Recent Submissions

 • Řešení statického zajištění přístavby stávajícího objektu 

  Pelouch, Adam
  Diplomová práce se zabývá posouzením a následným zesílením nevyhovující konstrukce křížem vyztužené železobetonové stropní desky porušené nadměrným průhybem. Práce obsahuje posouzení stávající konstrukce a návrh způsobu ...
 • Návrh betonové konstrukce s ohledem na požární odolnost 

  Lehoťák, Roman
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou vnútorných síl a návrhom výstuže železobetónovej monolitickej dosky, stužujúcej steny a stĺpu v 1.NP halového objektu mliekarní. Pri dimenzovaní bolo prihliadnuté k požiarnej odolnosti ...
 • 3D model vybraného objektu 

  Mrůzek, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje vyhotovení 3D modelu dvou objektů pomocí laserového skenování. Práce se navíc zabývá hodnocením přesnosti více metod zpracování měřených dat. První dvě metody zpracování jsou výstupy z programu ...
 • Měření posunů a přetvoření střešní konstrukce sportovní haly 

  Klinčík, Radoslav
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením posunů a přetvoření dřevěné střešní konstrukce bazénové haly v Brně – Kohoutovicích. Část práce se věnuje přípravě a testování použitých přístrojů a pomůcek. Hlavní část ...
 • Vytvoření účelové mapy nádvoří hradu metodou laserového skenování 

  Kučeravý, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením účelovej mapy nádvoria hradu Veveří metódou laserového skenovania. Práca popisuje vybudovanie pomocnej meračskej siete potrebnej pre zameranie vlícovacích bodov a následné naskenovanie ...
 • Přepracování dokumentace stavby do modelu pro BIM 

  Pejchal, Mojmír
  Motivem diplomové práce je přepracování původní projektové dokumentace bytového domu do informačního modelu pro správu a údržbu. První část se věnuje modelování budovy podle původní výkresové dokumentace v prostředí aplikace ...
 • Analýza dopravy a návrh řešení ve městě Letovice 

  Fuxová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá dopravní analýzou ve městě Letovice v Jihomoravském kraji. Dopravní analýza je prováděna s ohledem na dopravu v klidu na území města. Součástí práce je zmapování stávajícího dopravního stavu, ...
 • Vývoj kompozitů na bázi alkalicky aktivovaných matric odolných vůči působení extrémních teplot 

  Ševčík, Marek
  Diplomová práce je zaměřena na vývoj kompozitů z alkalicky aktivovaných materiálů (AAM) a jejich odolnost vůči působení extrémních teplot. V teoretické části je popsána alkalická aktivace a prekurzory pro výrobu AAM. Dále ...
 • Vyhotovení 3D modelu části budovy SPŠ stavební Brno 

  Penk, David
  Diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu z dat získaných metodou laserového skenování. První část práce se zabývá teoretickými základy informačního modelování budov a metody laserového skenování. Zbytek práce popisuje ...
 • Optimalizace metody pro hodnocení špinivosti ETICS 

  Gabriel, Jindřich
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ulpívání znečištění na konečných povrchových úpravách systému ETICS. Teoretická část se zabývá různými faktory a procesy, které ovlivňují míru ulpění znečištění. Praktická část ...
 • Kombinace laserových a snímkových dat z mobilního mapovacího systému 

  Stránská, Petra
  Diplomová práce se zabývá kombinací dat různých technologií sběru 3D dat, konkrétně dat pozemní fotogrammetrie, letecké fotogrammetrie za využití RPAS a pozemního laserového skenování. Práce se zabývá především fotogrammetrickým ...
 • Měřická dokumentace památkového objektu v areálu hradu Veveří 

  Velecká, Kateřina
  Diplomová práce se věnuje vyhotovení měřické dokumentace části památkového objektu v areálu hradu Veveří, konkrétně dvou budov nacházejících se na tzv. Příhrádku v podobě půdorysů a řezů v měřítku 1:50 a pohledů v měřítku ...
 • Studie křižovatky silnice I/38 se silnicí III/40826 v Kravsku 

  Oravcová, Ivana
  Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty a jednu subvariantu – mimoúrovňová, ...
 • Nová synagoga Frýdek-Místek 

  Ňukovičová, Karin
  Architektonická štúdia sa zaoberá návrhom novej synagógy v meste Frýdek-Místek. V roku 1939 bola pôvodná synagóga vypálená a následna zbúraná. Priestor bývalej synagógy momentálne poznáme len z historických máp. Okrem novej ...
 • SPORTOVNĚ-REKREAČNÍ RESORT KRÁLÍKY 

  Vosyková, Magdaléna
  Předmětem diplomové práce je návrh hotelu v podhůří Králického Sněžníku pro 62 hostů. Součástí hotelu je restaurace, wellness centrum s bazénem, fitness centrum, herna, lyžárna, prodejna sportovního vybavení, půjčovna ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Dutka, Tomáš
  Zadáním diplomové práce byl návrh udržitelné městské strukturu na bázi středověkého města v Náměšti nad Oslavou. V rámci práce jsem se snažil najít nejvhodnější řešení pro toto území, které je od města odříznuto železničním ...
 • Centrum chytré čtvrti Špitálka 

  Vémolová, Petra
  Brno uvažuje nad vybudováním nové brněnské třídy již několik let. Bylo vypracováno mnoho studií na podobu nové brněnské třídy, která bude v budoucnu vedena rovnoběžně s ulicí Koliště. Brněnská třída by měla ulevit dopravnímu ...
 • Sportovně rekreační centrum Vsetín, Ohrada 

  Zifčáková, Tatiana
  Zadaním diplomovej práce je revitalizácia bývalého spartakiádneho štadiónu. V súčasnosti sa jedná o športový areál Ohrada, ktorý je v zanedbanom stave a nie veľmi využívaný. Územie sa nachádza na južnom okraji mesta Vsetín ...
 • Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. 

  Veselá, Lenka
  Diplomová práce řeší novou zástavbu na okraji Náměště nad Oslavou v lokalitě za železniční tratí. Návrh řeší možnosti napojení území k městu, jak silniční, tak i napojení pro pěší. Nová zástavba se nachází ve svažitém ...
 • Obnova zámku v Ivanovicích na Hané 

  Walter, Jaromír
  Úkolem této diplomové práce bylo obnovení zámku v Ivanovicích na Hané a jeho nové využití. Diplomová práce je zpracována na úrovni architektonické studie. Řešené území se nachází v blízkosti centra Ivanovic. Budova a okolí ...

View more