Recent Submissions

 • Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Skupa, Jan
  Diplomová práce s názvem Vliv provedení zateplení budovy na výdaje spojené s jejím provozem, se zabývá návrhem několika variant zateplení budovy, a následného vyhodnocení na základě porovnání provozních nákladů budovy ...
 • Stanovení výše pojistného plnění 

  Holomčíková, Hana
  Předmětem diplomové práce je stanovení výše pojistného plnění po požáru na nemovitosti v Louce. První teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů v oblasti oceňování nemovitostí a pojišťovnictví. Dále praktická ...
 • Ocenění s využitím informačního modelu budovy 

  Průcha, Aleš
  Cílem této diplomové práce je s využitím modelu BIM ocenit stavbu nákladovým způsobem. Práce se zabývá představením BIM, popisu historie, zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Dále je v práci obsažen popis metod ocenění ...
 • Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti 

  Horáková, Jitka
  Předmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu sociálně patologických jevů na cenu nemovitostí a návrh jejich řešení. Sociální prostředí může na trh s realitami působit negativně či pozitivně v závislosti na charakteru ...
 • Měření výškové polohy těžiště u vozidel SUV 

  Foldyna, Petr
  Diplomová práce se zabývá měřením výšky těžiště u vozidel SUV. V teoretické části je pozornost věnována problematice těžiště a vlivu těžiště vozidla na jeho jízdní stabilitu. Dále jsou zde rozebrány jednotlivé metody měření ...
 • Analýza vlivu nesprávného použití a huštění pneu na stabilitu vozidla v mezní situaci 

  Porč, Karel
  Tato diplomová práce se zaměřuje na nesprávné huštění a nesprávné použití pneumatik v mezních situacích. V první části je zpracována rešerše dříve vytvořených prací. Následuje zpracování základní teorie, kde je popsána ...
 • Vliv nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky 

  Fuchsová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vlivem nastavení geometrie vozidla na opotřebení běhounu pneumatiky. Byla provedena série testů na nákladních vozidlech s různým nastavením geometrie náprav. V průběhu pěti měsíců byla sesbírána ...
 • Vnímání rychlosti vozidla řidičem 

  Formanová, Barbora
  Tato diplomová práce se zaobírá problematikou vnímání rychlosti vozidla řidičem, a to bez možnosti kontroly tachometru vozidla. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti vozidel, včetně problematiky konstrukce ...
 • Analýza vzniku blokovacích stop v závislosti na zpomalení vozidla 

  Svoboda, Lukáš
  Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první, teoretické části práce uvede čtenáře do dané problematiky a seznámí ho se základy fyziky působící v přímočarém neboli translačním pohybu vozidla a během jeho brzdění, ...
 • Optimalizační modely rizik v produkci ryb 

  Franěk, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rizikem spojeným s produkcí ryb. Vybraná rizika jdou dále zohledněna. Rizika jsou dále popsána a řešena pomocí FMEA matice. V práci je obsažen matematický model, který řeší optimální obsádku ...
 • Optimalizační modelování rizik v GAMSu 

  Kutílek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití optimalizačního modelovacího programového systému GAMS v řízení rizik. Důraz je podle zadání kladen na postupné přiblížení programu pro zájemce o jeho využití v oblasti aplikací ...
 • Analýza a řízení rizik z hlediska BOZP 

  Rapantová, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a řízením rizik souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP). Analýza současného stavu je orientována na legislativu České republiky a Evropské unie. Nástavbu ...
 • Modelování vybraných rizik ve zdravotnictví 

  Nováková, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá modelováním vybraných rizik ve zdravotnictví. Vzhledem k aktuální pandemické situaci je zaměřena na modelování v podmínkách, kdy existují rizika spojená s očkovacím centrem v Brně. Teoretická část ...
 • Optimalizační modelování rizik ve strategických aplikacích 

  Kovalčík, Marek
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout a efektivním způsobem implementovat framework pro podporu optimalizačního modelování. Důraz je zde kladen na dvoustupňové stochastické optimalizační úlohy a provádění výpočtů ...
 • Mobilní sítě jako kritická infrastruktura a jejich rizika 

  Krkoš, Radko
  Práce se zaobírá problematikou mobilních buňkových sítí, fungujících v roli kritické infrastruktury, na základě systémového přístupu, obecných metod analýzy rizik a specializovaných metod pro diagnostiku a analýzu vycházejících ...
 • Řízení rizik podnikatelského subjektu 

  Žiak, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia rizík vo vybranom podnikateľskom subjekte. Predmetom skúmania sú riziká vybraného subjektu. Objektom skúmania je slovenská firma so zmeneným názvom Betolta, a.s., ktorej ...
 • Projekt systému bezpečného podniku s přístupem společenské odpovědnosti podniků 

  Zouhar, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na vznik nebezpečí při práci. S tím souvisí identifikace rizik a jejich řízení. Definuje všechna vznikající rizika a jejich preventivní opatření. Hlavním úkolem této činnosti je minimalizovat ...
 • Výběr informačního systému pro firmu VAMCORP GROUP, spol. s r.o. 

  Rychtecký, Michal
  Tato diplomová práce se týká výběru vhodného informačního systému, jenž bude sloužit pro zlepšení procesů a konkurenceschopnosti podniku VAMCORP GROUP, spol. s.r.o. V práci budou analyzovány podnikové potřeby a požadavky ...
 • Strategie zajištění BOZP zaměstnanců v případech mimořádné události 

  Velcová, Karolína
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku zajištění BOZP zaměstnanců v případě mimořádných událostí. Provedena byla analýza současného stavu v oblasti potenciálních rizik vybraných mimořádných událostí. Pozornost byla ...
 • Prevence selhání lidského činitele při rizikových činnostech 

  Jíra, Aleš
  Diplomová práce je zpracována na téma selhání lidského činitele při rizikových činnostech. Cílem práce je aplikovat rizikovou analýzu na proces vybraného nejmenovaného podniku, který zpracovává zeleninu. Práce je rozdělena ...

View more