Recent Submissions

 • Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví 

  Eckeltová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený ...
 • Mateřská škola 

  Vejr, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy v terénu sklonu 7 %. Mateřská škola je umístěna na pozemcích p.č. 570, st. 373, st. 374 v obci Vrané nad Vltavou. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Mateřská škola je ...
 • Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů 

  Nikolov, Daniel
  V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy ...
 • Polyfunkční dům 

  Oulehla, David
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Oslavanech. Budova je půdorysně tvaru L. Objekt se nachází na rovinatém pozemku. Objekt bude obsahovat polyfunkční jednotky a bytové ...
 • Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice 

  Jaroš, Zdeněk
  Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model ...
 • Stochastické modelování spotřeby vody ve vodovodní síti 

  Kopecký, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá stochastickým modelováním spotřeby vody ve vodovodní síti. V úvodní části je vytvořena rešerše, kde jsou představeny dva různé přístupy stochastického modelování spotřeby vody. V praktické ...
 • Hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury měst. 

  Novotný, Michal
  Cílem diplomové práce je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti hospodaření s vodou v rámci zelené infrastruktury měst. Tato opatření se vztahují na typické městské objekty, které města spravují. V první části ...
 • Posouzení hydraulické spolehlivosti systému odvodnění v urbanizovaném území a řešení odvedení extravilánových srážkových vod. 

  Šebek, Josef
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku městského odvodnění. V teoretické části jsou popsány způsoby odvádění odpadních vod z urbanizovaných území, způsoby hospodaření s dešťovými vodami a s ním související ...
 • Návrh rekonstrukce přivaděče surové vody pro úpravnu vody 

  Pasnichenko, Dmytro
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením technického stavu přivaděče surové vody Dnipro-Mykolajiv pro úpravnu vody Ingulec na Ukrajině a návrhem rekonstrukce úseku tohoto přivaděče. Konkrétně se jedná o úsek ocelového ...
 • Studie úpravny vody z povrchového zdroje 

  Inwald, Petr
  První část práce se věnuje zdrojům vody a metodám úpravy surové vody na pitnou. V této části jsou detailněji popsány technologie využívané k dvoustupňové úpravě vody z povrchového zdroje. Druhá část práce se zabývá studií ...
 • Předčištění dešťové vody před vtokem do zasakovací nádrže 

  Spurný, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na téma předčištění dešťových vod před vtokem do zasakovací nádrže. V teoretické části se zabývá problematikou dešťových vod, jejich dělením a znečištěním a také technickým řešením hospodaření ...
 • Studie variant odkanalizování rekreačního střediska Vřesovice 

  Krulová, Martina
  Diplomová práce se zabývá možnostmi odkanalizování a likvidace odpadních vod rekreačního střediska u obce Vřesovice. Cílem diplomové práce je zpracování variantních řešení odkanalizování, zahrnující návrh možností čištění ...
 • Řešení statického zajištění přístavby stávajícího objektu 

  Pelouch, Adam
  Diplomová práce se zabývá posouzením a následným zesílením nevyhovující konstrukce křížem vyztužené železobetonové stropní desky porušené nadměrným průhybem. Práce obsahuje posouzení stávající konstrukce a návrh způsobu ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Lehoťák, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stužujúcej steny a stĺpu v 1.NP halového objektu mliekarní. Pri dimenzovaní bolo prihliadnuté k požiarnej odolnosti ...
 • Analýza dopravy a návrh řešení ve městě Letovice 

  Fuxová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá dopravní analýzou ve městě Letovice v Jihomoravském kraji. Dopravní analýza je prováděna s ohledem na dopravu v klidu na území města. Součástí práce je zmapování stávajícího dopravního stavu, ...
 • Vývoj kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných matric odolných vůči působení extrémních teplot 

  Ševčík, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj kompozitů z alkalicky aktivovaných materiálů (AAM) a jejich odolnost vůči působení extrémních teplot. V teoretické části je popsána alkalická aktivace a prekurzory pro výrobu AAM. Dále ...
 • Optimalizace metody pro hodnocení špinivosti ETICS 

  Gabriel, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ulpívání znečištění na konečných povrchových úpravách systému ETICS. Teoretická část se zabývá různými faktory a procesy, které ovlivňují míru ulpění znečištění. Praktická část ...
 • Kombinace laserových a snímkových dat z mobilního mapovacího systému 

  Stránská, Petra
  Diplomová práce se zabývá kombinací dat různých technologií sběru 3D dat, konkrétně dat pozemní fotogrammetrie, letecké fotogrammetrie za využití RPAS a pozemního laserového skenování. Práce se zabývá především fotogrammetrickým ...
 • Měřická dokumentace památkového objektu v areálu hradu Veveří 

  Velecká, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje vyhotovení měřické dokumentace části památkového objektu v areálu hradu Veveří, konkrétně dvou budov nacházejících se na tzv. Příhrádku v podobě půdorysů a řezů v měřítku 1:50 a pohledů v měřítku ...
 • Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku 

  Oravcová, Ivana
  Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty a jednu subvariantu – mimoúrovňová, ...

View more