Recent Submissions

 • Jednotka pro monitorování hodnoty indexu lomu vzduchu 

  Hucl, Václav
  První část práce je zaměřena na popis existujících metod pro měření indexu lomu vzduchu. Druhá část se zabývá konkrétní úlohou realizace jednotky pro monitorování indexu lomu vzduchu. Index lomu vzduchu je měřen nepřímou ...
 • Vlastnosti kapalin na bázi organických esterů 

  Toulová, Jana
  Diplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami používanými v elektrotechnickém průmyslu. Proběhla analýza současného stavu výzkumu a novinek v oblasti novodobých, biologicky odbouratelných kapalin z hlediska jejich ...
 • Feroelektrika v elektrickém poli 

  Pavelka, Petr
  Předložená práce popisuje vlastnosti a použití feroelektrických materiálů nacházejících uplatnění v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu. Práce je zaměřena zejména na jejich chování v elektrickém poli o různých ...
 • Nejistoty měření dynamické viskozity 

  Januš, Petr
  Diplomová práce se zabývá merením teplotní závislosti dynamické viskozity a následným výpoctem nejistot merení. V práci je popsána fyzikální podstata viskozity kapalin a reologických vlastností. Dále je zpracován prehled ...
 • Analýza a zlepšování hodnotového toku 

  Malec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou analýzou a zlepšováním hodnotového toku. V práci je popsán rozdíl mezi funkčním a procesním modelem řízení společnosti, vzájemné výhody i nevýhody těchto systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Automatizovaný návrh obrazových filtrů na základě stromového genetického programování 

  Koch, Michal
  Tato diplomová práce využívá stromové genetické programování pro úlohy symbolické regrese a návrhy obrazových filtrů. Nejprve je uveden základní princip stromového genetického programování a omezení prohledávacího prostoru. ...
 • LDPC kódy 

  Hrouza, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou LDPC kódů. Jsou zde popsány metody vytváření paritní matice, kde je kladen důraz především na strukturované vytváření této matice za použití konečné geometrie: Euklidovské geometrie a projektivní ...
 • Lokalizace IP stanic na základě modelu pravděpodobnosti měření zpoždění 

  Tropp, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá metódami lokalizácie staníc na Internete, presnejšie určením geografickej polohy neznámej stanice pripojenej do tejto siete, meraním oneskorenia RTT. Úvodná časť práce je venovaná popisu oneskorení, ...
 • Návrh rozhodovacích stromů na základě evolučních algoritmů 

  Benda, Ondřej
  Tato diplomová práce pojednává o dvou algoritmech pro dolování z proudu dat - Very Fast Decision Tree (VFDT) a Concept-adapting Very Fast Decision Tree (CVFDT). Je vysvětlen princip klasifikace rozhodovacím stromem. Je ...
 • Bezpečnostní analýza bezdrátových Wi-Fi sítí 

  Passinger, Jiří
  Tato práce pojednává o bezpečnosti Wi-Fi sítí. Definuje bezpečnost a uvádí její specifika pro oblast Wi-Fi sítí. Dále popisuje principy některých bezpečnostních mechanismů s následným návodem na jejich prolomení. Z toho ...
 • Nelineární obvodové struktury s proudovými aktivními prvky 

  Langhammer, Lukáš
  Tato práce se zabývá nelineárními obvodovými strukturami s proudovými aktivními prvky. Úvod práce se zabývá popisem proudového aktivních prvků, jako jsou proudový konvejor, transkonduktanční operační zesilovač a proudový ...
 • Regulátor otáček pro střídavé motory 

  Zdařil, Tomáš
  Cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit regulátor otáček pro jednosměrné řízení bezkomutátorových střídavých motorů (BLDC) používaných v leteckém modelářství. Celé zapojení je ovládáno mikroprocesorem Atmel AVR. Jako ...
 • Převodníková karta pro přesné řízení laserové diody 

  Čožík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem převodníkové karty pro přesné řízení laserové diody. Nejprve je popsán princip samotné laserové diody, fotodiody a princip funkce snímače s optickým vláknem. Dále se práce zabývá popisem ...
 • Zigbee zařízení pro monitorování spotřeby elektrické energie 

  Štefany, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom zariadenia pre monitorovanie spotreby elektrickej energie, pričom namerané údaje sú odosielané bezdrôtovo pomocou technológie ZigBee. V teoretickej časti sú popísané základné princípy ...
 • Kryptografie na výpočetně omezených zařízeních 

  Hampl, Dalibor
  Diplomová práce se zaměřuje na kryptografické prostředky zařízení s nižším výpočetním výkonem a na vzájemnou autentizaci uživatele a serveru pomocí smart karty. V první části této diplomové práce je vysvětlena obecná ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Návrh a realizace aktivních reproduktorových soustav s digitálním vstupem 

  Uchytil, Filip
  Práce je zaměřena na návrh aktivní reproduktorové soustavy s bi-amp zesilovačem a digitálním vstupem. Je zde popsána teorie návrhu ozvučnice a její praktická realizace. Dále se pojednává o návrhu a konstrukci vstupních ...
 • Stabilizace obrazu 

  Ohrádka, Marek
  Tato práce se zabývá digitální stabilizací obrazu. Obsahuje stručný přehled problematiky a dostupných metod. Cílem bylo navrhnout a implementovat systém stabilizace obrazu v jazyku JAVA, který bude určený pro použití v ...
 • Pokročilý systém umožňující zálohování počítačových dat 

  Sobek, Jiří
  Tato diplomová práce se převážně zaměřuje na problematiku zálohování a detailně popisuje jednotlivé zálohovací techniky. Dále také objasňuje funkci protokolů IPv4 a FTP, které s touto prací úzce souvisí. Výstupem je poté ...
 • Návrh a simulace optické přístupové sítě typu PON 

  Mikauš, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo demonstrovat zvolenou PON sít v simulačním nástroji OPNET Modeler. Práce se věnuje pasivním optickým sítím. Zejména pak řešením, která jsou založená na přenosu Ethernet rámců. V teoretické části ...

View more