Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Rozsáhlé defekty v nitridech Ga a Al 

  Vacek, Petr
  III-nitridy běžně krystalizují v hexagonální (wurtzitové) struktuře, zatímco kubická (sfaleritová) struktura je metastabilní a má pouze mírně vyšší energii. Jejich fyzikální vlastnosti jsou silně ovlivněny přítomností ...
 • Algoritmy monitorování a diagnostiky pohonů se synchronními motory 

  Otava, Lukáš
  Pohony se synchronními motory s permanentními magnety jsou stále častěji využívány v široké oblasti aplikací. Tyto pohony však trpí nežádoucími poruchami. Disertační práce se proto zaměřuje na poruchu vinutí třífázového ...
 • Konstrukce tiskové hlavy pro 3D tisk betonových směsí 

  Slavíček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu aktivní tiskové hlavy určené pro 3D tisk betonových směsí. Cílem je zajistit požadované funkční parametry tiskové hlavy při minimální hmotnosti navrhovaného zařízení. Extruzi ...
 • Vliv tepelného zpracování na magnetické vlastnosti aditivně vyráběných dílů z nerezových ocelí 

  Schäffer, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá výberom tepelného spracovania aditívne vyrábaných multimateriálových dielov z nehrdzavejúcich ocelí 1.4404 a 1.4542 s ohľadom na ich magnetické vlastnosti a mechanické vlastnosti v ťahu. V rámci ...
 • Chrámy 

  Pokorná, Pavlína
  Bakalářskou práci s názvem Temples, tvoří soubor obrazů, které autorka vnímá metaforicky jako oosobní vnitřní chrámy. Inspirací byla pro autorku příroda, ktorou považuje za chrám svého druhu. Název práce pochází ze symboliky ...
 • Charakterizácia tenkovrstvových solárnych článkov a analýza mikroštruktúrnych defektov 

  Škvarenina, Ľubomír
  Tenkovrstvové solárne články na báze absorpčnej vrstvy zo zlúčenín chalkogenidov (CIGS, CdTe) patria dnes medzi najsľubnejšie fotovoltické technológie vďaka svojej dlhodobej schopnosti presadiť sa v hromadnej komerčnej ...
 • Paralelní evoluční algoritmus EDA využívající teorii kopulí 

  Hyrš, Martin
  Ve své disertační práci se zabývám návrhem, implementací a~testováním pokročilého paralelního algoritmu EDA ( Estimation of Distribution Algorithm ) využívajícího teorii kopulí pro tvorbu pravděpodobnostního modelu. Nová ...
 • Ghost-free HDR video s využitím FPGA 

  Musil, Martin
  Tato práce navrhuje algoritmus pro pořizování ghost-free HDR videa ze sekvence expozic, který je určený pro implementaci ve vestavěných zařízeních. Vlastnosti algoritmu byly ověřeny implementací ve state-of-the-art ...
 • STUDIUM ZMĚN VLASTNOSTÍ BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ V ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍCH 

  Vlachová Hutová, Eliška
  Předložená disertační práce pojednává o vlivu elektromagnetického pole na hmotnostní částice, které jsou v této práci považovány jako látky s nábojem. Teoretické znalosti byly prakticky vyzkoušeny na rostlinných organismech ...
 • Optimalizace řídicích parametrů EDM stroje 

  Prokeš, Tomáš
  Disertační práce je zaměřena na optimalizaci řídících parametrů elektroerozivního stroje, přičemž předmětem optimalizace je rychlost řezání a topografie povrchu. První část práce obsahuje rešeršní studii o technologii ...
 • THE BIOCHEMICAL PROCESS OF LUBRICANT FILM FORMATION INSIDE HIP JOINT REPLACEMENT 

  Rufaqua, Risha
  The dissertation thesis deals with the lubricant film formation chemistry on hip implant material surfaces with synovial fluid components. Biochemical and tribological properties of synovial fluid after joint replacement ...
 • Mezera v Brně 

  Choutka, Jiří
  Ve své práci se zabývám návrhem bytového domu v proluce v centru Brna při ulici Kopečná a Husova. Proluka se nachází na relativně hluboké parcele, která je ze severovýchodu, od ulice Husova, vymezena strmým a vysokým svahem ...
 • Mezera v Brně 

  Hobzová, Petra
  Předmětem mé bakalářská práce je návrh polyfunkčního domu ve vybrané proluce v centru města Brna v ulici Jezuitská. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření polyfunkčního domu, který bude vhodně navržen do stísněné a hluboké proluky ...
 • Destratifikace vodních nádrží 

  Sluše, Jan
  Disertační práce je zaměřena na návrh nového zařízení pro aeraci vodních ploch s nízkou hloubkou vodní masy. Aerace se řadí mezi ekologické preventivní metody pro omezení růstu sinic. Zvýšení rozpuštěného kyslíku ve vodní ...
 • Hydroelastic Response of Hydrofoil Under Cavitation Conditions 

  Čupr, Pavel
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a výpočtovým výzkumem přídavných účinků od proudu kapaliny na obtékaný hydraulický profil. Dynamická odezva profilu byla analyzována pro dva typy buzení: buzení odtržením ...
 • Bezventilové plunžrové čerpadlo 

  Machů, Tomáš
  Dizertační práce se zabývá problematikou bezventilových objemových čerpadel s vratným pohybem akčního členu. V práci je předvedeno několik návrhů geometrie čerpadla, jejichž parametry byly určeny pomocí výpočtového modelování ...
 • Projekt systému bezpečného podniku s přístupem společenské odpovědnosti podniků 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vznik nebezpečí při práci. S tím souvisí identifikace rizik a jejich řízení. Definuje všechna vznikající rizika a jejich preventivní opatření. Hlavním úkolem této činnosti je minimalizovat ...
 • Modelování vybraných rizik ve zdravotnictví 

  Nováková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných rizik ve zdravotnictví. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je zaměřena na modelování v podmínkách, kdy existují rizika spojená s očkovacím centrem v Brně. Teoretická část ...
 • Optimalizační modelování rizik v GAMSu 

  Kutílek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací ...
 • Mobilní sítě jako kritická infrastruktura a jejich rizika 

  Krkoš, Radko
  Práce se zaobírá problematikou mobilních buňkových sítí, fungujících v roli kritické infrastruktury, na základě systémového přístupu, obecných metod analýzy rizik a specializovaných metod pro diagnostiku a analýzu vycházejících ...

View more