Tento sborník obsahuje 11 recenzovaných konferenčních příspěvků 9. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus, která se uskutečnila 4. listopadu 2020 na Fakultě architektury VUT v Brně. Mezinárodní setkání studentů doktorského studia bylo uspořádáno za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Akci doprovází virtuální výstava konferenčních posterů, dostupná na webových stránkách konference www.fa.vutbr. cz/konference/phd2020/. Doktorandi ve dvou oborech architektura a urbanismus a v jednom z 5 tematických okruhů prezentovali dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na téma svojí disertační práce. Letošní 9. ročník navázal na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v roce 2013, 2016 a 2019 na FA VUT v Brně Rádi bychom poděkovali všem autorům za jejich příspěvky do akademické diskuse a vyjádřili vděčnost recenzentům za jejich pečlivou práci v double–blind peer review. Především oceňujeme jejich úsilí směřující ke zkvalitnění výzkumné a publikační činnosti doktorandů. Rádi bychom také poděkovali Mgr. Daně Kutálové za provedení jazykových korektur příspěvků obsažených v tomto sborníku. Uspořádání akce bylo podpořeno projektem PVV1–Konference DSP 2020

Název: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020
Podnázev: Contemporary Research Despite the Crisis
Vydalo: Vysoké učení technické v Brně
Editoři: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D., Ing. arch. Kateřina Dokoupilová-Pazderková, Ph.D.
Jazyková korektura: Mgr. Dana Kutálová,
Zpracovala: Fakulta architektury, Poříčí 5, 639 00 Brno, Tel.: 541 146 603
Místo a rok vydání: Brno, 2020
Tisk: LITERA Brno, Tábor 43a, 612 00 Brno

© Fakulta architektury VUT v Brně 2020
ISBN: 978-80-214-5903-8
https://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2020/

Recent Submissions