chyb, se formální verifikace zaměřuje na dodání rigorózního důkazu, že daný systém skutečně splňuje požadované vlastnosti. I když bylo v uplynulých letech v této oblasti dosaženo značného pokroku, tak aktuální formální přístupy nemají zdaleka schopnost plně automaticky prověřit všechny relevantní vlastnosti verifikovaného návrhu bez výrazného a často nákladného zapojení lidí v rámci verifikačního procesu. Tato práce se snaží řešit problém s automatizací verifikačního procesu jejím zaměřením na verifikační techniky, ve kterých je záměrně kladen menší důraz na jejich přesnost a obecnost, za cenu dosažení plné automatizace (např. vyloučením potřeby ručně vytvářet modely prostředí). Dále se práce také zaměřuje na efektivitu navrhovaných technik a jejich schopnost poskytovat nepřetržitou zpětnou vazbu o verifikačním procesu (např. v podobě podání informace o aktuálním stavu pokrytí). Zvláštní pozornost je pak věnována vývoji formálních metod ověřujících ekvivalenci návrhů mikroprocesorů na různých úrovních abstrakce. Tyto návrhy se mohou lišit ve způsobu, jakým jsou vnitřně zpracovány programové instrukce, nicméně z vnějšího pohledu (daného např. obsahem registrů viditelných z pozice programátora) musí být jejich chování při provádění stejného vstupního programu shodné. Kromě těchto témat se práce také zabývá problematikou návrhu metod pro verifikaci správnosti mechanismů zabraňujících výskytu datových a řídících hazardů v rámci linky zřetězeného zpracování instrukcí. Veškeré metody popsané v této práci byly implementovány ve formě několika nástrojů. Aplikací těchto nástrojů pro verifikaci návrhů netriviálních procesorů bylo dosaženo slibných experimentálních výsledků.en
dc.description.abstractThe subject of the thesis is to design new hardware verification techniques optimized for a process of HW/SW co-design in which hardware and software are developed in parallel to speed up the development of new embedded systems. Currently, microprocessor co-design tools typically allow to verify designs by simulation and/or functional verification. However, even extensive functional verification can miss some non-trivial bugs. Therefore, formal verification has become more and more desirable in recent years. As opposed to testing and bug-hunting techniques that only aim at detecting flaws, the goal of formal verification is to rigorously prove that the system is indeed correct. Formal verification is, however, a very demanding task, and even though a lot of progress has been achieved in this area, formal verification is far from being able to fully automatically check all relevant properties of complex designs without a significant and costly human involvement in the verification process. The thesis deals with these challenges by focusing on verification techniques based on formal approaches, but possibly relaxing or limiting their precision and generality to achieve full automation. Further, the thesis also focuses on the efficiency of the proposed techniques and their ability to deliver continuous feedback about the verification process. Special attention is devoted to the development of formal methods for checking the equivalence of microprocessor designs on various levels of abstraction. Although these designs cannot be behaviorally equivalent, they are required to give mutually corresponding results when executing the same input program, which is a property difficult to achieve. As another considered topic, the thesis proposes methods for checking correctness of mechanisms preventing data and control hazards in single-pipelined implementations of microprocessors. The approaches described in this thesis has been implemented in the form of several tools which, after examining designs of multiple pipelined microprocessors, were able to deliver promising experimental results.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormální verifikaceen
dc.subjectmikroprocesoren
dc.subjectsouběžný návrh hardware a softwareen
dc.subjectjazyk pro popis architekturyen
dc.subjectformální ověřování ekvivalenceen
dc.subjecthazardy v lince zřetězeníen
dc.subjectparametrické systémyen
dc.subjectFormal Verificationcs
dc.subjectMicroprocessorcs
dc.subjectHardware / Software Co-designcs
dc.subjectArchitecture Description Languagecs
dc.subjectRTL-ISA Equivalence Checkingcs
dc.subjectPipeline Hazardcs
dc.subjectParametric Systemscs
dc.titleAutomatická verifikace v procesu soubežného návrhu hardware a softwareen
dc.title.alternativeAutomated Verification in HW/SW Co-designcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAcceptedcs
dcterms.modified2020-05-10-17:46:45cs
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid128177en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:18:34en
sync.item.modts2021.11.22 23:03:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubátová, Hanaen
dc.contributor.refereeŘehák, Vojtěchen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýpočetní technika a informatikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record