Recent Submissions

 • Adoption of IFRS/IAS impacting the companies 

  Beranová, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Last years have ushered in some great changes in the financial reporting. Those changes are mostly a reaction to cases of Enron, WorldCom, and the others. The article is based on the author’s secondary research on current ...
 • Modelovanie vybratých faktorov rizika dlhodobých investičných rozhodnutí 

  Grell, Michal; Hyránek, Eduard (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  V príspevku modelujeme niektoré faktory rizika investovania podniku do nových veľkých projektov. Ide o zásadné rozhodnutia realizovať/nerealizovať projekt a tak riziku predchádzať. Zaoberáme sa analýzou miery rizika pomocou ...
 • Konvertibilné obligácie a špecifikách ich hodnocovania 

  Hrvoľová, Božena; Polednáková, Anna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Konvertibilné obligácie patria do skupiny inovácií, ktoré spájajú vlastnosti viacerých cenných papierov – označovaných ako hybridné alebo syntetické cenné papiere. Článok pojednáva o výhodách týchto cenných papierov pre ...
 • Recenze učebnice makroekonomie 

  Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Kniha Jitky Kloudové „Makroekonomie – základní kurz“ seznamuje čtenáře s problematikou makroekonomických vztahů a souvislostí, pojmů a nezbytných teoretických základů nutných pro makroekonomický rozbor problémů, umožňující ...
 • Low supply of core labour like limit factor of the growth the factory 

  Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  All companies act under the impact of allocation of manufacturing factors. Despite noticeable modernisation and automation of manufacturing processes, human labour still remains an indispensable manufacturing factor. At ...
 • Moderné prístupy v riadení podnikov – projektové riadenie 

  Chovanová, Henrieta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  V článku sú interpretované výsledky prieskumu, ktorý sa týkal úrovne uplatňovania projektového riadenia v slovenských priemyselných podnikoch (2003-2007). Prieskum na Slovensku je doplnený aj o výsledky výskumov zahraničných ...
 • Klíčové aspekty pojímání konkurence ve strategickém řízení konkurenceschopnosti firmy 

  Zich, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Problematiku vymezení konkurence lze označit za klíčovou z pohledu strategického řízení konkurenceschopnosti firem. Samotné vymezení pojmu konkurence tak není otázkou nalezení jediné správné definice, jako spíše nalezení ...
 • Pozícia štíhlej logistiky v riadení štíhlej organizácie 

  Vidová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Každá doba prináša so sebou zmeny rôzneho charakteru, ktoré sa viac alebo menej podpisujú na spôsobe riadenia tej – ktorej organizácie. Či už sú to snahy o úplnú informatizáciu firmy, nulovú nepodarkovosť, minimalizáciu ...
 • V organizácii zameranej na kvalitu zákazníkom všetko začína aj končí 

  Urdziková, Jana; Šalgovičová, Jarmila (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Príspevok pojednáva o význame a postavení zákazníka vo vzťahu k podnikateľským subjektom. Poukazuje na problémy komunikácie s nespokojným zákazníkom a riešenie prípadných sporov s ním. Prínos príspevku spočíva v zdôraznení ...
 • Credit Default Swap and their application 

  Sokołowska, Ewelina; Łapińska, Justyna (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  The market of credit derivatives has experienced enormous growth in recent years. One of the instruments, which play dominant role on the market are Credit Default Swaps. This paper examines the role of Credit Defaults ...
 • Teorie Elliottových vln - jedno z teoretických východisek technické analýzy investičních instrumentů 

  Rejnuš, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Technická analýza, kterou lze považovat společně s fundamentální a psychologickou analýzou za jeden ze základních způsobů analyzování investičních instrumentů, vychází z různých teoretických přístupů. Přesto, že za základní ...
 • Návrh postupu při realizaci IPO na českém kapitálovém trhu 

  Meluzín, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
  Zájem akciových společností o získání potřebných peněžních prostředků pro jejich další rozvoj formou IPO se celosvětově zvyšuje a v posledních letech je možné také v České republice identifikovat několik společností, které ...