Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje 

  Brázdil, Marian
  Malé domovní teplovodní kotle na tuhá paliva představují významný zdroj znečištění ovzduší. Je proto snahou zvyšovat jejich účinnost spalování a omezovat produkci vznikajících škodlivých exhalací. Z tohoto důvodu dochází ...
 • Studie chování paramagnetických molekul na površích 

  Bouček, Martin
  Tato práce se zabývá chováním paramagnetických molekul ftalokyaninu měďnatého (CuPC), heminu a bis(dibenzoylmethan) měďnatého [Cu(dbm)2] na površích skla a polykrystalického zlata, v případě [Cu(dbm)2] i na povrchu grafenu. ...
 • Metoda potlačení interferencí Wigenrovy-Villeovy distribuce 

  Pikula, Stanislav
  Tato disertační práce se věnuje problematice zobrazení signálu v časo-frekvenční oblasti s konstantním rozlišením. V teoretickém úvodu jsou shrnuty možnosti zobrazení signálu v čase a frekvenci. Zejména je soustředěna ...
 • Diagnosis of Pneumatic Cylinders Using Acoustic Emission Methods 

  Mahmoud, Houssam
  Tato práce se zabývá vývojem nového efektivního diagnostického postupu pro kontrolu funkce pneumatických válců pomocí metody akustické emise. Cílem práce bylo navrhnout a určit diagnostická kritéria pro hodnocení kvality ...
 • Návrh pseudo-diferenčních kmitočtových filtrů s využitím konvejorů 

  Hýl, František
  Tato bakalářská práce se zabývá pseudo-diferenčním kmitočtovým filtrem druhého řádu pracujícím v napěťovém režimu. Dále se věnuje popisu různých typů kmitočtových filtrů a jejich charakteristikám. Obsahuje souhrn informací ...
 • Evaluation of Fracture Mechanical Parameters for Bi-Piezo-Material Notch 

  Hrstka, Miroslav
  Předkládaná dizertační práce se zabývá stanovením hlavních členů Williamsova asymptotického rozvoje popisujícího rovinné elektro-elastické pole v okolí piezoelektrických bi-materiálových vrubů a trhlin na rozhraní za použití ...
 • Predikce Pohybu Bezdrátových Uzlů v Mobilních Ad Hoc Sítích (MANET) 

  Makhlouf, Nermin
  Rychlý vývoj v oblasti mobilní informatiky vyústil v nový, alternativní způsob mobilní komunikace, v němž mobilní uzly tvoří samoorganizující se bezdrátovou síť, jíž se říká mobilní síť ad hoc (Mobile Ad hoc Network, MANET). ...
 • Popis šíření trhlin v polích silně nehomogenních a reziduálních napětí 

  Štegnerová, Kateřina
  Tato dizertační práce vznikla pod vedením mého školitele doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. a školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. a je zaměřena zejména na aplikaci zobecněného konceptu lineárně elastické lomové ...
 • Vliv reziduálních napětí na odhad životnosti polymerních trubek 

  Poduška, Jan
  Požadovaná životnost plastových trubek používaných v tlakových rozvodech vody a dalších aplikacích je minimálně 50 let. Takto dlouhou životnost je poměrně náročné prokázat klasickými metodami zkoušení trubek, jako je např. ...
 • Vliv lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí 

  Mukhametzianova, Leisan
  Předložená dizertační práce je zaměřena na hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost průmyslových pecí. Průmyslové pece jsou klasifikovány jako strojní zařízení a patří ke skupině průmyslových tepelných zařízení. ...
 • Aplikace pro Android na bezpečnostní monitorování komunikace 

  Klepáčková, Karolína
  Tato diplomová práce je zaměřena na implementaci aplikace pro monitorování síťové komunikace ostatních aplikací v mobilním zařízení s platformou Android. Poskytuje uživateli informace o bezpečnostních rizicích, jenž mohou ...
 • Automatické řízení a monitorování ústředního vytápění pro starší budovy 

  Mužila, Matej
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie systému automatizovanej regulácie vykurovania v starej budove. Súčasťou práce je návrh architektúry tohto systému, jeho implementácia, vrátane výroby prototypov potrebných zariadení ...
 • Detekce phishingu ve webových stránkách 

  Beňo, Marek
  Táto práca sa zaoberá návrhom nástroja na detekciu a klasifikáciu phishing útokov. Práca popisuje techniky a formy phishing útokov a zároveň dostupné nástroje a spôsoby detekcie phishing útokov. Na základe analýzy existujúcich ...
 • Generování a zobrazování rozsáhlých voxelových scén 

  Čejchan, Daniel
  Tato práce se věnuje vytvoření aplikace, která procedurálně generuje a následně vizualizuje volumetrický terén s využitím knihovny OpenGL. Uvažují se převážně statické scény s možností modifikace na úrovni jednotlivých ...
 • Zařízení pro napodobení statických a dynamických vlastností písma 

  Pawlus, Jan
  Tato práce se zabývá navržením a sestrojením systému pro napodobení statických a dynamických vlastností písma. Návrh systému počítá se speciální propiskou, jejíž účelem je sběr informací o vlastnostech písma, následným ...
 • Internet of Things 

  Piškula, David
  Tato práce se zabývá Internetem věcí a některými z jeho nejdůležitějších problémů. Mezi ně patří příliš velká závislost na Cloudu a chybějící autonomie, slabé zabezpečení a soukromí, komplikovaná inicializace a spotřeba ...
 • Sběr indikátorů kompromitace z operačních systémů 

  Procházka, Jiří
  Tato práce se věnuje návrhu a implementaci aplikace pro sběr indikátorů kompromitace ze systémů. Součástí práce je seznámení se s pojmem indikátor kompromitace a popis běžně používaných kategorií. Práce obsahuje shrnutí ...
 • Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění 

  Šoc, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění. Nejprve jsou ve stručnosti představena některá z existujících řešení a jejich ...
 • Analýza kvality ovzduší v kancelářských a obytných prostorech 

  Tisovčík, Peter
  Cieľom práce bolo naštudovať problematiku merania kvality vnútorného ovzdušia, so zameraním na koncentráciu oxidu uhličitého. V~rámci teoretickej časti práce bola popísaná problematika získavania znalostí z databáz, boli ...
 • Platforma pro zpracování formulářů pro zdravotnická zařízení 

  Šustek, Pavel
  Cílem této práce je vytvořit systém pro automatizaci a zjednodušení procesů spojených s papírovými formuláři ve spolupráci se zdravotnickým zařízením v Praze. Řešením je centralizovaný SaaS systém, který umožní jednotně ...

View more